О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 308

 

гр.Стара Загора, 17.10.2018г.

 

Старозагорският административен съд, VIІ състав, в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година:

 

                                                        СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

                                                          

като разгледа докладваното от съдия СТИЛИЯН МАНОЛОВ административно дело № 469 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                     

 

Производството по делото е образувано по жалба от адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора.

 

Въз основа на съвкупна преценка на събраните по делото доказателства,  доводите и становищата на страните, съдът установи следното от фактическа страна:

 

С молба от 13.03.2017г. (вх.№94-00-373/16.03.2017г.) от К.И.Д. *** е поискано издаването на скица на имот №151 по плана на с.Бял извор, общ.Опан.

 

С писмо изх.№94-00-373/22.03.2017г. на Кмета на Община Опан молителката К.Д. е информирана, че имот пл.№151 е кадастрален номер на сградата, СОНС – смесен магазин, сладкарница и дискотека. По стар разписен списък на село Бял извод, общ.Опан и по стар план на същото село, одобрен със заповеди №№168,169/28.02.1944г., имотът собственост на Стоян В. Димирчев представлява имот пл.№177, включен в парцел II (фурна) в кв.27. По действащия ПУП на Бял извор, общ.Опан, одобрен със Заповед №2300/19.12.1985г. на ОНС Стара Загора, УПИ III в кв.27 е отреден за „Смесен магазин и сладкарница, автогара и дискотека“ и е Общинска собственост (АОС №256/08.11.2002г.). Впредвид това, че мероприятието, за което е отреден УПИ III в кв.27 е изпълнено, а старият план е обезсилен, Д. е уведомена, че не се явява собственост на този имот, поради което скица за него не може да й бъде издадена.

 

С молба от К.И.Д. от 27.03.2017г. (вх.№94-00-449/28.03.2017г.) до Кмета с.Опан е поискано издаването на скица на имот №177.

 

С писмо изх.№94-00-449/04.04.2017г. на Кмета на Община Опан молителката К.Д. е информирана, че актуалното състояние на имот пл.№177 по стар план на с.Бял извор е описано в писмо изх.№94-00-373/22.03.2017г. на Кмета на Община Опан. В писмото е отразено също, че имот пл.№178 по стар план на с.Бял извор е трансформиран в УПИ №III-213 по дейстащия регулационен план на с.Бял извор, като скица на молителката може да бъде издадена след представяне на удостоверение за наследници и документ за платена такса.

 

С молба на К.Д. от 09.03.2018г. (вх.№9400-294/12.03.2018г.) до Технически отдел на Община Опан е поискано издаването на скица на земя 3 600 кв. в квартал 27, парцел №177 – II – дворище по плана на селото и градина – III - №187 в кв.27-III по плана на селото.

 

С писмо изх.№94-00-449/04.04.2017г. на Кмета на Община Опан молителката К.Д. е информирана, че имот пл.№177 кв.27 по стар план на с.Бял извор е одържавен със Заповед №395/16.04.1973г. на ОНС – Стара Загора и е изплатено обезщетение с банково бордеро №2445/26.12.1973г. на бившия собственик Стоян В. Трънков (Демирчев). Обезщетението е платено за дворно място, жилищна сграда, навес от тухли, плевня и навес паянтови и насаждение; сградите са строени 1913г. За одържавения имот пл.№177 кв.27 по стар план на с.Бял извор е съставен Акт за държавна собственост №7340/09.01.29174 на основание Заповед №395/16.04.1973г. на ОНС – Стара Загора и е изплатено обезщетение с банково бордеро №2445/26.12.1973г. Към настоящия момент имот пл.№177 кв.27 по стар план на с.Бял извор е част от УПИ №III в кв.27 по действащия регулационен план на с.Бял извор. За имот УПИ №III в кв.27 по плана на с.Бял извор има съставен Акт за общинска собственост №256/08.11.2002г. С писмото молителката е уведомена също, че имотът, за който претендира е престанал да бъде собственост на Стоян В. Трънков (Демирчев) от 26.12.1973г. с изплащане на обезщетение за одържавяване на имота с банково бордеро №2445/26.12.1973г., поради което скица не може да й бъде издадена, тъй като не се явява собственик на имота.

 

След преценка на материалите по делото съдът намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

От подадените три молби от К.Д. се установява, че с тях се иска единствено издаване на скица на имот. За пръв път искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, е направено от жалбоподателите в настоящото съдебно производство.

 

Съгласно  § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ за отчуждителните производства, започнали при действието на отменените разпоредби на глава пета, раздел I-ви от Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ отм.), по които е издадена заповед за отчуждаване и недвижимият имот е завзет до 30.10.1998г., се прилагат отменените разпоредби на ЗТСУ (отм.) и отмененият чл.102 Закона за собствеността. В ал.2 е уредена хипотезата, когато недвижимият имот не е завзет до същата дата, като в този случай, заповедите за отчуждаване и за обезщетяване се отменят и производството по преписката се прекратява от кмета на общината. Следователно, съгласно посочените разпоредби, компетентния административен орган по искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот по реда на § 9 от ПР на ЗУТ е Кмета на Община Опан. Едва след произнасяне на този орган е допустимо оспорване на акта му по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.215, ал.1 от ЗУТ във връзка с  §9 от ПЗР на ЗУТ.

 

Както беше посочено, от съдържанието на постъпилата в съда административна преписка е видно, че за пръв път за искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, е направено от жалбоподателите пред съда. Поради това съдът е длъжен да изпрати жалбата на Кмета на Община Опан, тъй като от изхода на развилото се пред него административно производство зависи възникването на правен интерес за оспорване на издадения административния акт пред съда.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата като подадена срещу акт, който не подлежи на пряко съдебно оспорване, е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. Жалбата следва да се изпрати за разглеждане на компетентния административен орган – Кмета на Община Опан.

   

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 във вр. с чл.130 от АПК , съдът

 

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, като недопустима. 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

ИЗПРАЩА жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, на Кмета на Община Опан, по подведомственост.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

                                              

                                                              СЪДИЯ: