О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              12.10.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На дванадесети октомври 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №489 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ гр. София с искане за осъждането й да заплати имуществени вреди в размер на 325лв., от които 300лв. възнаграждение за един адвокат и 25лв. държавна такса заплатени за защита срещу незаконосъобразен отказ №20180502142950/15.05.2018г., постановен по повод заявление за вписване на търговското дружество А.П.М.-Д. ЕООД в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Против отказа за вписване дружеството подало жалба пред Окръжен съд Стара Загора, по която е постановено окончателно решение от 21.06.2018г. за неговата отмяна като незаконосъобразен. В производството по търговско дело №138/18г. по описа на Окръжен съд Стара Загора дружеството ищец е представлявано от адвокат по срещу възнаграждение за сумата от 300лв., а за разглеждане на жалбата е заплатило и държавна таса в размер на 25лв., които счита за имуществени вреди по смисъла на чл.28 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

            Настоящия състав на АС Стара Загора намира, че реда за защита по чл.1 ал.1 по ЗОДОВ е неприложим по аргумент от чл.8 ал.3 от същия закон и предвид разпоредбите на 25 ал.4 вр. с ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ вр. с Глава Двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК. Съгласно чл.278 ал.4 от ГПК за производството по обжалване на определенията се прилагат съответно правилата за обжалване на решенията, доколкото в глава Двадесет и първа на ГПК няма особени правила. Следователно приложение намира правилото на чл. 273 вр. с чл. 81 от ГПК във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът да се произнася и по искането за разноски. Определението на съда по жалба срещу незаконосъобразен отказ за вписване е окончателен съдебен акт и дори и без препращащата норма на чл.278 ал.4 и чл. 273 от ГПК, общото правило на чл.81 от същия Кодекс би следвало да намери приложение при постановяване на окончателен съдебен акт и съдът да присъди разноските, които имат своята специална правна уредба тъкмо в процесуалните кодекси.

              Мотивиран от изложеното и на основание чл.130 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ВРЪЩА исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/18г. по описа на АС Стара Загора.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Административен съдия: