О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

       № 287        09.10.2018г.       град Стара Загора

 

 

   Старозагорският административен съд, V състав, в закрито съдебно заседание на девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                       и с участието

на прокурора                                                                                                      като разгледа

докладваното от съдия  Р. ТОДОРОВА   административно дело № 497 по описа за

2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по адм. дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора е образувано по жалба на Н.Д.К. ***, подписана и подадена от адв. Б.К. от САК, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора.

 

При извършена проверка на редовността на жалбата е установено, че същата не отговаря на изискванията на чл.151, т.2 и т.3 от АПК. Не е представен документ за платена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно т.2б, б. „а” от Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Към жалбата не е приложено и пълномощно, удостоверяващо представителната власт на подписалия и подал жалбата адвокат. С оглед констатираните нередовности, с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 13.09.2018г., жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателката е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същия срок да представи платежния документ по делото, както и да  представи пълномощно, удостоверяващо представителната власт на подписалия и подал жалбата адвокат. Изрично е указано, че при неотстраняване на нередовностите в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Съобщението с препис от разпореждането е изпратено на жалбоподателката на посочения в жалбата съдебен адрес – чрез адв. Б.К. от САК. Същото е получено от адвокатски сътрудник в кантората на посочения съдебен адрес, на 20.09.2018г. При субсидиарното прилагане на разпоредбата на чл.60, ал.5 от ГПК по силата на препращащата норма на чл.144 от АПК, срокът за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 27.09.2018г. /присъствен ден/.

 

В законово установения срок по чл.158, ал.1 от АПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, жалбоподателката не е изпълнила дадените указания за отстраняване на нередовностите на жалбата.  

 

Предвид изложеното съдът намира че са налице предпоставките жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът 

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. ***, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: