О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

              

 

№247                                     18.09.2018 год.                         град Стара Загора

 

 

        Старозагорският административен съд, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

при секретаря ……. и в присъствието на  прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Михаил Русев КАД №498 по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

        

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с  чл.34, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Образувано по частна жалба на М.С.Т. ***, чрез адв. В.А. против Определение № 1362/09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е отхвърлена молбата му за спиране на предварителното изпълнение на Заповед №783/15.05.2018 год. на Кмета на Община Казанлък.

Определението се оспорва с доводи за неправилност, които по същество се свеждат до постановяването му в противоречие с материалния закон. Налице са спорове от години относно границите между двата поземлени имота, които са посочени в заповедта. Налице е изградена ограда и постройки, които при допуснатото принудително изпълнение ще подлежат на премахване, с което ще се нанесат непоправими вреди на жалбоподателят. Иска се отмяна на определението и да се спре предварителното изпълнение на процесния административен акт.

Настоящия състав, след като взе предвид събраните доказателства по делото и доводите на страните, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима - подадена е в срок от надлежна страна.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред Районен съд - Казанлък е образувано по жалба М.С.Т. против Заповед №783/15.05.2018 год. на Кмета на Община Казанлък. Със заповедта административният орган е разпоредил изземването на 43 кв. м. от ПИ №101087 в местността „Бончово кладенче“, землището на с. Крън от ползвателя без правно основание - М.Т. и да се предостави на собственика на правно основание на поземлен имот №101087 /нива/ Ф. А.К.. В т. 3 на заповедта е предоставен срок за доброволно освобождаване на имота и е предвидено принудителното й изпълнение. В т. 2 е посочено, че Т. може да внесе по посочена банкова сметка ***, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището в Община Казанлък за предходната година , за времето на неправомерното ползване. След заплащането на тази сума се спира изпълнението на заповедта.

Недоволен от така постановената заповед, Т. оспорва същата с жалба пред Районен съд Казанлък, с искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. С оспореното Определение №1362/09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. на Районен съд Казанлък е отхвърлена молбата му за спиране на предварителното изпълнение на Заповед №783/15.05.2018 год. на Кмета на Община Казанлък. Изложени са мотиви за липса на доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предположение, че изземването на поземления имот би причинило на Т. значителна или трудно поправима вреда, тъй като не са представени доказателства за наличието на твърдяната ограда и други постройки, както и за тяхната законност. От друга страна наличието на паричен еквивалент на тези вреди, предполага и възможност за тяхното репариране по съответния законов ред.

Определението е правилно.

Настоящата инстанция напълно възприема мотивите на районния съд относно липсата на доказателства за вредите, които би претърпял жалбоподателят Т. от предварителното изпълнение на заповедта за изземване на имота.

Отделно от това следва да се посочи, че нито пред първата инстанция, нито в настоящото съдебно производство Т. е представил доказателства за заплащане на сумата, представляваща трикратния размер на средногодишното рентно плащане, съобразено с местоположение на имота. Съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗСППЗ в 7-дневен срок от датата на получаване на заповедта по ал.1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка ***, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение. В този смисъл административният орган определя необходимата сума при условията на обвързана компетентност и не може да определи друг размер, освен нормативно установения. Както в производството пред Районния съд, така и пред настоящата инстанция, не са представени доказателства относно наличието на твърдяните от жалбоподателят ограда и постройки. При това положение, доводите на жалбоподателят за евентуалното причиняване на трудно поправими или непоправими вреди, са голословни, не са доказани по надлежния ред, поради което и не са налице предпоставките за спирането на оспорената заповед.

При така изложените доводи, съдът намира, че правилно районния съд е отказал спирането на предварителното изпълнение на Заповед №783/15.05.2018 год. на Кмета на Община Казанлък.

С оглед на това, оспореното определение като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.236, от АПК, Административен съд Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1362 от 09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. по описа на Районен съд –Казанлък.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                                                                                

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                         

                                                                                   2.