О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                

                      № 278     28.09.2018г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, III състав, в закрито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и  осемнадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

 

при секретар                                                                                                     и с участието

            на прокурора                                                                                                           като разгледа

            докладваното от съдия    Ирена Янкова   административно дело № 504 по описа за  2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

 

Образувано е по жалба на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г и Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора.

С предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г се предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв./парк“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г по изложени мотиви. С решение №521 /29.09.2016г ОбС Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложил на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените предложение и решение по съображения за приемането му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, при неправилно приложение на материалноправните разпоредби на ЗУТ и в несъответствие с целта на закона, като е направено искане за прогласяване тяхната нищожност/унищожаемост.   

 

Ответникът по жалбата – Общински съвет – Стара Загора, не е представил становище по жалбата.

 

Въз основа на приложените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г. в Общински съвет – Стара Загора е постъпило предложение от Кмета на Община Стара Загора относно изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/ кв. „Бедечка” и на съответния ПУП за парка, съгласно приложено техническо задание и по изложени мотиви /л.10/.

С Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Стара Загора /л.14 -15 по делото/, взето на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/ 2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението.

Оспорващия В.П.В. се легитимира като собственик на УПИ ІІ-6159 кв.812 по плана на гр.Стара Загора, кв.“Бедечка“/заповед № 10-00-240 от 11.02.2015г –л.16.

 

Съдът намира, че подадената жалба против предложение вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г.на Кмета на Община Стара Загора  и против Решение № 521 от 29.09.2016г. от Общински съвет —Стара Загора, е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, една от предпоставките за възникване и съществуване правото на оспорване, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. А това са административните актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото не са изключени от приложното поле на действие на АПК, респ. с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове.

Оспореното предложение вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г.на Кмета на Община Стара Загора не представлява акт, подлежащ на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност. Със същото Кметът предлага на ОбС Стара Загора /„предлагам“/, Общинския съвет да вземе следното решение: на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134 ал.1 т.5 от ЗУТ и на основание чл.135 ал.5 от ЗУТ, Общинския съвет разрешава изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, така както са описани в т.2 на Решение на ОбС №1069/2003г. Съгласно чл.135 ал.5 от ЗУТ, при наличие на някое от основанията по чл.134 ал.1 и 2 компетентния орган по ал.1 може да нареди служебно със заповед да се изработи проект за изменение на действащия устройствен план. В случая предложението не е акт, с който непосредствено се допуска проектиране  изменение на устройствен план, а се предлага това на компетентния орган. Предлага се допускане изменение на общ устройствен план, поради което и предложението за разрешение изработването на проект за едновременно изменение на ОУП и ПУП с посочен териториален обхват е отправено до Общински съвет Стара Загора като орган по чл.124 от ЗУТ /чл.134 ал.3 вр.с чл.124 от ЗУТ/. Следователно предложение вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г - видно от наименованието и характера на волеизявлението, има характер на предложение за образуване на производство по изменение на действащ устройствен план. Съгласно чл.21 ал.5 от АПК, не  са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията когато са част от производствата по издаване на индивидуални  или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. С оглед на изложеното, оспореното предложение вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г.на Кмета на Община Стара Загора, като некраен акт в производството по изменение на действащ устройствен план, не подлежи на самостоятелно съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

 

Оспореното Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Стара Загора също не представлява акт, подлежащ на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност. Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал.1 и 2 от ЗУТ, се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел ІІІ от глава седма на ЗУТ. Основанията за изменение на устройствените планове са регламентирани в чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Производството по изменение на влязъл в сила устройствен план може да се инициира от заинтересованите лица по чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ с писмено заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ или да се образува служебно, с мотивирано предписание на компетентния орган - чл.135, ал.5 от ЗУТ. Първата фаза в административното производство по одобряване изменения на влязъл в сила устройствен план, приключва с акт по допускане на проектирането. След изготвянето на проекта административното производство продължава с разглеждане и приемане на проекта от съответния експертен съвет по устройство на територията и постановяване на акт от материално компетентния орган за одобряване изменението на устройствения план.

Посоченото обжалвано решение обективира волеизявление на Общински съвет – Стара Загора за възлагане на Кмета на Община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на действащи Общ устройствен план и Подробен устройствен план с посочен териториален обхват. Това предметно съдържание на решението го определя като акт по чл.135, ал.5 от ЗУТ т.е акт по допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Приетото от ОбС – Стара Загора решение  се явява част от производството по изменение на действащи устройствени планове за посочената територия. За обжалваемостта на решението също е относима разпоредбата на чл.21, ал.5 от АПК. Доколкото оспореното решение представлява етап от процедурата по издаване на общ респ. на индивидуален административен акт /за одобряване изменение на ОУП съотв. за одобряване изменение на ПУП/, същото не подлежи на самостоятелно обжалване и съдебен контрол за законосъобразност и не може да бъде предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи.

 

            На следващо място, съгласно разпоредба на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ /т.е актовете, с които се разрешава и допуска изработването на проекти за общи устройствени планове и на проекти за подробни устройствени планове/, не подлежат на оспорване. При прилагането на чл.124б, ал.4 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и след като решението за изработването на ОУП и ПУП не подлежи на обжалване, не подлежи на обжалване и решението по чл.135, ал.5 от ЗУТ, с което се допуска изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. В същия смисъл е и съдебната практика, вкл. обективирана в определение №12461 /16.11.2016г по адм.д.№12650/2016г по описа на ВАС. Визираната от оспорващия съдебна практика /Определение №2460 /20.02.2013г на ВАС/ е неотносима към случая, тъй като касае акт по чл.135 ал.3 от ЗУТ, каквито оспорените не са.

 

 

Следователно налице са изрични законови норми /чл.21, ал.5 от АПК и чл.124б, ал.4 от ЗУТ/, установяващи изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове и изключващи съдебното обжалване на актове със съдържание като оспорените Предложение вх. рег. № 10-61-490 /19.09.2016г на Кмета на Община Стара Загора и Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Стара Загора.

С оглед на гореизложеното съдът приема че оспорването, като направено против  актове, неподлежащи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК, е процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г  и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ,  възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

                       

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: