О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№281                                          02.10.2018 год.                    град Стара Загора

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на втори октомври две хиляди и осемнадесета год., в състав:

                                                                           СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

като разгледа докладваното от съдия М. Русев административно дело №506 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:  

 

Производството по делото е образувано по жалба от Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год.

С оспореното предложение, Кмета на Община Стара Загора внася проект за решение, с което да се разреши изработването на проект за изменение на ОУП и ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в т.2 на Решение на Общински съвет №1069/2003 год.

С оспореното Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора е прието на основание чл.125 и чл. 134, ал.1, т.5 и чл. 135, ал.5 от ЗУТ вр. с чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. По своята правна същност представлява решение по смисъла на  чл. 124, ал.1 и чл. 124а ал.1 от ЗУТ, а именно негов предмет е изработване на проект за изменение на част от Общия устройствен план на град Стара Загора, поради допусната явна фактическа грешка, и изработване на проект за изменение на подробен устройствен план в обхват повече от един квартал. От това следва извода, че приетите от Общински съвет – Стара Загора решения, които са предмет на настоящото оспорване, се явяват част от производството по изменение на действащи устройствени планове за посочените територии. А съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.5 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове. Ето защо и доколкото оспорените решения представляват етап от процедурата по издаване на общ респ. на индивидуален административен акт /за одобряване изменение на ОУП съотв. за изработване на проект за ПУП/, същите не подлежат на самостоятелно обжалване и съдебен контрол за законосъобразност и не могат да бъдат предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи.

На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ /т.е актовете, с които се разрешава и допуска изработването на проекти за общи устройствени планове и на проекти за подробни устройствени планове/, не подлежат на оспорване.

Следователно налице са изрични законови норми /чл. 21, ал.5 от АПК и чл. 124б, ал.4 от ЗУТ/, установяващи изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове и изключващи съдебното обжалване на актове със съдържание като оспореното Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора от Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016 год., за възлагане разрешаването на изработването на проект за изменение на ОУП и ПУП  на гр. Стара Загора, както и е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме действия по изработването на проекти за изменение на действащи ОУП и ПУП с посочен териториален обхват. В този смисъл, оспореното решение не представлява решение за приемане нито на общ устройствен план, нито на подробен устройствен план, а само решение за иницииране на процедурата по техните изменения и съгласно чл. 21, ал.5 от АПК, не е индивидуален административен акт. Това не е крайният акт, пораждащ и съответните правни последици, а актът с който започва производството. Ето защо, оспореното решение представлява етап от процедурата по приемането на крайния индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, ал.1, предложение първо от ЗУТ. Това решение не подлежи на самостоятелно оспорване, а на такова би подлежала заповедта на Кмета, респ. решение за изменението на ПУП-ПР и в тези оспорвания ще се провери и законосъобразността на решението за иницииране на производството.

С оглед на гореизложеното съдът приема че оспорването, като направено против актове, не подлежащи на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК, е процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения и на основания чл. 159, т. 1 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: