О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 283

 

гр.Стара Загора, 02.10.2018г.

 

Старозагорският административен съд в закрито заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, седми състав

                                                  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 509 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба от К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора. Направено е искане за обявяване на тяхната нищожност /унищожаемост/ поради издаването им при превратно упражнена дискреционна власт и при извращение на факти.

 

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят К.Р. е съсобственик на  урегулиран поземлен имот VI-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената Заповед № 10-00-531/11.03.2015г. издадена от Кмета на Община Стара Загора на основание чл.16, ал.5, вр. ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

С вх. рег. № 10-61-490/19.09.2016г. в Общински съвет Стара Загора е постъпило предложение от Кмета на Община Стара Загора за вземане на следното решение: на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ Общинският съвет разрешава изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, така както са описани в т.2 на Решение на Общински съвет Стара Загора №1069/2003г.

 

С Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет Стара Загора, взето на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/ 2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението.

 

Като взе предвид доказателствата по делото настоящият съдебен състав намира, че оспорването е процесуално недопустимо по следните съображения:

 

 Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

 

Оспореното предложение вх. рег. № 10-61-490/19.09.2016г. на Кмета на Община Стара Загора не представлява акт, подлежащ на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност. С него Кметът предлага на ОбС Стара Загора, Общинския съвет да вземе решение, с което да разреши изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, така както са описани в т.2 на Решение на ОбС №1069/2003г. В чл.135, ал.5 от ЗУТ е предвидена възможност при наличие на някое от основанията по чл.134, ал.1 и 2 компетентният орган по ал.1 да нареди служебно със заповед да се изработи проект за изменение на действащия устройствен план. В случая предложението не е акт, с който непосредствено се допуска проектиране изменението на устройствен план, а се предлага това на компетентния орган - Общински съвет Стара Загора като орган по чл.124 от ЗУТ /чл.134, ал.3, вр. чл.124 от ЗУТ/. Следователно характерът на предложение вх. рег. № 10-61-490/19.09.2016г. е за образуване на производство по изменение на действащ устройствен план. Съгласно чл.21, ал.5 от АПК, не  са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията когато са част от производствата по издаване на индивидуални  или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

 

Оспореното Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет Стара Загора също не представлява акт, подлежащ на обжалване и съдебен контрол за законосъобразност. Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал.1 и 2 от ЗУТ, се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел ІІІ от глава седма на ЗУТ. Основанията за изменение на устройствените планове са регламентирани в чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. Производството по изменение на влязъл в сила устройствен план може да се инициира от заинтересованите лица по чл.131, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ с писмено заявление по чл.135, ал.1 от ЗУТ или да се образува служебно, с мотивирано предписание на компетентния орган - чл.135, ал.5 от ЗУТ. Първата фаза в административното производство по одобряване изменения на влязъл в сила устройствен план приключва с акт по допускане на проектирането. След изготвянето на проекта административното производство продължава с разглеждане и приемане на проекта от съответния експертен съвет по устройство на територията и постановяване на акт от материално компетентния орган за одобряване изменението на устройствения план.

 

Обжалваното решение обективира волеизявление на Общински съвет Стара Загора за възлагане на Кмета на Община Стара Загора да предприеме действия за изработването на проект за изменение на действащите Общ устройствен план и Подробен устройствен план с посочен териториален обхват. Това предметно съдържание на решението го определя като акт по чл.135, ал.5 от ЗУТ, т.е. акт по допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Приетото от ОбС Стара Загора решение  се явява част от производството по изменение на действащи устройствени планове за посочената територия. За обжалваемостта на решението също е относима разпоредбата на чл.21, ал.5 от АПК. Доколкото оспореното решение представлява етап от процедурата по издаване на общ, респективно на индивидуален административен акт /за одобряване изменение на ОУП, съответно за одобряване изменение на ПУП/, то не подлежи на самостоятелно обжалване и съдебен контрол за законосъобразност и не може да бъде предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи.

 

На следващо място, съгласно разпоредба на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ /актовете, с които се разрешава и допуска изработването на проекти за общи устройствени планове и на проекти за подробни устройствени планове/, не подлежат на оспорване. При прилагането на чл.124б, ал.4 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и след като решението за изработването на ОУП и ПУП не подлежи на обжалване, не подлежи на обжалване и решението по чл.135, ал.5 от ЗУТ, с което се допуска изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. В същия смисъл е и съдебната практика, обективирана в определение № 12461/16.11.2016г. по адм.д. №12650/2016г по описа на ВАС. Визираното от оспорващия Определение №2460/20.02.2013г. на ВАС е неотносимо към случая предвид характера на оспорените актове.

 

Налице са изрични законови норми /чл.21, ал.5 от АПК и чл.124б, ал.4 от ЗУТ/, установяващи изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове и изключващи съдебното обжалване на актове със съдържание като оспорените Предложение вх. рег. № 10-61-490/19.09.2016г. на Кмета на Община Стара Загора и Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Стара Загора. По тези съображения жалбите на К.Р.К. срещу тях като недопустими следва да бъдат оставени без разглеждане, а образуваното въз основа на тях съдебно производство -  прекратено.

 

Водим от  тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                  СЪДИЯ: