О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

       301        11.10.2018г.       град Стара Загора

 

 

   Старозагорският административен съд, V състав, в закрито съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                       и с участието

на прокурора                                                                                                      като разгледа

докладваното от съдия  Р. ТОДОРОВА   административно дело № 523 по описа за

2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 Производството по административно дело № 523/ 2018 година по описа на Административен съд – Стара Загора е образувано по искова молба, подадена от Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода. 

 

 При извършена проверка на редовността на исковата молба е установено,  че същата не отговаря на изискванията на чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК - не е представен документ за платена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно чл.2а, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. С оглед констатираната нередовност, с разпореждане на съдията-докладчик по делото от 19.09.2018г., исковата молба е оставена без движение, като на ищеца е дадена възможност в едноседмичен срок от получаване на препис разпореждането да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Стара Загора и в същия срок представи платежния документ за внесената държавна такса по делото. На ищеца изрично е указано, че при неотстраняване на нередовността в посочения срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено.

В съобщението е посочена и банковата сметка, по която следва да бъде внесена държавната такса.

 

Съобщението с препис от съдебното разпореждане е получено лично от ищеца Р.С. на 25.09.2018г.  В законово установения срок по чл.129, ал.2 от ГПК, както и към датата на настоящото закрито съдебно заседание, не са изпълнени дадените от съда указания за отстраняване на нередовността на исковата молба. Не е представен платежен документ за внесена държавна такса по делото, а от извършената служебна проверка се установи, че сумата не е постъпила и по сметка на Административен съд - Стара Загора.  С оглед на което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода, поради неотстраняване на нередовностите в срок.

 

ВРЪЩА  подадената от Р.С. искова молба.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 523/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: