О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                

 322                                 29.10.2018г.                          град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, VІI състав, в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                         СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

                                                                                    

като разгледа докладваното административно дело № 525 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано е по искова молба, подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г.

 

С разпореждане от 05.10.2018г. на съдията-докладчик исковата молба е оставена без движение като на подателя е даден 7-дневен срок от връчване на съобщението да отстрани констатирани и конкретно посочени нередовности по нея.

 

Видно от върнатата разписка, съобщението с указанията на съда е връчено на лично на жалбоподателя на 18.10.2018г. – лично.

 

Вместо да отстрани нередовностите, ищецът е подал молба (наименована „жалба“), с която прави искане за отвод на съдията – докладчик, поради „възникнало съмнение за некомпетентност и липса на познание на законите“. Така направеното искане се явява неоснователно, тъй като в случая не е налице нито една от хипотезите на чл.22 ГПК, приложим по силата на чл.144 АПК. Посоченото от жалбоподателя не може да се квалифицира като обстоятелство, годно да породи основателно съмнение относно безпристрастността на съдията-докладчик и обективното разглеждане и произнасяне по делото. По тези съображения и доколкото в случая не са налице нито едно от визираните в чл.22 от ГПК основания искането за отвод следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

 

От друга страна посочените за отсраняване нередовности в исковата молба не са отстранени нито в дадения от съда срок, нито до настоящия момент. Не е посочен какъв е вида (имуществени или неимуществени), характера и в какво се изразяват претендираните вреди; не е посочено на кой незаконосъобразен административен акт (отменен по съответния ред) или на кои (какви) незаконосъобразни административни действия или бездействия се основава предявената искова претенция – в какво се изразяват действията и от кои длъжностни лица са извършени и съответно кои са неизпълнените административни задължения от органите (длъжностните лица) на НОИ – гр.Хасково; не е конкретизиран точно и ясно периода, за който се претендира обезщетението; не е представен платежен документ за внесена държавна такса по делото в размер на 10 лв., дължима се в съдебното производство съгласно чл.2а, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

 

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките исковата молба да бъде върната, а производството по делото - прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.22 и чл.129, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвеждане на съдията – докладчик от разглеждане на адм. дело №525/2018г. по описа на АС Стара Загора.

 

ВРЪЩА искова молба вх.№3783/19.09.2018г., подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 525/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя  пред ВАС.

 

 

                                                                          СЪДИЯ: