О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                        № 254       21.09.2018г.       град Стара Загора

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                       и с участието

            на прокурора                                                                                                        като разгледа

            докладваното от съдия    Р. ТОДОРОВА    частно административно дело № 527 по описа за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

 

 Производството е по реда на чл.60, ал.4 и сл. от Административно-процесуалния кодекс  /АПК/.

 

Образувано е по частна жалба, подадена от „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста И.П. против Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Стара Загора. С оспореното решение е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, по съображения за постановяването му в нарушение на материалния и на процесуалния закон. Жалбоподателят поддържа, че неправилно и необосновано решаващият административен орган е приел, че изложените обстоятелства в направеното искане за допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, не релевират наличие на материалноправни предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК. Твърди, че оспореното решение е постановено без да са разгледани, обсъдени и преценени всички факти, данни и доказателства, на които се основана направеното искане за допускане на предварителното изпълнение административния акт. Направено е искане за отмяна на обжалваното Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г. на Директора на  РИОСВ – Стара Загора и за решаване на въпроса по същество.  

 

Съдът, след преценка на материалите по делото и приложените доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

 

С Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ – Стара Загора, е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение: 1. Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 МWth; 2. Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им на ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД в кв. 502, УПИ І-1 землището на с. Обручище, общ. Гълъбово и 3. Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв. 513 УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД; кв.513 УПИ ХХХІІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513 УПИ ХХХVІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД.       

Срещу така постановеното  Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, е подадена жалба чрез Директора на РИОСВ – Стара Загора до Административен съд – Стара Загора, от Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ - гр. София. С писмо изх. № ПО-02-1873/ 06.08.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, жалбата, ведно с образуваната административна преписка по издаване на оспореното Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г., е изпратена в Административен съд – Стара Загора. По жалбата, постъпила в Старозагорския административен съд с вх. № 3319/ 06.08.2018г., на 06.08.2018г. е образувано адм. дело № 398/ 2018г.

 

С вх. № КОС–01-1873 от 27.08.2018г. в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, е постъпило подадено от „БРИКЕЛ“ ЕАД искане, на основание чл. 60, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК, да бъде допуснато предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Искането е обосновано с необходимостта от защита на особено важни държавни и обществени интереси и защитата на особено важни интереси на „БРИКЕЛ“ ЕАД.

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. От фактическа страна отказът е обоснован с липсата на мотивирано и доказано наличие на някоя от материалноправните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК, за допускане предварителното изпълнение на административния акт.

 

 Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата против Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, като подадена в законово регламентирания срок, от легитимирано лице с правен интерес и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустима.

 

 Разгледана по същество жалбата е основателна, но не по изложените в нея съображения.

 

 Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. В ал.2 на чл.60 от АПК е предвидено, че предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на акта. Макар и да не е изрично разписано в закона, упражняването на правомощието по чл.60, ал.1 от АПК от административния орган в хипотезата на чл.60, ал. 2 от АПК - допускане на предварителното изпълнение на акта след неговото издаване, може да бъде осъществено единствено и само при липса на подадена жалба за оспорване на административния акт по съдебен ред и до образуването на административно дело по подадена до съда жалба. Този извод следва от императивната норма на чл. 130, ал.2 от АПК, съгласно която никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. В този смисъл след подаване на жалба за оспорване по съдебен ред на индивидуален административен акт, образувано в съда административно дело по жалбата и висящо съдебно производство, извън правомощията на административния орган е да разглежда и да се произнася по направено искане за допускане на предварителното изпълнение на акта. С оглед регламентацията по чл.167, ал.1 от АПК, предвиждаща, че при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган, следва извода, че при образувано в съда административно дело и при наличието на висящо съдебно производство за разглеждане на жалба против административен акт, разглеждането и произнасянето по искане за допускане на предварително изпълнение на оспорения по съдебен ред административен акт, е подведомствено на съда, пред който делото е висящо.

 

В случая по жалба на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ - гр. София, против Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на 06.08.2018г. е било образувано административно дело № 398/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Административният орган, постановил обжалваното Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г., е бил уведомен за направеното оспорване на акта – от една страна сезиращата съда жалба е подадена чрез РИОСВ – Стара Загора и ведно с образуваната административна преписка по издаването на оспорения акт е била изпратена в Административен съд – Стара Загора с писмо изх. № ПО-02-1873/ 06.08.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, а от друга страна със съдебно разпореждане от 07.08.2018г. на съдията-докладчик по адм. дело № 398/ 2018г. по описа на Старозагорския административен съд, от РИОСВ – Стара Загора е изискано представянето на документи във връзка с образуваното съдебно производство по жалбата на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ против Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. При наличните данни за образувано и висящо производство по оспорване по съдебен ред на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г., по аргумент от чл.130, ал.2 във вр. с чл.167, ал.1 от АПК, извън материалната компетентност на Директора на РИОСВ – Стара Загора е било да разглежда и да се произнася по същество по подаденото в РИОСВ – Стара Загора с вх. № КОС – 01-1873 от 27.08.2018г. от „БРИКЕЛ“ ЕАД искане за допускане на предварителното изпълнение на посочения административен акт. Искането е следвало да бъде оставено без разглеждане, като неподведомствено на сезирания административен орган. С оглед на което съдът приема, че постановеното Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е отказано допускането на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е нищожно - издадено е извън материалната компетентност на Директора на РИОСВ – Стара Загора, като административният орган се е произнесъл по същество по искане, което е подведомствено на съда.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че оспореното Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора следва да бъде обявено за нищожно.

 

По отношение на направеното от жалбоподателя искане „съдът да реши въпроса по същество“: Независимо от изхода на делото, с оглед недопустимо развилото се административно производство по чл.60, ал.1 във вр. с ал.2 от АПК, произнасяне на съда при прилагането на чл.60, ал.6 от АПК, не се следва. Доколкото искането на „БРИКЕЛ“ ЕАД да бъде допуснато предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, не е било подадено по реда и при условията на чл.167 от АПК, липсва надлежно направено и сезиращо съда за разглеждане и произнасяне искане.  

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.60, ал.4 от АПК, съдът

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста И.П., Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: