О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     316

 

 

            Съдията-докладчик И. Янкова, в закрито заседание на 25.10.2018 година, като разгледа административно дело № 529/ 2018 година по описа на Административен съд – Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по жалба на И.И.В. *** и С.Г. И..

 С  разпореждане от 26.09.2018 година  съдът е оставил жалбата без движение с указание жалбоподателят да внесе държавна такса в размер на 10 лева, да посочи кой административен акт оспорва и в какво се състои незаконосъобразността му . Съобщението за отстраняване на тази нередовност е получено  от бащата на жалбоподателя  на 01.10.2018 година В сроковете, дадени му от съда жалбоподателят не отстрани тази нередовност на оспорването, поради което и на основание чл. 158, ал. 2 от АПК , съдът  

 

 

                                       О П Р Е Д Е Л И :

        

         ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.В. *** и С.Г. И..

 

ПРЕКРАТЯВАМ  производството по административно дело № 529 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата

         Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .

                                                                        СЪДИЯ: