О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

302                                        12.10.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На дванадесети октомври 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева административно дело №538 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалбата на М.А.С. против Заповед №18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК гр. Стара Загора за одобряване изменението на ККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР: схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36167.504.502.1.1, собственост на М.К.А.-Е.въз основа на Протокол за съдебна делба от 27.01.1999г. на РС Казанлък. 

     Жалбоподателката твърди, че  в производството по изменение на КККР на град Казанлък, приключило с оспорената заповед е привлечена за участие като засегнато от изменението лице Е.Д.С.– нейна майка, която с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №64, т.ІІІ, рег. №4190, дело №417 от 2005г. е отчуждила собствената си 1/2 идеална част от поземлен имот УПИ VІ-502 вкв.272 с идентификатор 36167.504.502 и реално източната част от едноетажна жилищна сграда – близнак на И.П.Н. – неин внук и син на жалбоподателката. Предвид качеството на майка и законен представител на засегнатия от изменението собственик, С. поддържа твърдение, че тя е следвало да бъде конституирана като заинтересовано лице в административното производство и като не е призована за участие са нарушени правата й. Излага подробни съображения за незаконност на жилищната сграда нанесена в резултат на изменението с твърдение, че нейния син е собственик на незаконно построеното. Иска от съда да бъде отменена Заповед №18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК Стара Загора.

       Предвид подаването на жалбата пред АС Стара Загора и въз основа на същата е изискана преписката по постановяване на оспорения административен акт от ответния административен орган, който я представя ведно с възражения против нейната допустимост, основани на следните факти: Акта за собственост на И.П.Н. не е бил известен на органа при провеждане на административното производство, поради което уведомително писмо за връчване на постановената заповед за изменение на КККР му е изпратено на 26.09.2018г. / стр.16 по делото/.  Видно от данните в акта за собственост, Н. е непълнолетен, поради което неговата майка може само да заяви съгласие с упражнено от него право на жалба, но не и да обжалва от собствено име заповедта.

         Настоящия състав на Административен съд Стара Загора намира за основателно възражението на ответника за недопустимост на жалбата на М.А.С., поради следното:

     М.А.С. обжалва заповедта като законен представител на непълнолетния И.П.Н., считайки че има представителна власт да упражнява негови права пред съд и действайки като законен представител на малолетно лице, което не притежава процесуална дееспособност и волята му се формира от законните или назначени представители.

          С навършване на 14-годишна възраст лицата придобиват процесуална дееспособност и могат да упражняват правото си на жалба лично пред съд, макар и задължително със съгласието на своите родители. Родителите продължават да бъдат представители по закон на своите непълнолетни деца, но вече не могат да извършват съдопроизводствени действия от свое име в защита на техни права, какъвто е настоящия случай. Предвид именно на подаване на жалба от собствено име в защита на чужди права, макар и от законен представител, и по аргумент от чл.28 ал.2 от ГПК вр. с чл.4 от ЗЛС, не са налице основания същата да бъде оставена без движение с изискване непълнолетния правоимащ да изрази съгласие с извършеното съдопроизводствено действие. Такова основание би било налице, ако жалбата бе подадена от негово име, но подписана само от законния представител, при което да се изиска потвърждаване на извършеното съдопроизводствено действие. Законните представители на непълнолетните не могат да упражняват правата им от собствено име, какъвто е настоящия случай, за да се изисква одобрение от представлявания на извършеното не от негово име, макар и в негова защита оспорване пред съд.

          На следващо място, видно от представената преписка, Заповед № 18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК Стара Загора е изпратена на И.П.Н. на 26.09.2018г., поради което 14-дневния срок за упражняване на правото да я оспори, ще започне да тече за него, считано от деня, следващ датата на връчване. На И.П.Н. е изпратено съобщение за изпълняване на задължението за заплащане на държавна такса от 10лв., поради грешка относно годината на раждане / единния граждански номер започва с 005, което бе преценено като 2005г. и оттук извод, че лицето е малолетно, а не непълнолетно и имащо право лично да упражни правото да обжалва, със съгласието на майка си, а не обратното/.

              Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.С. против Заповед №18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №538/18г. на АС Стара Загора.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя М.А.С. и на ответника Началник СГКК Стара Загора.

 

ДА СЕ ЗАЛИЧИ от списъка на лицата за призоваване И.П.Н.. 

 

 

Административен съдия: