О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     315

 

 

              Старозагорски административен съд, в закрито заседание на 25.10.2018 година, като разгледа адм.д. № 549/ 2018 година по  описа на Административен съд гр. Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

      Подадена е  искова молба на П.Ж.П. *** за сумата от 24 хиляди лева за вреди от унищожаване на чужда собственост, да  уточни петитума на ИМ и представи препис от ИМ за ответника.  Исковата молба е оставена без движение с изрично дадени указания на ищеца. Той е следвало да уточни и обстоятелствената част на исковата си молба за да се прецени дали исковото производство следва да се проведе по реда на ЗОДОВ или то е подсъдно на общите граждански съдилища. Съобщението за това е получено от ищеца  на 15.10.2018 г. В определения от съда срок ищецът не отстрани тези нередовности на исковата си молба, поради което и на основание  чл.129, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК  съдът

 

О П Р Е Д ЕЛИ :

 

          ВРЪЩА подадената от на П.Ж.П. *** с правно основание чл.1 от ЗОДОВ   поради неотстраняване на нередовностите ѝ.  

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело № 549/ 2018 по описа на Административен съд Стара Загора.

           Определението  подлежи на обжалване с частна жалба  пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

                                                    

 

                                                    СЪДИЯ: