О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                            292      10.10.2018г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

 

при секретар                                                                                                          и с участието

            на прокурора                                                                                                  като разгледа

            докладваното от съдия    Р. ТОДОРОВА   частно административно дело № 558 по описа за  2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

 

Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

 

Образувано е по жалба на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора.   С решението,  разпореждането за предварителното изпълнение на което се оспорва, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.48, ал.12 от ЗУТ, е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, за срок до влизане в сила на Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация за същата територия, но за не повече от три години от датата на приемане на решението.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, по съображения за постановяването му при неспазване на императивните изисквания за неговото съдържание и в нарушение и при неправилно приложение на закона. Жалбоподателят поддържа, че разпореденото допускане на предварителното изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г., е необосновано от фактическа страна, тъй като не са изложени конкретни мотиви за наличието на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки, с които законът свързва упражняването на правомощието по чл.60, ал.1 от АПК. Твърди, че липсват факти и обстоятелства, които да обуславят необходимостта от допускане на предварително изпълнение на наложеното с решението ограничение. По подробно изложени в жалбата съображения, включително за недопустимо ограничаване на правото на собственост, е направено искане за отмяна на оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора.  

 

Въз основа на приложените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят К.Р.К. е собственик /съсобственик/ на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, видно от представената Заповед № 10-00-531 от 11.03.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, издадена на основание чл.16, ал.5 във вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

С Решение № 1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.48, ал.12 от ЗУТ, е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, за срок до влизане в сила на Подробен устройствен план – План за застрояване и План за регулация за същата територия, но за не повече от три години от датата на приемане на решението.   Решението е прието по Предложение на Кмета на Община Стара Загора /вх. № 10-61-508-001/ 26.09.2018г./, обосновано с влязло в сила Решение № 1115 от 28.09.2017г. на ОбС – Стара Загора за одобряване изменение на ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора. Посочено е, че с изменението на ОУП са обособени устройствени зони и територии с отреждане за озеленяване – устройствена зона Оз; за обществено и делово обслужване – Одо и за смесена устройствена зона за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности – Сж, одо. Изложени са съображения, че установените с предходния Общ устройствен план градоустройствени характеристики за територията на квартал/ парк „Бедечка“, съществено се различават с установените с одобрените с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на ОбС – Стара Загора изменения на ОУП, при предвиждане запазване на съществуващия парк и озеленени територии и отпадане на предвижданията за жилищно и друго застрояване, вкл. отпадане на регулационните предвиждания по отношение на поземлените имоти и установяване на нови регулационни граници на поземлените имоти. Обосновано е, че налагането на временна забрана по чл.48, ал.12 от ЗУТ за ограждането на поземлени имоти на територията на квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, е обусловено от факта, че по одобрения с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на ОбС – Стара Загора ОУП на гр. Стара Загора тази територия е предвидена за изграждане на обекти на зелената система, при внесено в ОбС – Стара Загора предложение за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП със същия териториален обхват и установяване на градоустройствени показатели за територията, съответстващи на предвижданията на ОУП.

 

В Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, е обективирано разпореждане по чл. 60, ал.1 от АПК за допускане на предварителното му изпълнение, при възприемане на съображенията,  съдържащи се във внесеното от Кмета на Община Стара Загора Предложение вх. № 10-61-508-001/ 26.09.2018г. за приемане на решението. Обосновано е наличието на реална опасност изпълнението на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти да бъде осуетено и сериозно затруднено, като закъснението от неговото изпълнение би довело до лишаване от възможността същото да бъде изпълнено за голяма част от територията. Допускането на предварителното изпълнение на решението се основава и на съображения за необходимост от осигуряване защитата на особено важен обществен интерес - опазването на съществуващите на практика елементи на зелената система – озеленена територия, както и за осигуряване на възможност за почистване на територията и достъп със същата цел до водното течение на реката, попадащо в териториалния обхват на одобрения с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора Общ устройствен план.   

 

Въпреки дадените от съда указания с разпореждане от 08.10.2018г., Общински съвет – Стара Загора не представи доказателства за датата и начина на обявяване на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на заинтересованите лица.

 

С оглед на горното съдът намира, че жалбата на К.Р.К. против разпореждането за допускането на предварително изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за  предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане по отношение на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като подадена от легитимирано лице с правен интерес и в законово регламентирания срок по чл.60, ал.4 от АПК, е процесуално допустима.

 

            В останалата част, поради липса на правен интерес за оспорващия, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство в тази му част - прекратено. Лицата, доказали право си на собственост, са активно легитимирани да оспорят допуснатото предварително изпълнение на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, единствено в частта, с която това решение засяга собствения им имот.

 

Разгледана по същество, жалбата против допуснатото предварително изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора,  в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, се явява неоснователна, по следните съображения:

 

Предварителното изпълнение на административния акт (преди влизането му в сила), е едно от изключенията от общото правило, съгласно което на изпълнение подлежат само влезли в сила административни актове. С оглед на което това изключение следва да се прилага при стриктно спазване на закона, само и единствено тогава, когато е обосновано и са налице достатъчно доказателства за съществуването на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки. 

Правомощието на административния орган за допускане на предварително изпълнение на издаваните от него актове, е регламентирано в разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК. Предвидена е възможност за постановяване на предварително изпълнение на издадения административен акт, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. Задължение на административния орган, издаващ разпореждане за допускане на предварителното изпълнение на акта, е с оглед на конкретната фактическа обстановка, да прецени, да мотивира и да докаже, кой защитен от нормата на чл.60, ал.1 от АПК интерес е застрашен, с оглед обосноваване от фактическа и правна страна постановяването на такова разпореждане.

   

В случая съдът приема, че е изпълнено изискването разпореждането за допускане на предварително изпълнение на административния акт да бъде мотивирано с посочване на фактите, които органът е преценил като релевантни за упражняване на правомощието по чл.60, ал.1 от АПК. По съображенията,  съдържащи се във внесеното от Кмета на Община Стара Загора Предложение вх. № 10-61-508-001/ 26.09.2018г. за приемане на решението, обоснован се явява както особено важния обществен интерес, с цел защита на който е допуснато предварително изпълнение на решението за налагане на забрана за ограждане на поземлени имоти на територията на кв./ парк „Бедечка“, така и възможността да бъде осуетено и сериозно затруднено изпълнението  на акта.

Изложените мотиви за разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на наложената с Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора рестриктивна мярка, каквато представлява временната забрана за ограждане на поземлените имоти в посочения териториален обхват, релевират наличието на нормативно регламентирани в чл.60, ал.1 от АПК материалноправни предпоставки за упражненото правомощие. Обосновано е прието, че предварителното изпълнение на наложената забрана се налага за защита на особено важен обществен интерес, какъвто е необходимостта от запазване на съществуващите озеленени площи в предвидените по ОУП устройствени зони и територии с отреждане за озеленяване, при отпадане на предвижданията за жилищно и друго застрояване. Обосновано е и прието, че има реална опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на решението, поради съществуващата възможност до влизането му в сила да се ограждат имотите, включени в териториалния обхват на наложената с акта по чл.48, ал.12 от ЗУТ забрана. Тази възможност следва от разпоредбата на чл. 151, ал.1 т.11 от ЗУТ,  регламентираща, че не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0.60м в рамките на поземления имот. В този смисъл в периода от приемане на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти до влизането на решението в сила, което ще представлява основание за неговото изпълнение, съществува опасност да се оградят поземлени имоти чрез изграждането на огради, изключени от разрешителния режим  на строителството. Доколкото наложената временна забрана за ограждане на имотите не може да породи действие спрямо изпълнените преди началния момент на действието й огради, очевидно с разпореждането за допускане предварителното изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на ОбС – Стара Загора се цели да не бъде осуетено /затруднено/ неговото изпълнение, съотв. да не бъде възпрепятствана възможността да се приложат правните последици на решението, основани на легитимна цел, призната от законодателя чрез регламентираното правомощие по чл.48 ал.12 от ЗУТ - да се осигури достъп до имотите, попадащи в територии, предвидени с ОУП или с ПУП за обекти на зелената система. Постигането на тази цел, свързана с особено важен обществен интерес, се обезпечава и осигурява включително и чрез допускане на предварително изпълнение на акта на общинския съвет по чл.48, ал.12 от ЗУТ, когато това изпълнение може да бъде осуетено или затруднено.

Доколкото превесът на обществения интерес над личния е определен от законодателя като легитимна причина да се засегне правната сфера на отделните лица от един невлязъл в сила административен акт, посочените по-горе обстоятелства съставляват законово установени материалноправни предпоставки за разпореденото от органа предварително изпълнение на административния акт. Смисълът на предварителното изпълнение е незабавно да се постигне онази цел, която се преследва с издаването на административния акт, по причина, че е налице необходимост от това. В случая съществуването на такава необходимост се явява обосновано и доказано.

 

Следва да се отбележи че в по-голямата си част изложените от жалбоподателя доводи касаят материалната законосъобразност на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора и са неотносими за преценката на основателността на подадената жалба против допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на решението. 

 

С оглед на изложеното и след преценка на баланса между охраняваните с допуснатото предварително изпълнение на административния акт интереси и правата и интересите, които евентуално ще бъдат накърнени от това предварително изпълнение, съдът намира, че жалбата против разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на Решение № 1807 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.60, ал.5 от АПК, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, като неоснователна.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в останалата му част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. 

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

                       

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: