О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

    298       10.10.2018год.                               Стара Загора

 

 

        Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на десети октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                             СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

Като разгледа докладваното адм.дело № 559 по описа за 2018год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 60 ал.5 и сл. от АПК, образувано по жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.48 ал.12 от ЗУТ е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк „Бедечка“ при граници: юг –ул. „Христина Морфова“, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.. „Иван Вазов“, изток – ул. „Хан Тервел“ по плана гард Стара Загора, за срок до влизане в сила на подробен устройствен план за застрояване и регулация за същата територия, но не повече от три години от датата на решението.

        На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет Стара Загора допуска предварително изпълнение на решението, мотивите за което се съдържат в  Предложението на Кмета на община Стара Загора от 11.09.2018г., допълнено на 26.09.2018г., за приемането му: 

        Предварителното изпълнение се налага от факта, че поставянето на леки огради в поземлените имоти в съответната територия не е в обхвата на специален разрешителен режим по ЗУТ или друг нормативен акт, а фактическото изпълнение на огражденията не е сложно като техническо изпълнение и не е дълъг технологичен процес. Така се създава опасност изпълнението на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти да бъде осуетено и сериозно затруднено от една страна, а от друга – закъснението да се изпълни решението реално би довело до лишаване от възможността същото изобщо да бъде изпълнено за голяма част от територията. Разпореждането за предварително изпълнение има за цел и да осигури защитата на особено важен обществен интерес, какъвто е осигуряването и опазването на съществуващите на практика елементи на зелената система – озеленената на практика територия и парк „Бедечка“, както и се запази възможността на гражданите за достъп до парка и съществуващите на същата територия природни забележителности, да се осигурят възможностите за почистване на територията, и достъп със същата цел до водното течение на реката, попадащо в териториалния обхват на одобрения с Решение №115 от 28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора общ устройствен план.

      В частната жалба против разпореждането за допускане на предварително изпълнение се твърди, че същото е мотивирано бланкетно, тъй като в него не са посочени конкретните фактически основания, които водят на извода, че изпълнението на акта може да бъде осуетено или сериозно затруднено ако се изчака влизането му в сила, нито са ангажирани доказателства за съществуването им. Забраната нарушава принципа на правовата държава, защото непропорционално защитава правото на собственост на общината и засяга всички собственици на поземлени имоти – частна собственост, която е неприкосновена.

       Въз основа на доводите за липса на фактически мотиви и доказателства за съществуване на основанията по чл.60 ал.1 от АПК се иска от съда да отмени разпореждането за предварително изпълнение на Решение №1807/27.09.2017г., публикувано на сайта на Община Стара Загора на 04.10.2018г. и оспорено в рамките на 3-дневния преклузивен срок, чрез предявяване на частна жалба пред АС Стара Загора на 08.10.2018г. / понеделник – първия ден след почивния, в който не може да изтече срок/ и от лице, притежаващо право на собственост върху урегулирани поземлени имоти в кв. „Бедечка“, индивидуализирани със Заповед №10-00-240/11.02.2015г. на Кмета на община Стара Загора, издадена на основание чл.16 ал.5 от ЗУТ.  

          Предвид изложеното жалбата е подадена от лице с правен интерес да иска отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение само досежно онези урегулирани поземлени имоти, за които представя доказателства за притежавано право на собственост – УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863. За останалите поземлени имоти, засегнати от предварителното изпълнение за жалбоподателя липсва признат правен интерес да иска отмяна на разпореждането по чл.60 ал.1 от АПК, предвид правния характер на акта по чл.48 ал.12 от ЗУТ като индивидуален административен акт. В тази й част жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, защото е недопустимо да се предявяват чужди права пред съд.

       Съгласно разпоредбата на чл. 60 ал.2 от АПК разпореждането  за предварително изпълнение задължително се мотивира, като липсата на мотиви е абсолютно и безусловно основание за отмяната му, но същите могат да се съдържат в документите, въз основа на които е издадено. В настоящия случай мотивите по чл.60 ал.2 от АПК се съдържат в предложението на Кмета на община Стара Загора за приемане на решение за налагане на временна забрана за ограждане по чл.48 ал.12 от ЗУТ и за разпореждане за неговото предварителното изпълнение. 

     Общинския съвет се е мотивирал със съществуването на две от алтернативно изброените основания по чл.60 ал.1 от АПК за допускане изпълнението на индивидуален административен акт. На първо място със съществуването на опасност да бъде осуетено изпълнението на решението за налагане на временна забрана в периода от приемането му до влизането му в сила, в който без строително разрешение могат да се ограждат имотите – предмет на забраната с леки огради. Този факт обуславя правния извод на ответника за наличие на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено. Извода на Общински съвет Стара Загора за съществуване на опасност от осуетяване изпълнението на временната забрана е обоснован и законосъобразен по аргумент от чл.60 ал.1 предл. второ вр. с чл. 151 ал.1 т.11 от ЗУТ. Съгласно чл.60 ал.1 предл. второ от АПК в акта се включва разпореждане за предварителното му изпълнение при опасност, че може да бъде осуетено или значително затруднено изпълнението на акта. Опасността в случая е обусловена от хипотезата на чл.151 ал.1 т.11 от ЗУТ, според която не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0.60м в рамките на поземления имот.  Следователно изложения в предложението фактически аргумент, че в периода от приемане на решението за налагане на временна забрана за ограждане до влизането му в сила, който  правен факт ще представлява основание за неговото изпълнение, съществува опасност да се оградят поземлени имоти, почива на изключеното от разрешителния режим строителство на леки огради и плътни с височина до 0.60м. След влизане в сила на решението за  налагане на временната забрана за строителство на огради, същото не би било допустимо да се изпълнява спрямо оградените преди този момент поземлени имоти, поради което действително е налице основанието по чл.60 ал.1 предл. второ от АПК за допускане на предварителното изпълнение на акта.  С оспореното разпореждане се постига легитимна цел, поради което е допустимо да се ограничава индивидуалното право на собственост.

         Изложеното е достатъчно да обоснове съществуването на законово основание по чл.60 ал.1 предл. второ от АПК за допускане предварителното изпълнение на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти по чл.48 ал.12 от ЗУТ, които попадат в територии предвидени с Общия устройствен план за обекти на зелената система.

        

             Водим  от изложеното и на основание чл. 60 ал.6 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения му УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863  плана на град Стара Загора.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.П.В. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство.

 

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд  в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

 

                    

 

                                                                                     СЪДИЯ: