О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№295                                          10.10.2018 год.                      гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, шести състав на десети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в закрито съдебно заседание, в състав

                                 

                                                                                      Председател: Михаил Русев

 

при участието на секретаря...................................., като разгледа адм. дело №561 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.48, ал.12 от Закона за устройство на територията.

Производството е по реда на чл.60 ал.4 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.12 от ЗУТ е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.„Христина Морфова“, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.„Иван Вазов“, изток – ул.„Хан Тервел“ по плана гр. Стара Загора, за срок - до влизане в сила на подробен устройствен план - за застрояване и план за регулация за същата територия, но не повече от три години от датата на решението.

        На основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на решението, като мотивите за което се съдържат в  предложението на Кмета на община Стара Загора за приемането му: предварителното изпълнение се налага от факта, че поставянето на леки огради в поземлените имоти в съответната територия не е в обхвата на специален разрешителен режим по ЗУТ или друг нормативен акт, а фактическото изпълнение на огражденията не е сложно като техническо изпълнение и не е дълъг технологичен процес. Така се създава опасност изпълнението на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти да бъде осуетено и сериозно затруднено от една страна, а от друга – закъснението да се изпълни решението реално би довело до лишаване от възможността същото изобщо да бъде изпълнено за голяма част от територията. Разпореждането за предварително изпълнение има за цел и да осигури защитата на особено важен обществен интерес, какъвто е осигуряването и опазването на съществуващите на практика елементи на зелената система – съответно озеленената територия и парк „Бедечка“, както и се запази възможността на гражданите за достъп до парка и съществуващите на същата територия природни забележителности, както и да се осигурят възможностите за почистване на територията, както и достъп със същата цел до водното течение на реката, попадащо в териториалния обхват на одобрения с Решение №115 от 28.09.2017 год. на Общински съвет Стара Загора общ устройствен план.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На първо място съдът намира, че следва да се приеме оспореното решение като индивидуален административен акт, като съгласно разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, неговото оспорване спира изпълнението му. Допуснатото предварително изпълнение от страна на административният орган подлежи на самостоятелен съдебен контрол, независимо дали самият индивидуален административен акт е бил оспорен.

В частната жалба против разпореждането за допускане на предварително изпълнение се твърди, че посочените мотиви не отговарят на истината. Оспорва се аргумента, че с решение №1115/28.09.2017 год. на Общинския съвет е бил одобрен проекта за изменение на ОУП на гр. Стара Загора е било влязло в сила, както и че е била стартирана процедура по изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ от 2012 год. в една от зоните, която е била предвидена за озеленяване. Твърди, че неговите права на собственост на реституираните имоти са били напълно потъпкани, пренебрегнати и изключени от съдържанието на акта. Не е съгласен и с изложените мотиви, че изпълнението може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, ако се изчака влизането му в сила, нито са ангажирани доказателства. Оспореното в настоящето производство решение е оспорени преди ВАС да се произнесе по десетки жалби срещу решение №1115/2017 год. на Общинския съвет. Нито едно от изискванията на чл.60, ал.1 от АПК не са налице. За имота му е налице приет ПУП-ПРЗ с решение №283 по протокол №10/28.06.2012 год. и за същият е предвидено ниско жилищно застрояване. Не са налице никакви обществени интереси, нито е възникнала нова общинска нужда, местното население не се нуждае от зелени площи за отдих и спорт. Според изложеното в жалбата, гражданите се нуждаят не от зелени площи, а от частна собственост, която да осигуряла приходи в Общината. Ограждането на имотите му не пречи на никого, а напротив защитавало интересите на гражданите, тъй като територията е опасна, отдалечена, безлюдна. Няма нито значителна, нито трудно поправима вреда. Оспорва и аргумента, че в територията на парк Бедечка има елементи на зелената система. Налице е действащ и приложен ПУП-ПРЗ кв. Бедечка, който е по чл.16, ал.1-5 от ЗУТ. Забраната нарушава принципа на правовата държава, защото непропорционално защитава правото на собственост на общината и засяга всички собственици на поземлени имоти – частна собственост, която е неприкосновена. Въз основа но подробно изложените аргументи е направено искане за отмяна на допуснатото предварително изпълнение.

Решение №1807/27.09.2017 год. е публикувано на сайта на Община Стара Загора на 04.10.2018 год., видно от сайта на Община Стара Загора /https://www.starazagora.bg/bg/resheniya/resheniya-ot-protokol-36-ot-27092018/

Действително по делото не са приложени такива доказателства, но видно от сайта именно 04.10.2018 год. /четвъртък/ е датата на обнародване на решението на общинския съвет. Срокът за оспорване започва да тече от следващият ден – 05.10.2018 год. и изтича на 07.10.2018 год., който е неделя, почивен ден. Прилагайки правилата на чл.60, ал.5 и ал.6 от ГПК, приложими по силата на чл.144 от АПК, то срокът за оспорване на допуснатото предварително изпълнение изтича на 08.10.2018 год. Жалбата е подадена в деловодството на Административен съд на 08.10.2018 год. и от лице, притежаващо право на собственост върху урегулирани поземлени имоти в кв. „Бедечка“, индивидуализирани със Заповед №10-00-237/11.02.2015 год. на Кмета на община Стара Загора, издадена на основание чл.16 ал.5 от ЗУТ.  

Предвид изложеното жалбата е подадена от лице с правен интерес да иска отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение само досежно онези урегулирани поземлени имоти, за които представя доказателства за притежавано право на собственост – УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946. За останалите поземлени имоти, засегнати от допуснатото предварително изпълнение на Решението, за жалбоподателя липсва признат правен интерес да иска отмяна на разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК, предвид на правната регламентация на акта по чл.48, ал.12 от ЗУТ като индивидуален административен акт. В тази й част жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, защото е недопустимо да се предявяват и търси защита на чужди права пред съд.

Съгласно константната съдебна практика и по аргумент от чл.60, ал.2 от АПК разпореждането  за предварително изпълнение задължително се мотивира, като липсата на мотиви е абсолютно и безусловно основание за отмяната му, но същите могат да се съдържат и в документите, въз основа на които е издадено, съгласно тълкувателно решение №16 от 31.03.1975 год. на Върховния съд . В настоящия случай мотивите се съдържат в предложението на Кмета на Община Стара Загора, който е компетентен да внесе предложение за налагане на временна забрана за ограждане по чл.48, ал.12 от Закона за устройство на територията.

Кмета се е мотивирал на първо място със съществуването на опасност да бъде осуетено изпълнението на решението за налагане на временна забрана в период от приемането му до влизането му в сила, в който без строително разрешение могат да се ограждат имотите – предмет на забраната с леки огради. Този факт обуславя извода на ответника за наличие на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено. Извода на Общински съвет Стара Загора за съществуване на опасност от осуетяване изпълнението на временната забрана е обоснован и законосъобразност по аргумент от чл.60, ал.1, предл. второ. Опасността в случая е обусловена от хипотезата на чл.151, ал.1, т.11 от ЗУТ, според която не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0.60 м. в рамките на поземления имот.  Следователно изложения в предложението фактически аргумент, че в периода от приемане на решението за налагане на временна забрана за ограждане до влизането му в сила, който  правен факт ще представлява основание за неговото изпълнение, съществува опасност да се оградят поземлени имоти, почива на изключеното от разрешителния режим строителство на леки огради и плътни с височина до 0.60 м. След влизане в сила на решението за  налагане на временната забрана за строителство на огради, същото не би било допустимо да се изпълнява спрямо оградените преди този момент поземлени имоти, поради което действително е налице основанието по чл.60, ал.1, предл. второ от АПК за допускане на предварителното изпълнение на акта.  С оспореното разпореждане се постига легитимна цел, поради което е допустимо да се ограничава индивидуалното право на собственост.  Изложеното е достатъчно да обоснове съществуването на законово основание по чл.60, ал.1 от АПК вр. с чл.48, ал.12 от ЗУТ за допускане предварителното изпълнение на решението за налагане на временна забрана за ограждане на поземлените имоти, които попадат в територии предвидени с Общия устройствен план за обекти на зелената система.

С Решение №1115/28.09.2017 год. на Общински съвет Стара Загора е одобрен проект за изменение на ОУП на гр. Стара Загора в частта му за кв. /парк „Бедечка“ при граници: ул. „Христина Морфова“, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.. „Иван Вазов“, изток – ул. „Хан Тервел“ по плана на Стара Загора, временната строителна забрана има за обект същите територии, които са били предмет на изменението. В тази връзка следва да се каже, че в териториалния обхват на изменението на ОУП на Стара Загора и на временната забрана за ограждане има три вида територии: територии с отреждане за озеленяване, територии с отреждане за обществено и делово обслужване и територии с отреждане на смесена устройствена зона за жилищно застрояване. На съдът е служебно известно, че със Заповед №АК-01-ЗД-310 от 16.10.2017 год. Областният управител на област Стара Загора е оспорил като незаконосъобразно Решение №1115 от заседание на 28.09.2017 год. на Общински съвет Стара Загора. С Решение №132 от 11.05.2018 год. по адм. дело №529/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора, оспорването е отхвърлено като неоснователно, а съдебното решение е влязло в законна сила на 01.06.2018 год.

В този смисъл изложените в жалбата аргументи, за нуждите на гражданите на гр. Стара Загора от частна собственост и липса на необходимост от зелени площи, звучат несериозни и са в полза на съществуващия частен интерес, а не на обществения такъв.

Съдът намира, че изложеното в жалбата за липса на паркови пространства и наличие на елементи на зелената система е неоснователно. Налице са тревни площи, растителни и дървесни видове, които макар и неподдържани представляват зелени площи. Към настоящия момент същите не би могло да се поддържат Община Стара Загора, доколкото те не са нейна собственост и е недопустимо изразходването на парични средства за тяхното поддържане.

 Воден от гореизложеното и на основание чл.166, ал.3 от АПК, Административен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946, като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №561/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: