П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2018                                                              Град Стара Загора

Старозагорски административен съд                          VІ състав

На шести ноември                                                   Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател:  МИХАИЛ РУСЕВ

                                                      

Секретар: Зорница Делчева

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МИХАИЛ РУСЕВ административно дело номер 572 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: П.Ж.П. – редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИК: ДИРЕКТОР НА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ СОФИЯ – редовно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт А. – редовно упълномощен от по-рано.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от П.Ж.П. чрез процесуалния си представител адв. Ц.В., с която представя по делото известие за доставяне на жалбата, като по отношение на доказателствата, касаещи осъществяването на трудова дейност от жалбоподателя в Германия, желае делото да бъде отложено за друга дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че не следва да се дава ход на делото. Считам, че делото следва да бъде прекратено и бъде повдигнат спор за местна подсъдност по смисъла на чл. 134, ал. 2, вр. с чл. 135, ал. 3 от АПК. Основанията ми за това произтичат от разпоредбата на чл. 26, ал. 4, вр. чл. 25 от ЗГВРСНР. Според чл. 26, ал.4 от Закона, разпорежданията на директора на фонд „ГВРС“ се обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването им пред Административен съд по седалището на ТП на НОИ. Тази разпоредба във връзка с чл. 25 от същия закон, с който гарантираните вземания се отпускат въз основа на заявена декларация, подадена от работника или служителя до ТП на НОИ по седалището на работодателя, взимайки предвид фактите по делото е видно, че в случая заявената декларация е подадена до ТП на НОИ София-град, поради причината, че известното седалище на работодателя е гр. София. Във връзка с това считам, че компетентен да разгледа делото по същество е Административен съд София-град.

СЪДЪТ намира, че направеното възражение за местна подсъдност е основателно. Разпоредбата, на която се е позовал Административен съд София-град, за да препрати делото в Административен съд Стара Загора, е чл. 133, ал. 1 от АПК, според която делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянния или настоящия адрес, или седалището на жалбоподателя. Настоящият съдебен състав намира, че същата не е приложима в настоящия случай. Това е така по две причини:

На първо място Фонд „ГВРС“ гр. София няма териториално поделение в гр. Стара Загора, а именно Директорът на фонда е издателят на индивидуалния административен акт.

На второ място е налице специален закон, който предвижда различна подсъдност – това е ЗГВРСНР. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР разпореждането на Директора на фонд „ГВРС“ София може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Не е налице легална дефиниция на понятието териториално поделение на НОИ, но логично е това да е поделението по седалището на осигурителя, работодателя, при който е бил осигуряван жалбоподателят и до което поделение е подадено заявлението за изплащането на гарантираното вземане. В конкретния случай това е ТП на НОИ – гр. София, тъй като седалището на обявеният в несъстоятелност работодател е гр. София и до който е подадено заявлението, находящо се на лист 7 от адм. дело № 1035/2018 год. по описа на АССГ.

Предвид изложеното Административен съд Стара Загора счита, че компетентен да се произнесе по спора е Административен съд София-град. Поради това и с оглед обстоятелството, че е изчерпана процесуалната възможност за изпращане на жалбата на надлежния съд, делото следва да се изпрати на ВАС за определяне на компетентния  съд.

Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 5 във вр. с ал. 3 от АПК, Старозагорски административен съд, шести състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 572/2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на П.Ж.П. против Разпореждане № 4506-40-2105/16.08.2018 г. на Директора на фонд „ГВРС“ гр. София.

ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,40 часа.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: