О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№319                                         29.10.2018г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На двадесет и девети октомври 2018г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                   СЪДИЯ: Дарина Драгнева

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева частно административно дело №580  по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Н.Л.М. против Решение №1808/27.09.2018г. на общински съвет Стара Загора, с което на основание чл. 124а ал.2, чл.135 ал.3 от ЗУТ и чл. 4 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и плана за застрояване на територията на парк/квартал „Бедечка“, представляваща част от кадастрален район 513 по ККР на града, обхващащ квартали с номера от 801 до 831 по плана на града. Жалбата е подадена в качеството му на собственик на  урегулирани поземлени имоти в кв. 817, образувани по силата на ПУП-ПРЗ по чл.16 ал.1 от ЗУТ, одобрен с решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, който е предмет на оспореното разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ.

          Настоящия състав на Административен съд Стара Загора намира, че са налице основанията по чл.159 т.1 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

       Решенията на общинския съвет, които поставят началото на процедурата по изработване на проекти за общи устройствени планове, на проекти за подробни устройствени планове, както и на проекти за техните изменения, не подлежат на оспорване. В този смисъл Определение №13314/07.12.2016г. по адм.д.№13334/2016г. по описа на ВАС на РБ, постановено по частна жалба срещу определение на АС Стара Загора за оставяне без разглеждане на жалба против Решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, с което е инициирано производство по изменение на Общия устройствен план и изменение на същия подробен устройствен план за регулация и застрояване в посочения териториален обхват.

       Оспореното решение №1808/27.09.2018г. на Общинския съвет за даване на предварително съгласие и на разрешение за изработване на проект за ПУП-изменение на ПРЗ за парк/квартал „Бедечка“ е прието по предложение на Кмета на община Стара Загора, въз основа на заявление вх. №10-33-221/05.09.2018г., подадено от Община Стара Загора, с което е поискано разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за територията на парк „Бедечка“ в съответствие с предвижданията на одобрения Общ устройствен план с решение №1115/28.09.2017г. на общинския съвет. Правното основание за постановяване на решение за даване на предварително съгласие е нормата на  чл.4 ал.3 от НРПУРОС, според която Общинския съвет дава предварително съгласие за  изработване на подробни устройствени планове, засягащи имоти –общинска собственост, предвиждащи мероприятия, които водят до промяна на статута им от частна в публична и обратно. Следователно предварителното съгласие е волеизявление на органа на местно самоуправление, който е компетентен да извършва действия по разпореждане с общинската собственост и на това основание не представлява волеизявление на административен орган с правни последици за други лица.

       Разрешението за изработване на проект за ПУП –изменение на действащ ПРЗ е второ по ред волеизявление на Общинския съвет след посоченото по-горе негово решение №521/29.09.2016г. и има същия предмет, но е постановено на друго основание -  чл. 124а ал.2 и чл.135 ал.3 от ЗУТ, които разпоредби са неотносими към упражнената компетентност. Първата разпоредба предоставя компетентност на кмета да разреши първоначалното изработване на проект на подробен устройствен план в обхват до един квартал,  а тази на чл.135 ал.3 ЗУТ му предоставя компетентност за издаване на заповед, с която се разрешава или отказва изработването на проект за изменение на подробен устройствен план по искане на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ.  Следователно разпоредбите на чл. 135 ал.3 и чл.124а ал.2 от ЗУТ не са нормите, които определят компетентност на Общинския съвет да разрешава първоначалното изработване на проект на подробен устройствен план, както и на проект за неговото изменение в обхват повече от един квартал.  С оспореното разрешение за изработване на проект на ПУП – изменение на ПРЗ в посочения териториален обхват, Общинския съвет е упражнил правомощията си по чл. 124а ал.1 от ЗУТ и по аргумент от чл. 124б ал.4 от същия закон решението му не подлежи на оспорване – както разрешението за първоначално изработване на проект за подробен устройствен план, така и разрешението за изработване на проект за неговото изменение.

       В заключение и за яснота следва да се каже, че на основание чл.136 ал.1 от ЗУТ проектите за изменения на устройствените планове / в т.ч. и подробните/ на основанията по чл.134 ал.1 и ал.2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел ІІІ, глава седма. Препращането, извършено с нормата на чл.136 ал.1 от ЗУТ не се отнася до специалните условия и ред за изменение на устройствените планове, установени от разпоредбите на чл. 134, чл.134а, чл. 135 и чл.136 ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, но тези норми нямат за предмет на правна уредба правомощията на общинския съвет, поради което приложение намира изключението по чл. 124б ал.4 от ЗУТ.

    Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. против Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №580/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора.  

 

         Определението подлежи на обжалване  пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

Административен съдия: