О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                          330       07.11.2018г.      град Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на седми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

 

 

при секретар                                                                                                             и с участието

            на прокурора                                                                                                            като разгледа

            докладваното от съдия    Р. ТОДОРОВА   административно дело № 582 по описа за  2018г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.   

 

Образувано е по жалба на В.П.В. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора.

 

            В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, по съображения за приемането му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; при неспазване на изискванията за съдържание на акта; при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че не са изложени мотиви за обосноваване от фактическа страна съществуването на законово регламентирана материалноправна предпоставка за даденото предварително съгласие и разрешение за изменението на Подробния устройствен план с посочения в решението териториален обхват. Поддържа, че процедурата по изменение на ПУП е опорочена, като приетото решение противоречи на съдържащата се в ЗУТ специална нормативна регламентация и е несъответно на целта на закона. Направено е искане за отмяна на оспореното решение в частта му за УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по действащия ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  

 

Ответникът по жалбата – Общински съвет – Стара Загора, не е представил становище по жалбата.

 

Въз основа на приложените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят В.П.В. е собственик на УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената Заповед № 10-00-240/ 11.02.2015г. по чл.16, ал.5 във вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ, издадена от Кмета на Община Стара Загора. 

С вх. рег. № 10-61-555/ 12.09.2018г. в Общински съвет - Стара Загора е постъпило предложение от Кмета на Община Стара Загора, за предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП -  изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ за територията на парк/ квартал „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали с номера от 801 до 831 по плана на града.

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.3 от ЗУТ и чл. 4 ал.3 от НРПУРОС, Общински съвет - Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ за територията на парк/квартал „Бедечка“, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, с посочен териториален обхват.

 

Съдът намира, че подадената от В.В. жалба срещу Решение № 1808/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, една от предпоставките за възникване и съществуване правото на оспорване, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на акт, подлежащ на съдебно обжалване. А това са административните актове /индивидуални, общи и подзаконови нормативни/, доколкото с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за обжалваемост на постановяваните в хода на осъществяваната административна дейност актове.

 

Разпоредбата на чл.124а, ал.2 от ЗУТ, посочена като правно основание за приемане на обжалваното решението, касае процедура по първоначално изработване на ПУП, поради което същата се явява ирелевантна за упражненото от Общински съвет – Стара Загора чрез приемането на Решение № 1808/ 27.09.2018г.  правомощие. Условията и реда за изменението на устройствените планове са регламентирани в глава седма, раздел IV, чл.134 и сл. от ЗУТ. Съгласно чл.135, ал.1 от ЗУТ лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл.124а, ал.3 и ал.4 – съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството, като в ал.3 на чл.135 от ЗУТ е предвидено, че компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Според чл.135, ал.5 от ЗУТ при наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетентният орган по ал. 1 може да нареди служебно със заповед да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план.

 

Оспореното Решение № 1808/ 27.09.2018г. на ОбС – Стара Загора, независимо че е посочено, че е прието на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, не представлява акт по чл.135, ал.3 от ЗУТ, с който се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП. Нито съдържанието на обективираното в решението волеизявление, нито правните последици, които произтичат от това волеизявление,  дават основание да се приеме, че това решение е актът, с който приключва първата фаза от производството по изменение на ПУП. Приетото по предложение на Кмета на Община Стара Загора Решение № 1808/ 27.09.2018г.  на Общинския съвет - Стара Загора за предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ с посочен териториален обхват, е с оглед нормативно установеното изискване на чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора /достъпна на интернет страницата на община Стара Загора/. Съгласно посочената разпоредба общинският съвет дава предварително съгласие за изработване на ПУП, засягащ имоти – общинска собственост, предвиждащи мероприятия, които водят до промяна на статута им от публична в частна общинска собственост или от частна в публична общинска собственост, независимо от техния обхват.

 

С оглед на гореизложеното обжалваното решение на Общински съвет - Стара Загора, дори да се приеме, че е част от процедурата по разрешаването изработването на проект за изменение на ПУП по чл.135, ал.3 от ЗУТ, по своята правна същност и характер, не представлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. Такъв акт би била заповедта на компетентния орган по чл.135, ал.3 от ЗУТ. Съгласно чл.21, ал.5 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. Такива актове не могат да бъдат предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи. В този смисъл е Определение № 10742/ 04.09.2018г. по адм. дело № 7308/ 2018г. по описа на ВАС, ІІ отделение.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че жалбата на В.П.В. против Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

                       

 

                                                                                              СЪДИЯ: