О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 321

 

гр.Стара Загора, 29.10.2018г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, първи състав

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа докладваното от съдия Бойка Табакова адм.д. № 587 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба от К.Р.К. *** против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г. В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на решението поради липса на законова основа, прието в разрез с материалноправните и процесуалноправните норми на ЗУТ за изменение на влезли в сила подробни устройствени планове и немотивирано. Направено е искане за отмяната му в частта за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“.

 

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателят К. е съсъсобственик на УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената Заповед по чл.16, ал5 вр. ал.1 и ал.4 от ЗУТ, издадена от Кмета на Община Стара Загора. 

 

С вх. рег. № 10-61-555 /12.09.2018г. в Общински съвет  Стара Загора е постъпило предложение от Кмета на Община Стара Загора за предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП-изменение на план за регулация /ПР/ и изменение на план зо застрояване /ПЗ/ за територията на парк/квартал „Бедечка“ по плана на гр.Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на града, обхващащ квартали с номера от 801 до 831 по плана на града.

 

Предложението е обсъдено в три постоянни комисии на Общински съвет Стара Загора, които изразяват положително становище.

 

С обжалваното Решение № 1808/ 27.09.2018г. по Протокол № 36 на основание чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.3 от ЗУТ и чл. 4 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ на територията на парк/квартал „Бедечка“, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на града, обхващащ квартали с номера от 801 до 831 по плана на града.

 

Като взе предвид доказателствата по делото настоящият съдебен състав намира, че оспорването е процесуално недопустимо по следните съображения:

 

 Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

 

Оспореното Решение № 1808/ 27.09.2018г. по Протокол № 36 на Общински съвет Стара Загора няма такъв характер.

 

Изменението на подробните устройствени планове е регламентирано в чл.135 от ЗУТ. В чл.135, ал.3 от ЗУТ е предвидена компетентност на кмета на общината за издаване на заповед, с която се разрешава или отказва изработването на проект за изменение на ПУП по искане на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ. Разпоредбата на чл.124, ал.2 от ЗУТ, също посочена като правно основание за приемане на решението, касае различна процедура – тази по първоначално изработване на ПУП.

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 1808/ 27.09.2018г. Кметът предлага на Общинския съвет Стара Загора да вземе решение, с което да разреши изработване на проект за изменение на ПУП с посочен териториален обхват. Следователно  в случая приложимата процедура е тази по чл.135 от ЗУТ, при която заключителен акт от първата фаза на производството по изменение на ПУП е заповедта на кмета по ал.3. Предварително съгласие на общинския съвет се изисква от нормата на  чл.4, ал.3 от НРПУРОС, приета от Общински съвет Стара Загора /достъпна на интернет страницата на съвета/, според която общинският съвет дава предварително съгласие за  изработване на ПУП, засягащ имоти–общинска собственост, предвиждащи мероприятия, които водят до промяна на статута им от публична в частна общинска собственост или от частна в публична общинска собственост, независимо от техния обхват.

 

От изложеното следва извод, че обжалваното решение на Общински съвет Стара Загора дори да се приеме за част от фактическия състав на производството по чл.135 от ЗУТ, не представлява индивидуален административен акт, годен за съдебно оспорване. Съгласно чл.21, ал.5 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване на индивидуални  или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. Такива актове не подлежат на самостоятелно обжалване и съдебен контрол за законосъобразност и не могат да бъдат предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи. В този смисъл е Определение № 10742/ 04.09.2018г по адм.д.№ 7308/ 2018г по описа на ВАС, II отд.

 

По тези съображения жалбата на К.  Р.К. срещу Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство -  прекратено.

 

Водим от  тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г, в частта за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 587/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: