Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

 

           6              09.01.2009г.        град Стара Загора

 

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в закрито заседание на девети януари две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                                                    СЪДИЯ: Г.Д.

 

 

при секретар                                                                                                   и с участието

на прокурора                                                                                                 като разгледа

докладваното от съдия  Г.Д.  административно дело № 18 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.250 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане на адв.Георги Георгиев като пълномощник на Консорциум ”Августа Траяна” гр.Раднево за издаване на разпореждане, с което “да бъдат спрени фактическите действия по процедурата за провеждането на конкурса до решаване на спора от съда”. В обстоятелствената част на искането са изложени твърдения за извършени незаконосъобразни действия от Комисията, назначена от кмета на община Стара Загора за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема, открит със Заповед № 2628/ 14.10.2008г. и изменена със Заповед № 3192/ 18.12.2008г. Описаните в жалбата фактически действия се изразяват в отваряне на предложенията на участниците в конкурса, разглеждане на документите, извършване на обработка на документите по обявените критерии и  класиране на предложенията. Доводите за незаконосъобразност на твърдяните действия се свеждат до обстоятелството, че Заповед №2628/ 14.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е открит “Конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите на Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми” е отменена със Заповед № 860/ 20.11.2008г. на Зам.областен управител на област Стара Загора, постановена в производство по оспорването на акта по административен ред, като отменителната заповед на зам. областния управител е обжалвана по съдебен ред и към момента на подаване на процесното искане съдебното производство е висящо /адм.дело № 738/ 2008г. по описа на Административен съд Стара Загора, насрочено за 14.01.2009г./. Освен това е налице и висящ съдебен спор относно законосъобразността на издадената от Кмета на община Стара Загора Заповед № 3192/ 18.12.2008г. за изменение на т.9 от заповедта за откриване на конкурса. Във връзка с това се твърди, че до решаването на спора за законосъобразност на обжалваните административни актове от съда не би следвало да се предприемат никакви фактически действия по провеждането на конкурса за възлагане превоз на пътници. Като доказателства за извършваните фактически действия молителят прилага статии, публикувани в местната преса.  

В изпълнение на съдебно разпореждане от 08.01.2009г. с вх. № 78 от  08.01.2009г. по делото е представено писмено становище от Кмета на община Стара Загора, с  приложени към него документи, въз основа на които съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Със заповед № 3199/ 20.12.2008г., издадена на основание чл.42, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.6 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Кметът на община Стара Загора е назначил комисия която да проведе конкурс за възлагане на обществен превоз. В изпълнение на посочената заповед комисията е пристъпила към своята работа, като на 20.12.2008г. е отворила подадените предложения от кандидатите и е извършила проверка относно наличността на представените документи, посочени в заявленията на участниците в конкурса. След извършената проверка, подадените документи са запечатани в кашони и прибрани за съхранение в каса на община Стара Загора, като последващи действия от комисията не са извършвани. Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Същата се основава на разбирането, че се извършват фактически действия, лишени от законово основание, с които се нарушават или застрашават правата и законните интереси на определено лице. Въведената в закона специфична защита на тези интереси предполага адекватното й прилагане, чрез прекратяването им от съда своевременно, в хода на извършването им. Следователно защитата по чл.250 от АПК е неприложима тогава, когато неоснователните действия са прекратени или изоставени от съответния орган или длъжностно лице, защото съдебното нареждане за тяхното прекратяване ще бъде безпредметно, тъй като прекратяването на действията като пряко целен резултат е вече осъществено.

В конкретния случай искането е отправено до съда на 07.01.2009г., значително време след като е започнало и прекратено първото твърдяно действие - отваряне на предложенията и проверка за наличността на представените от кандидатите документи /осъществено на 20.12.2008г. от комисията по провеждане на конкурса/. По делото не се събраха доказателства, относно осъществяване на останалите фактически действия, посочени в искането, а именно: разглеждане на документите, извършване на обработка на документите по обявените критерии и класиране на предложенията. Видно от представените от община Стара Загора данни, след извършената от комисията по провеждане на конкурса проверка относно представянето на всички изискуеми документи, същите са били запечатани и прибрани за съхранение в каса на Община Стара Загора, без да са извършвани никакви последващи действия по  проверка за допустимост на предложенията,  отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. В тази връзка съдът приема, че нито към датата на подаване на искането, нито към настоящия момент са налице данни за извършване на твърдяните в искането неоснователни действия. Поради това не може да бъде постановено преустановяване извършването на едно фактическо действие, реалното изпълнение на което не е започнало, респ. да бъде прекратено действието, изпълнението на което е приключило.

По изложените съображения съдът намира, че искането следва да бъде отхвърлено.

 

             Водим от горното и на основание чл. 253, ал.2 от АПК

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Консорциум ”Августа Траяна” гр.Раднево, за прекратяване на извършваните фактически действия по провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми. 

 

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.   

                                              

                                                                                  

 

 

СЪДИЯ: