РАЗПОРЕЖДАНЕ

                                               02.06.2009г.                              Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На  на втори юни 2009г.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                              СЪДИЯ: Д.Д.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело №280 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК, образувано по искане от В.Н.З. *** да бъде разпоредено на Директор Дирекция “Социално подпомагане” гр. Казанлък да прекрати действията по прекратяване плащането на семейна помощ за деца.

         В обстоятелствената част на искането, В.Н.З. твърди, че без законово основание й е отказано изплащането на месечната помощ за месец април 2009г. за отглеждане на детето й. Основание за този отказ, респ. за не плащане на месечната помощ по чл.7 от Закона за семейните помощи не съществува към 01.04.2009г., защото решение №12/21.04.2009г., по въззивно гр.д.№66/09 на Окръжен съд Стара Загора не е влязло в сила.

         Към искането са приложени копия на заповед №535/105.2009г. на Директор Дирекция Социално подпомагане гр. Казанлък и посоченото съдебно решение, ведно със съобщението за неговото връчване, молба до Директора на /наименованието на административната структура е неразбираемо/ гр. Казанлък, за отмяна на заповедта за прекратяване изплащането на семейните помощи, поради изричната декларация на съпруга Мильо Георгиев Здравков, с приложено копие към искането, че се отказва от получаването им.

         Съдът, като съобрази обстоятелствата изложени в искането и неговия петитум, намира, че същото не може да бъде уважено поради следното:

         По реда на чл. 250 и сл. АПК на прекратяване подлежат неоснователните действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Процесуално легитимиран да предяви искане е всеки, който има правен интерес да бъде преустановено извършването на фактически действия, които не се основават на административен акт или на закона.

          Систематичното място на разпоредбата на чл.250 от АПК е в дял трети “Производства пред съд”, но за неуредените случаи липсва препращане към реда за разглеждане на административните актове.  Поради това и на основание чл.46 ал.2 от ЗНА, приложение следва да намери нормата на чл.159 от АПК, защото се отнася до подобен случай и отговаря на целта на кодекса. Основните начала на АПК като процесуален закон изискват всяко съдебно производство да бъде образувано по допустимо и редовно заявено искане. От разпоредбите на чл.253 и чл.254 от АПК може да се направи извод, че се касае за законодателен пропуск, който не може да се тълкува в разрез с основните принципи на съдебния процес, а именно съдът да се произнася по допустимостта с диспозитив, който разрешава основателността на искането – като го отхвърля, с което пък възниква правна възможнсто да бъде обжалван съдебния акт от всеки, който има правен интерес. Поради това, съдът приема, че е длъжен да следи за допустимостта на искането и винаги, когато липсва правен интерес от търсената защита, респ. твърдение за действие, да разпорежда оставяне на искането без разглеждане, което има за последица не извършването на проверката по чл. 252 ал.2 от АПК. По силата на тази норма се задължава онова длъжностно лице, което извършва действията, а като липсва твърдение за действие, съдът не би могъл в противоречие с правната логика да задължи административния орган да преставя основанието, на което действа. Разглеждат се по същество само онези искания, които не релевират изявления, действия извършвани в изпълнение на влязъл в административен акт или съдебно решение и  които не са приключили, респ. не въвеждат оплаквания за бездействия.  Защитата срещу първите е по реда за оспорване на административните актове /те представляват волеизявления/, срещу вторите по реда за защита от незаконното принудително изпълнение, срещу третите е недопустима поради липсата на предмет – вече са приключили, а срещу четвъртите по реда за защита срещу не законосъобразните бездействия. В тази връзка следва да се каже, че петитума определя предмета на търсената съдебна защита и съдът не може, като определя служебно правната квалификация, която също зависи от искането, да се произнесе по не предявено такова т.е. ако прецени, че се касае за бездействие да разгледа законосъобразността му по установения ред и се произнесе със съответния съдебен акт Уточнението се налага, поради следното:

         Твърди се отказ да се извърши плащане, иска се прекратяване на това не плащане, което според жалбоподателя се преви не по силата на предварително изпълнение, допуснато по силата на закона, или с влязло в сила разпореждане на административния орган. Не изплащането на паричната сума, под формата на която се предоставя семейната помощ, представлява бездействие, както по правилата на формалната логика, така и на закона. Дали администратвния орган дължи да извърши това действие / да плати/ или не, е недопустимо да бъде разрешено по реда на чл.250 от АПК. Искането да се разпореди прекратяване на прекратено изплащане на месечната помощ е лишено от формална и правна логика. Щом лицето иска да бъде извършено плащане и твърди, че без основание органа е отказал да стори това, следва да търси правата си по друг ред, по който да се установи основателно ли е искането му за действие или не, който ред е регламентиран от АПК.

        

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РАЗПОРЕДИ

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.З. да бъде разпоредено на Директор Дирекция “Социално подпомагане” гр. Казанлък да прекрати действията по прекратяване плащането на семейна помощ за деца.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 280 по описа за 2009г. на АС Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 3-дневен срок от съобщението, че е постановено.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

 

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: