О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е    № 33

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година, в състав:

 

 

                                                                Председател:  Р.Р.

 

                                                                      Членове: Г.Д.

                                                                                         Р.Т.

 

 

като разгледа ч.адм.д. № 386 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.229 и сл от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Обжалвано е определение от 06.10.2008г. по АНД №1494/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата  на “Бригада” ЕООД гр.Стара Загора срещу Наказателно постановление /НП/ №0157705/07.08.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП - Ст.Загора, като просрочена. Жалбоподателят моли определението, като неправилно и незаконосъобрадно, да бъде отменено и да се върне делото за разглеждане на жалбата от първоинстанционния съд.

Частната жалба е допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес. Разгледана по същество, се явява основателна, а обжалваното определение – неправилно и като такова следва да се отмени, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

За да прекрати производоството районният съд е приел, че НП №0157705/07.08.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП - Ст.Загора, е връчено на  жалбоподателят “Бригада” ЕООД гр.Стара Загора на 27.08.2008г. и той е подал жалбата си срещу него на 05.09.2008г., т.е. след изтичане на преклузивния 7-дневен срок за обжалване.

Като се запозна с материалите по делото касационната инстанция намира, че жалбата е следвало да бъде разгледана, тъй като е подадена в законовия 7-дневен срок за обжалване по чл.59, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. От доказателствата по делото – разписка към НП №0157705/07.08.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП - Ст.Загора, пощенско известие за доставяне №*8610000030080*, разписка №00050/03.09.2008г. с фискален бон, издадени от “Български пощи” ЕАД-  Пощенска станция Казанлък-Ц, е видно, че дружеството жалбоподател е получило НП на 27.08.2008г. и е изпратило жалбата си срещу него на 03.09.2008г., чрез пощенска пратка с обратна разписка, адресирана до Директора на ТД на НАП - Ст.Загора, който я е получил на 05.09.2008г. При това положение районният съд е следвало да приеме, че жалбата е редовно подадена в срока за обжалване, който изтича на 03.09.2007г., и да я разгледа.  

По гореизложените съображения обжалваното определение следва да бъде оставено отменено, а делото върнато на СтРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от гореизложеното, съдът

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И :

ОТМЕНЯ определение по АНД №1494/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на “Бригада” ЕООД гр.Стара Загора срещу Наказателно постановление №0157705/07.08.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП - Ст.Загора.

ВРЪЩА АНД №1494/2008г. на Старозагорския районен съд за продължаване на съдебното производство по него.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                       2.