Р Е Ш Е Н И Е  120

 

      гр.Стара Загора 06.10.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         осемнадесети септември

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                 Членове:   И.Я.

                                                                                     Р.Т.

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора Ю.С.                                       ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   к.н.а.х.дело   № 109 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Валентина Гонева като процесуален представител на Дирекция “Инспекция по труда” Стара Загора против  решение № 66е от 24.04.2008г., постановено по АНД № 743/2007г. по описа на Казанлъшкия районен съд. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление /НП/ № 24/0000001252 от 16.04.2007г. на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Стара Загора.

В касационната жалба са изложени доводи за незаконосъобразност на решението като постановено при нарушение на закона – касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Като противоречащ на ЗАНН се възприема изводът на съда, че описанието на нарушението в НП е непълно и че няма яснота кое лице е възприето от административно-наказващия орган за работодател. Релевира се и довод за съществено нарушение на процесуалните правила с оглед непроизнасянето по съществото на делото, а именно извършено ли е или не административно нарушение - касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК. Подателят моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на Казанлъшкия районен съд и да потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател чрез своя процесуален представител поддържа жалбата.

Ответникът чрез пълномощника си оспорва жалбата като неоснователна. Поддържа, че решението е правилно и законосъобразно, подкрепено с доказателствата по делото. Излага допълнителни доводи относно липсата на извършено нарушение. Моли жалбата да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна и решението на Казанлъшкия районен съд следва да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №  743/2007г на КРС, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Казанлъшкият районен съд е отменил наказателно постановление № 24/0000001252 от 16.04.2007г. на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на “Кутра Лес” ООД гр.Твърдица в качеството на работодател на основание чл.416, ал.2 вр. чл.415, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7000лв., за нарушение на чл.402, ал.2 от КТ във връзка с чл.415, ал.2 от КТ.  Административно-наказващият орган е приел, че работодателят не оказал съдействие и противозаконно пречи на контролния орган Дирекция “ОИТ” Стара Загора да изпълни служебните си задължения, а именно да извърши проверка по спазване на трудовото законодателство в “Кутра Лес”ООД гр.Твърдица. В обстоятелствената част на НП е изложено, че на 20.02.2007г и на 24.02.3007г при извършена проверка на обект “сечище в землището на с.Пчелиново общ.Гурково отдел 80дІ, обект 74101”, стопанисван от ответника по касация, същият е поканен с призовка от 20.02.2007г за извършване на проверка по трудовото законодателство. При явяването си на 26.02.2007г в Дирекция ОИТ Стара Загора не представил документи по трудовоправни отношения и здравословни и безопасни условия на труд, поради което му била връчена призовка да се яви на 01.03.2007г в дирекцията да извършване на проверката. На посочената дата и до съставянето на акта за установяване на административно нарушение представител на “Кутра Лес”ООД гр.Твърдица не се явил.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че НП е издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила, които пречат да се извърши проверка по същество извършено ли е административно нарушение и представляват основание за неговата отмяна. Като такива са посочени непълно описание на обстоятелствата по извършеното нарушение, понеже от съдържанието на НП не ставало ясно каква е била целта на проверката на 20.02.2007г и на 24.02.2007г на посочения обект, какво се е установило при нея, какво е наложило явяване в Дирекция ОИТ Стара Загора и какви точно документи е следвало да се представят. Освен това от използваните формулировки не ставало ясно кой е приет от административнонаказващия орган за работодател – “Кутра Лес”ООД или лице, което го управлява/представлява и ако се е имало предвид последното – кое точно е това лице и каква е длъжността му.

Тези изводи на съда не се споделят от касационната инстанция. Обстоятелствената част на наказателното постановление отговаря на всички императивни изисквания на чл.57 от ЗАНН, съпоставени със състава на административното нарушение по чл.402, ал.2 от КТ, а именно, че не е оказано съдействие на контролния орган и по този начин противозаконно му се пречи да изпълни служебните си задължения по извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство. Всички релевантни според районния съд факти /цел и резултат от проверката, извършена на обекта, необходимост от продължаването й в Дирекция ОИТ Стара Загора, изискуеми документи/ са второстепенни и се отнасят косвено до съставомерността на деянието. Установяването и доказването им е допустимо в съдебната фаза на процеса с оглед разпоредбата на чл.60 от ЗАНН, както е и процедирал съдът, поради което липсата на отбелязването им  в описателната част на наказателното постановление не представлява процесуално нарушение, още по-малко съществено такова, водещо до ограничаване правото на защита на вероятния нарушител.  

Не може да бъде възприет извода, че неясно е определено административнонаказателно отговорното лице. В обстоятелствената и в санкционната част на НП е упоменат като работодател само “Кутра Лес”ООД, поради което и с оглед наложеното наказание “имуществена санкция” не остава съмнение, че според наказващия орган именно юридическото лице е нарушител.

Основателно е и второто оплакване за допуснато от съда съществено нарушение на процесуални правила. По смисъла на чл.63, ал.1, изр.1 от ЗАНН районният съд е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на обжалваното наказателно постановление на всички основания. В нарушение на това императивно процесуално правило, което е израз на принципите по чл.13  и чл.14 от НПК за служебното начало в административнонаказателния процес, съдът е проверил само основанието по чл.57 ал.1 от ЗАНН – наличие на законоустановени реквизити, но не и останалите основания за обжалване на наказателното постановление, с което е допуснал съществено процесуално нарушение.

Районният съд е съд по същество и той е длъжен да се произнесе с решението си не само по отношение спазване на процесуалните разпоредби по издаването на акта, но и по неговата материална законосъобразност, т. е. при всички случаи трябва да се произнесе по съставомерността на описаното деяние. По закон той е последната инстанция, обвързана с процесуалното задължение да се произнесе по фактите и обстоятелствата, включени в главния предмет на доказване. И това е така, именно защото районният съд по административно-наказателните дела е съд по същество, а не контролноотменителна инстанция. Установеното от него фактическо положение е рамката, в която Административният съд като касационна инстанция ще извърши проверка по правилното приложение на закона. В конкретния случай мотиви относно фактите не са изложени и това препятства касационната проверка. В този смисъл е и константната съдебна практика, изразена в редица решения на Върховния касационен съд по чл.339 от НПК, приложим в производството пред районния съд по силата на препращащата норма на чл.84 от ЗАНН.

С оглед изложеното обжалваното решение е неправилно на посочените отменителни основания по чл. 348 ал.1 т.1 и 2 от НПК и следва да бъде отменено, като на основание чл. 222 ал. 2 АПК делото се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, който след цялостно обсъждане на всички събрани по делото доказателства да се произнесе  по материалната законосъобразност на наказателното постановление.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ решение №  № 66е от 24.04.2008г., постановено по АНД № 743/2007г.по описа на Казанлъшкия районен съд.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                             2.