РЕШЕНИЕ

107                                                         07.10.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                                      на осемнадесети септември                                                             две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: П.П.                                                        Членове: 1. Г.Д.                                                                       2. Д.Д.

 Секретар Д.Д.  

 Прокурор Н.К.

 като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №117 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на Стефан Конов- ВНД Началник група “АНД”, сектор “ПП” с адрес гр. Стара Загора, ул. “Индустриална” №1, в качеството му на пълномощник и процесуален представител на Делян Славов Началник сектор “пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора против решение №68/21.04.2008г., постановено по а.н.д. №328 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП № 39/14.01.2008г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР  гр. Стара Загора.

             С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно съгласно чл.20 ал.2 от ЗДвП водачите на МПС са длъжни да съобразят скоростта на движение с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя, характера и интензивността на движението и другите обстоятелства, от значение за безопасността. Скоростта трябва да е такава, че да позволява спиране на МПС, тогава когато движението и с най-минимална скорост представлява опасност за  водачите, включително виновния за произшествието.

Касаторът иска от съда да отмени първоинстанционното решение като вместо него постанови друго по съществото на спора, с което да потвърди наказателно постановление № 39/14.01.2008г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР  гр. Стара Загора, с което на С.И.С. е наложена глоба в размер на 150лв. за нарушение на чл.20 ал.2 предл.1 на основание чл.179а ал.2 предл.1 от ЗДвП.

Ответникът по касационната жалба не се явява в съдебно заседание и не представя възражение в законовия срок.

            Становището на ОП Стара Загора е за потвърждаване на обжалваното решение.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            С обжалваното решение районния съд е отменил наказателно постановление №39/14.01.2008г. на Началник сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на С.И.С. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150лв. за това, че на 04.01.2008г. при управление на лек автомобил № С7118ХХ, с несъобразена с пътните условия скорост – заледен пътен участък, по улица “В. Левски” – посока изток, на кръстовището с бул. “Руски”  удря отзад спрелия на пътен знак “стоп” автомобил. В мотивите е посочено, че не е извършено нарушение, тъй като деянието представлява случайно събитие по смисъла на чл.15 от НК. Пътния участък е заледен поради не изпълнение задължението на Община Стара Загора за почистване и опесъчаване, който факт се установява от показанията на пострадалия участник в произшествието.  

            Тези доводи на първоинстанционния съд са незаконосъобразни – не съответстват на разпоредбата на чл.15 от НК, която изисква деецът да не е бил длъжен да предвиди настъпването на обществено опасните последици, но съобразно нормата на чл. 20  ал.2 от ЗДвП водачите са длъжни да съобразят скоростта с атмосферните условия и състоянието на пътя, така че да могат да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Следователно не е налице изискването на чл.15 от НК деецът да не е бил длъжен, а оттам и не може да се подведат фактите под диспозицията на чл.15 от НК – не е виновно извършено деянието, което да изключва носенето на административно наказателна отговорност. Без правно значение е причината за състоянието на пътя и как и дали водачът се е опитал да избегне удара. Бил е длъжен да се движи така, че да може да спре пред предвидимото препятствие – наближава кръстовище, на което е обосновано по правилата на формалната логика да предполага, че има спрели други участници в движението.

            Предвид наличието на касационно основание за отмяна – не съответствие на решението с материалния закон, настоящата инстанция следва да обсъди наведените с първоначалната жалба оплаквания за процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление – не правилно вписване на адреса на нарушителя, както и липсата на фактическо описание.

            Не всички изисквания на чл.57 от ЗАНН целят да гарантират адекватно на обвинението право на защита на наказаното лице, поради което нарушаването на онези, които нямат отношение към този въпрос, не са основание за отмяна. Адресът на нарушителя се посочва от самия него, за да може същият да бъде уведомяван за хода на производството, съответно да му бъде връчено наказателното постановление, от който момент тече срокът за обжалването му. Следователно този въпрос може да се обсъжда при твърдение за неизтекъл срок за съдебна защита и съдействие, при което да се преценява изпълнил ли е административния орган задължението си да провери настоящия и постоянния адрес на лицето – чл. 58 ал.2 от ЗАНН. Видно от разписката, АНО е изпълнил задължението си по връчване, както на АУАН, така и на постановлението. Следователно и при липса на спор за допустимостта на жалбата, без значение за законосъобразността на наказателното постановление е посочването на друг адрес, различен от вписания в акта за установяване на нарушението постоянен такъв.   

            Оплакването, че не е посочено точно къде и как е извършено нарушението е несъстоятелно. Описанието е подробно и не оставя съмнение – кръстовището на улица “В. Левски” и булевард “Руски, а нарушителят се е движил по улицата в посока изток, като не се е съобразил с пътните условия – заледен участък от пътя, е ударил спрял на пътен знак “стоп” друг лек автомобил. Освен това по фактите, които са възпроизведени от АУАН в НП, нарушителя няма възражения, а е посочил, че причина е заледения път, което е потвърдено от свидетеля Бонев. Но както се посочи по-горе, тези доводи са без правно значение – не се съдържат в хипотезата на приложимите правни норми. Водачът е длъжен да съобрази, че се движи по заледен път, предвид на което ако е необходимо и да спре, щом е невъзможно поради това да овладее автомобила си. Този извод следва разпоредбата на чл.20 от ЗДвП, която изисква от водачите да съобразят скоростта така, че да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие и пред възникнала опасност за движението. При положение, че поради състоянието на пътя е невъзможно водачът да избере скорост, при която да бъде в състояние да спре, то не следва да привежда автомобила си в движение. Това е и целта на ЗДвП – управляващите са отговорни за поведението на превозните средства и са длъжни да ги спрат от движението, за да предотвратят обществено опасните последици. При тези законови задължение, приложението на чл.15 от НК е изключено – наказаното лице е било длъжно, ако трябва да не привежда автомобила си в движение, щом пътя не е позволявал да се управлява със скорост, при която да се спре пред предвидимо препятствие, каквото е спрял на кръстовище в града автомобил.

           

            Предвид изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

            ОТМЕНЯ решение №68/21.04.2008г., постановено по а.н.д. №328 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

            ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление №  39/14.01.2008г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР  гр. Стара Загора, с което на С.И.С. *** ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 150лв. за нарушение на чл.20 ал.2 предл.1 на основание чл.179а ал.2 предл.1 от ЗДвП.

 

               Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                          2.