РЕШЕНИЕ

325                                      11.11.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                               на шести ноември

 две хиляди и осма година                                                  

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                        Членове: 1. Г.Д.                                                          2. Д.Д.

 Секретар Д.Д.   

 Прокурор Р.А.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №136 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на адвокат Жеков, в качеството му на процесуален представител на “МБТС” ЕООД със съдебен адрес гр. София, ул. “Марко Балабанов” №2а, ет.2, кантора №2 против решение №7/04.04.2008г., постановено а.н.д. №1 по описа на РС Раднево, с което е потвърдено НП №183/20.06.2007г. на заместник –директора на Главна дирекция “ППООРП-НСП” комисар Томи Илиев за налагане имуществена санкция в размер на 1000лв. на основание чл.43 ал.2 от Закона за частната охранителна дейност.

          С жалбата се иска обезсилване на решението, като постановено в разрез с правилата за местната подсъдност на административно наказателните спорове, а алтернативно се иска отмяната му като незаконосъобразно. Не са представени доказателства за упълномощаване на заместник-директора, издал наказателното постановление, не са изпълнени и изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, като освен това е посочено като нарушена разпоредбата на чл.43 ал.2 от ЗЧОД, която е административно наказателна и въз основа на нея не възникват административни задължения. От това следва, че в НП не е посочена нарушената административна разпоредба, което е липса на съществен реквизит. По извършване на нарушението се твърди, че не са налице доказателства охранителя да е работил ефективно преди сключване на трудовия договор, а такъв е налице към датата на проверката.

         От съда се иска да отмени решението на РС Раднево и потвърденото с него наказателно постановление.

         Ответника по касация – Директора на ГД ППООРП при НС “Полиция” не изпраща представител.

         Становището на ОП Стара Загора е за потвърждаване на обжалваното решение.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         С обжалваното решение районния съд е потвърдил НП №183/20.06.2007г. на Заместник директора на ГД “ППООРП” при НС “Полиция”, с което на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000лв. на “МБТС” ЕООД гр. София. Прието е, че със заповед №І-105/23.01.2007г. Министърът на МВР е упълномощил заместник директора да издава наказателни постановления. Изпълнени са точно изискванията на ЗАНН, като акта и постановлението са връчени по надлежния ред, предоставена е  възможност на жалбоподателя да изложи и представи доказателства, издадено е в законния шест месечен срок от извършване на нарушението. Прието е, че съгласно представените доказателства – трудов договор ото 20.02.2007г., справка по чл.62 ал.4 от КТ, издадена от НАП София, и придружителните писма, дружеството е извършило нарушението – използвало е лица за осъществяване на дейността си, с което не е сключило трудов договор. При тези мотиви съдът е потвърдил наказателното постановление.

         Настоящия състав на АС Стара Загора намира жалбата за неоснователна.

         Не е налице касационно основание за отмяна – неправилно приложение на материалния закон – чл.57 от ЗАНН, поради следното:

         Спорът е подсъден на районен съд Раднево, съгласно правилото на59 от ЗАНН, че наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в чийто район е извършено или довършено нарушението. В случая е ангажирана отговорността за използване в охранителната дейност на лице, с което частния охранител няма сключен трудов договор. Следователно местно компетентен е онзи съд, в чийто район е осъществено действието “използва за осъществяване на охранителна дейност”. Въпросът за коректното посочване на мястото на извършване на нарушението е относим към законосъобразността на наказателното постановление, а не към определяне на местно компетентния районен съд. С други думи, ако нарушението не е извършено в Раднево то това би било основание за отмяна на правораздавателния акт. Местната компетентност се определя от мястото посочено в наказателното постановление, без да се проверява дали то е именно, където е извършено нарушението, защото това е въпрос по съществото на спора. В конкретния случай мястото на нарушението е именно обект “База на монтажи” ЕАД, находящ се в град Раднево, а регистрацията на двете дружества – наказаното и това, чийто обект се охранява е без значение. Коректно е посочен и периода на извършване на нарушението – 03.01.2007г. до 20.02.2007г., като са представени и категорични доказателства – дневник за сдаване и приемане на дежурство, трудов договор №21/20.02.2007г., уведомление по чл.64 от КТ, които установяват категорично описаните обстоятелства в наказателното постановление. Последните не са в противоречие по между си, тъй като ясно е записано, че на 22.03.2007г. около 16.30ч. е извършена проверка на обекта в изпълнение на заповед на Директора на ГД ППООРП 03-643/16.03.2007г. и на тази дата е установено, че за периода 03.01.2007г. 20.02.2007г. дружеството е използвало лицето Теньо Бозуков при осъществяване на частна охранителна дейност без сключен трудов договор. Това описание на нарушение съответства на нормата на чл.43 ал.2 от ЗЧОД, която съгласно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН следва да бъде посочена  в мотивите на наказателното постановление като основание за ангажиране на административно наказателната отговорност. Нормите, установяващи задължения, се посочват наред с основанието, когато административно наказващата норма е бланкетна, каквато чл.43 ал.2 от ЗЧОД не е. На последно място следва да се каже и че АНО е компетентен, тъй като в цитираната в решението на районния съд заповед изрично Министърът е упълномощил заместник директора на ГД “ППООРП” да издава наказателни постановления по ЗЧОД.

Като е отхвърлил доводите на касатора против законосъобразността на наказателното постановление, районния съд е постановил законосъобразен и допустим съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

         Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение №7/04.04.2008г., постановено а.н.д. №1 по описа на РС Раднево, с което е потвърдено НП №183/20.06.2008г. на Заместник –директора на ГД “ППООРП” при НС “Полиция” гр. София за налагане административно наказание “имуществена санкция” на “МБТС” ЕООД гр. София, кв. “Банишора” бл.92, вх. “Е”, ет.3, ап.71, представлявано от управителя Тодор Георгиев Патлиджански, на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД.

            Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.