РЕШЕНИЕ

№189                                                         21.10.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                                                   на девети октомври

 две хиляди и осма година                                                  

 В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: Р.Р.                                                         Членове: 1. Г.Д.                                                                       2. Д.Д.

 Секретар С.Х.   

 Прокурор В.М.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №143 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на Председателя на Патентно ведомство на РБългария, представляван от юрисконсулт Станкова против решение № 55/26.05.2008г., постановено по а.н.д. №282 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено НП №60/28.09.2007г. на Директор дирекция “Правно осигуряване и спорове” за налагане административно наказание имуществена санкция в размер на 1000лв. на “Аскент шоп” ЕООД, представлявано от управителя Ясен Георгиев Петков, за нарушение на чл.65 ал.1 от ЗПД.

            В касационната жалба се твърди, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон – чл.65 от ЗПД и при не правилно тълкуване на фактите. Конкретно е посочено в наказателното постановление, че “Аскент шоп” ЕООД предлага на пазара продукти /буркани с горчица/, които са идентични на регистриран дизайн с рег. №6102, като това се извършва без съгласието на притежателя Киро Владев Киров. Тази хипотеза от нормата на чл.65 ал.1 е възпроизведена в НП, а позоваването на чл.19 ал.2 от ЗПД квалифицира констатираното нарушение  като предлагане на пазара на буркани за горчица. Не законосъобразно е позоваването от съда на факти, които са правно ирелевантни в административно – наказателното производство, а именно от кога производителя на буркана, опакова продукцията си в нея. АНО прилага мерките за защита  на правото на промишлен дизайн от момента на възникването му, като компетентен да прецени неговата новост е Патентното ведомство, съответно да го заличи. Жалбоподателя се позовава и на разпоредбата на чл.19 ал.3 от ЗПД, според която от момента на регистрацията на дизайна, чрез публикация в Официалния бюлетин на ПВ  правата се пораждат и по отношение на трети добросъвестни лица. Навеждат се доводи относно липсата на елемента вина при ангажиране административно наказателната отговорност на юридическите лица, предвид нормите на чл. 83 от ЗАНН във вр. с чл.65 ал.1 от ЗПД. Въз основа на последната  и след регистрацията на дизайна търговците следва да не нарушават възникналите права.  От съда се иска да отмени атакуваното решение и да потвърди наказателното постановление.

            Ответникът по касация “Аскент шоп” ЕООД, представлявано от адвокат Ченалов оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

            Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава становище за неоснователност на касационната жалба.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            С решение № 55/26.05.2008г., постановено по а.н.д. №282 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора е отменено НП №60/28.09.2007г. на Директор дирекция “Правно осигуряване и спорове” за налагане административно наказание имуществена санкция в размер на 1000лв. на “Аскент шоп” ЕООД, представлявано от управителя Ясен Георгиев Петков, за нарушение на чл.65 ал.1 от ЗПД. Районния съд е приел, че липсва подробно описание на нарушението, с което не е спазено изискването на  чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, недопустимо е препращането към документи, които съдържат описание на факти и обстоятелства от значение за административно наказателната отговорност. От текста на наказателното постановление не може да се установи по какъв начин дружеството е използвало правото върху регистриран в Патентното ведомство дизайн, предвид различните хипотези на ал.2 от чл.19 от ЗПД. Използваният израз “предлага, излага на пазара продукти /буркани с горчица/ и описанието на регистрирания  дизайн не дават яснота по този въпрос. Прието е, че състава на чл.65 от ЗПД изисква установяване идентичността на предлагания продукт с регистриран дизайн, както и изработване на такъв, чрез копирането или използването му. Установено е още, че притежателя на дизайна е сезирал АНО за нарушение извършено от “Финекс” ООД, което произвежда бурканите от 1997г., преди датата на регистрацията на дизайна. Въз основа на тези мотиви съдът е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и не може да ангажира административно наказателната отговорност на “Аскент шоп” ЕООД.

            Извода на районния съд за не законосъобразност на наказателното постановление не се споделя от настоящата инстанция.

            В обстоятелствената част е посочено, че на 16.08.2007г. търговецът предлага, излага на пазара продукти - буркани с горчица, идентични на регистриран в Патентното ведомство дизайн на бурканите с рег. №6103 от 29.05.2006г., без съгласието на притежателя му Киро Владев Киров от гр. София, поради което и на основание чл.65 ал.1 от ЗПД е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Посочено е, че бурканите са идентични със защитения дизайн по смисъла на чл.12 ал.2 от ЗПД. За установяване на идентичността е приложено становище на държавен експерт и библиографска справка.

            Нормата на чл.65 ал.1 от ЗПД предвижда наказание за лице, които предлага или излага на пазара продукти, изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила по чл.18 от същия закон. В наказателното постановление и посочено, че търговецът предлага на 16.08.2007г., буркани с горчица, които са идентични на регистриран от 29.05.2006г. със срок до 22.06.2015г. дизайн на буркан с  №6103. От това описание става ясно, че за предлагането, излагането на пазара на буркан, в който е опакована горчица “Тракия” с производител “Финекс” ООД се ангажира отговорността на търговеца на основание чл.65 от ЗПД. Конкретната хипотеза от административно наказателната разпоредба – излагане, предлагане на пазара на продукт, който е идентичен с регистриран дизайн №6103 от 29.05.2006г. изисква посочване на датата на регистрация, тъй като отговорност носят и добросъвестните лица от този момент, съобразно правилото на чл. 19 ал.3 от ЗПД. Като се има предвид, че съгласно текста отговорността се ангажира за използване в търговската дейност, което се извършва, чрез излагане и предлагане на продукт, идентичен по дизайн с регистрирания /правилото на чл.19 ал.2 от ЗПД, изрично посочен в наказателното постановление/, правно ирелевантно е какво продава търговецът –  хранителен продукт горчица, а не буркан, както се твърди в жалбата на наказаното юридическо лице. Това е така, защото законодателя е предвидил отговорност за използване в търговската дейност на защитения дизайн, чрез излагане и предлагане на пазара на стоки, които са идентични с него. Тези факти са посочени конкретно в наказателното постановление, с което е осигурена възможност за адекватно упражняване правото на защита, която възниква само при описание на всеки елемент от състава на нарушението.  Следователно изпълнено е изискването на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН за пълно описание на нарушението. Въпросът за отговорността на производителя на продукта е не относим към законосъобразността на наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ решение № 55/26.05.2008г., постановено по а.н.д. №282 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление №60/28.09.2007г. на Директор Дирекция “Правно осигуряване и спорове” в Патентно ведомство на Република България, с което на “АСКЕНТ ШОП” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, представлявано от управителя Ясен Георгиев Петков е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000лв. за нарушение на чл.65 ал.1 от Закона за промишления дизайн.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                                                                                               2.