Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

    253  13.11.2008 година   град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осма година в състав:

 

 

Председател: Р.Р.

 

                                                                      Членове:         Г.Д.

                                                                               Д.Д.

 

 

при секретаря    З.Д.

и в присъствието на  прокурора   Д.Д. ,                                                        като разгледа докладваното от  Г.Д.   КАН дело   № 146 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано по касационната жалба на И.К.П. ***, против решение № 47/30.04.2О08г., постановено по а.н.д. № 97 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157424 от 14.12.2007г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на касатора е наложена административно наказание "глоба" в размер на 250лв. на основание чл. 273 от ДОПК.

С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че от приложените по делото доказателства не следва извод за осъществен състав на чл.273 от ДОПК. Изисканите декларации са представени след 14-дневния срок определен в искането на органа по приходите, но това не представлява умишлено неоказване на съдействие. Излагат се и причините поради късното представяне на поисканите доказателства.

Ответника по касационната жалба - ТД на НАП Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Карушкова депозира писмено становище, с което оспорва касационната жалба с доводи, че е следвало да се поиска продължаване на срока за представяне на поисканите документи.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.    

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните, намира за установено следното:

        

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

С обжалваното решение Районен съд Стара Загора е потвърдил наказателно постановление № 0157424 от 14.12.2007г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на И.К.П. е наложено административно наказание "глоба" на основание чл. 273 от ДОПК, за това, че до 12.10.2007г. в качеството си на задължено лице не е представил по искане на органа по приходите декларации по чл.124 ал.З от ДОПК за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006г., с което не е изпълнил задължението си по чл. 13, във вр. с чл,12 ал.1 т.7 и т.11 и чл.37 ал.2, ал.З и ал.5 от ДОПК.

При постановяване на решението си районния съд е обсъдил доводите на жалбоподателя, но не ги е възприел с мотив, че при липса на спор относно фактите, правилно подведени под нормите посочени в наказателното постановление, за наказаното лице е съществувала възможност да поиска продължаване на срока за представяне на декларациите. Поради това и предвид липсата на нарушения в процедурата по налагане на наказанието съдът е потвърдил наказателното постановление.

Настоящият касационен състав не споделя изводите на районния относно съответната правна квалификация на фактите. Състава на чл.273 от ДОПК предвижда административно наказателна отговорност за всеки, който не окаже съдействие на орган по приходите, като такова лице на основание чл.13 от ДОПК се явява и данъчния субект. Наказателното постановление обаче е мотивирано с факта на непредставяне в 14- дневен срок на данъчни декларации по чл.124 ал.З от ДОПК, поискани на основание чл.37 ал.2 от ДОПК, която норма задължава данъчно задълженото лице да представи всички данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство, и да посочи всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива. Следващата алинея трета от чл.37 ДОПК регламентира правото на органа по приходите да поиска доказателствата по алинея втора писмено и в определен от него срок. Нормата на чл.37 ал.4 от ДОПК урежда последиците от бездействието в този срок - органът по приходите може да приеме, че фактите, подлежащи на установяване не съществуват, а ако доказателствата са представени по-късно, но преди постановяване на акта, е длъжен да ги обсъди. Алинея пета на същия член регламентира 14-дневен срок за лицата, които не са участници в производството по ДОПК - това са онези лица, които ревизирания субект е посочил в изпълнение на чл.37 ал.2 от същия кодекс. Те са длъжни в 14-дневен срок от получаване на искането, с което органът по приходите упражнява правомощието си по чл.12 ал.1 т.11, да представят доказателства за посочените факти и обстоятелства. Следователно разпоредбата на чл.37 ал.5 от ДОПК е неотносима, а тя е послужила на АНО да определи срока за извършване на дължимото действие и датата на нарушението.

Видно от приложеното и прието от въззивния съд като писмено доказателство по делото Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице с изх.№ 10932/ 26.09.2007г., органът по приходите на основание чл.124, ал.3 от ДОПК е изискал от касатора да представи декларации за имуществено състояние за посочените в искането периоди, като е даден 14-дневен срок за изпълнение. Когато не се представят поисканите по чл.124, ал.3 декларации, се прилага административно наказателната норма на чл.275 от ДОПК. В случая, въз основа на възприетата фактическа обстановка /обективирана в обстоятелствената част на наказателното постановление/ за поискани на основание чл.124 ал.З и чл.37 ал.2 от ДОПК данъчни декларации за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006г., е следвало АНО да приложи санкцията на чл.275 от ДОПК – “Който не представи декларацията по чл. 124, ал. 3 в установения срок. ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.”. Това е приложимата към фактите правна норма, която липсва в обжалваното наказателно постановление и този порок е основание за отмяната му като незаконосъобразно.

С оглед гореизложеното касационният състав на Старозагорския административен съд намира, че решението на районният съд следва да бъде отменено изцяло, като постановено в нарушение на закона.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 47/30.04.2008 година, постановено на  АНД № 97 по описа за 2008 година на Старозагорския  районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157424/ 14.12.2007 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0157424/ 14.12.2007 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на И.К.П. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на  250 лв. на основание чл.273 от ДОПК.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                                                2.