Р Е Ш Е Н И Е  287

 

      гр.Стара Загора 06.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и трети октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                   Членове: И.Я.

 

                                                                                     Р.Т.

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора  Д.  Д.                                    ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   к.н.а.х.дело  № 148 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от адвокат П.Я. като пълномощника на М.И.А. *** против  решение № 98е/09.06.2008 година, постановено на НАХД № 201 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 6730 от 2007 година на Началника на РПУ Казанлък.

Релевират се правят оплаквания, че решението е постановено при явна несправедливост на наложеното наказание – касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.3 от НПК. Жалбоподателят твърди, че изводите на съда относно тежестта на нарушението и размера на наказанието, определен на законовия максимум, са необосновани. Моли решението на районния съд да бъде отменено и да бъде постановено ново, с което да бъде изменен размер на наложените наказания “глоба” и “лишаване от правоуправление на МПС” да бъдат намалено до средния размер на предвиденото в закона.

В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа жалбата.

Ответникът, редовно призован, не се представлява и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е частично основателна. Предлага да бъде намалено само наказанието “глоба”, а наказанието “лишаване от правоуправление на МПС” да остане непроменено с оглед извършените множество нарушения.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №  208/2008г на Районен съд Казанлък, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Старозагорският районен съд е отменил наказателно постановление № 6730/2007 от 10.01.2008 година на Началника на РПУ Казанлък в частта, с която на М.И.А. е наложен наказание “глоба” в размер на 200 лв на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП . Потвърдил го като в частта, с която е наложено “глоба” в размер на 500лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП. От фактическа страна е прието за установено, че на 15.12.2007г около 02.55ч в гр.Казанлък по ул.”Орешака” до магазин “Перун” в посока север-юг управлява лек автомобил с рег.№ СТ 81 54 АВ след употреба на алкохол – 0.61 промила, установено с техническо средство Алкомер-931, фабр.№ 251632.

Въззивният съд е изложил е съображения, че обжалваното наказателно постановление отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН и при издаването му и налагането на административното наказание не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяната му. Приел е, че наложените наказания са определени законосъобразно в максимален размер, тъй като нарушението е с висока степен на обществена опасност, нарушителят е санкциониран по ЗДвП и поведението му в конкретния случай утежнява отговорността му с оглед обстоятелството, че същата вечер вече му е бил съставен и друг акт за установяване на същото нарушение. Наличието на тези обстоятелства обосновава като множество отегчаващи и потвърждава максималния размер на наложените наказания.  

         Тези изводи се споделят напълно от касационната инстанция. Решението е валидно,  допустимо и постановено в съответствие с материалния закон, наложените наказания не се явяват явно несправедливи.

Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН при определяне на наказанието административнонаказващият орган е длъжен да вземе предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В конкретния случай той не е събрал доказателства за имотното състояние на касационния жалбоподател. Такива се представени в производството пред Административен съд Стара Загора под формата на декларация за липса на доходи. В нея обаче не е направено отбелязване за притежавани имущества, което е от съществено значение за определяне на цялостното имотно състояние на извършителя. Като съобрази фактите, отразени в този документ и събраните от районния съд доказателства, касационната инстанция намира, че няма основание за редукция на наказанията. Нарушението и деецът безспорно са с висока степен на обществена опасност, поради което и с оглед и необходимостта от постигане най-вече на специална превенция от наложените наказания, те следва да останат в максимални размери.

С оглед гореизложените съображения касационният състав на съда счита, не е налице твърдяното касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1 т.3 от НПК, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

       ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98е/09.06.2008 година, постановено на НАХД № 201 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 6730 от 2007 година на Началника на РПУ Казанлък.

Решението е окончателно и не подлежи  на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

 

                                                                           2.