РЕШЕНИЕ

№243                                                        03.11.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                                 на двадесет и трети октомври                                                            две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: Р.Р.                                                         Членове: 1. Г.Д.                                                                       2. Д.Д.

 Секретар З.Д.  

 Прокурор Д.Д.

 като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КАНД №152 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на Началника на ДНСК София, чрез процесуалния му представител юрисконсулт Маркова, против решение №52/03.06.2008г., постановено по а.н.д. №15 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП №599-ДНСК-498/23.11.2007г. на Зам. Началник ДНСК гр. София за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15000лв. на основание чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ на “ДЕЙТ СТРОЙ” ООД  със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” №85, ет.1, ап.1, представлявано от Даньо Саръмов и Юлиян Данев Саръмов.

             С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че от показанията на разпитания свидетел и от всички писмени доказателства в подкрепа на извършеното се установява конкретния извършител на нарушение, а именно наказаното лице.           От съда се иска да отмени атакуваното решение, като постанови ново, с което да потвърди наказателното постановление.

Ответника по касация – “Дейт Строй” ООД не се представлява и не представя становище по жалбата.

            Становището на ОП Стара Загора е за отмяна на атакуваното решение.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            С обжалваното решение Районен съд Стара Загора е отменил наказателно постановление НП №599-ДНСК-498/23.11.2007г. на Зам. Началник ДНСК гр. София за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15000лв. на основание чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ на “ДЕЙТ СТРОЙ” ООД  със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” №85, ет.1, ап.1, представлявано от Даньо Саръмов и Юлиян Данев Саръмов, с мотиви, че към момента на установяване на нарушението собствеността върху дворното място е прехвърлена от нарушителя на “Билд -07” ООД като апортна вноска. Оттам и извода, че не е имал качеството на възложител на строежа, а и строителното разрешение е издадено на собственика на поземления имот, поради което не правилно е ангажирана административно наказателната отговорност на ответника по касация.

            На първо място съдът не е обсъдил всички доказателства по делото в тяхната съвкупност, като не е направил и преценка на относимите за установяване на нарушението. Последните с посочени изрично в съставения за това акт № 599/22.10.2007г., който е редовно съставен и съдържа пълно описание на нарушение, посочване на нарушителя, административно наказателната норма и е подписан от управителя на “Дейт Строй” ООД. Констативния протокол от 28.09.2007г., който е посочен в АУАН е съставен в хода на производството по констатиране на незаконния строеж и е относим само относно датата на установяване на нарушението. Последното се свежда до състава на чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ за това, че на 28.09.2007г. на мястото на строежа “Дейт Строй”  извършва  строеж в подробно описан поземлен имот. Този факт изцяло се потвърждава не само от показанията на техническия ръководител на обекта, но и от декларация на управителя Даньо Саръмов, че строителните работи са извършени от наказаното юридическо лице. Посоченото в обстоятелствената част на наказателното постановление, че съгласно нотариален акт № 57, том І дело №534/17-05.2006г. съсобственици са  юридическото лице и още три физически лица не може да обоснове отмяната му като незаконосъобразно. Отговорността е ангажирана за извършителство, а не за възлагане.Още повече, че с наклонена черта е посочено възложител/ собственик на поземления имот, но за това, че е извършил строеж без издадени строителни книжа, за което не се спори по делото. С тази не точност не се опорочава наказателното постановление, защото всички съставомерни факти от нормата на чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ са посочени ясно и конкретно  в АУАН, съставен в присъствие на управителя и в  правораздавателния акт. С това не се засяга правото на защита и не може да се игнорира факта на извършване на нарушението. По силата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН наказателно постановление се издава,  и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. По аргумент за по-силното основание следва, че при липса на нередовност в акта, какъвто е настоящия случай, не правилното установяване на собственика на земята не може да доведе до не законосъобразност, именно защото не за възлагане на незаконен строеж, а за извършването му е наказано юридическото лице.   

            Предвид изложеното за наличие на касационното основание – неправилно приложение на материалния закон и на основание чл. 221 ал.2 Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

            ОТМЕНЯ решение  №52/03.06.2008г., постановено по а.н.д. №15 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №599-ДНСК-498/23.11.2007г. на Зам. Началник ДНСК гр. София за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15000лв. на основание чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ на “ДЕЙТ СТРОЙ” ООД  със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” №85, ет.1, ап.1, представлявано от Даньо Саръмов и Юлиян Данев Саръмов.

 

               Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                          2.