Р Е Ш Е Н И Е  288

 

      гр.Стара Загора 07.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и трети октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове: И.Я.

                                                                                         РАЙНАТОДОРОВА

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора  Д.Д.                                      ,                                                        като разгледа докладваното от  Б. ТАБАКО ВА   к.н.а.х.дело   155 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от “ВИА АРХ” ЕООД гр.Казанлък против  решение № 14и/28.02.2008 година, постановено по НАХД № 1197  по описа за 2007 година на Казанлъшкия  районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007 година на Заместник началника на ДНСК София.

В жалбата се релевират оплаквания за недопустимост на решението, алтернативно  за незаконосъобразност, тъй като районният съд е приел, че е сезиран с жалба против НП № 56-ДНСК 4048 от 03.10.2008г на Заместник началника на ДНСК, което не било приложено по делото, а се произнесъл по НП №56-ДНСК-404 от 03.10.2008г. Направил това в нарушения на задълженията си по чл.13 и чл.107, ал.2 от НПК като не събрал служебно необходимите доказателства за разкриване на обективната истина. При произнасянето си по съществото на спора не извършил служебна проверка относно наличие на основания за прекратяване на административнонаказателното производство, а именно изтичане на срока по чл.34 от ЗАНН.  Жалбоподателят моли решението да бъде отменено и да бъде постановена отмяна на наказателното постановление като неоснователно и незаконосъобразно или делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав с изрични указания.

Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Намира решението за правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението е правилно и законосъобразно, поради което дава заключение да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД № 1197/2007г на РС Казанлък, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна, но не по изложените в нея съображения.

Казанлъшкият районен съд е потвърдил като правилно и законосъобразно наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007 година на Заместник началника на ДНСК София, с което на касационния жалбоподател “ВИА АРХ” ЕООД гр.Казанлък е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 50 000лв на основание чл.237, ал.1, т.6 от ЗДвП затова, че в комплексен доклад, съставен на 15.08.2006г, е дадено заключение, че проектиран строеж “Търговски и офис център”, намиращ се в УПИ VІІ3154 в кв.69А по плана на гр.Стара Загора, съответства на действащите ПУП и ЧКПЗС.

Изложил е изключително лаконични съображения, че обжалваното наказателно постановление е различно от приложеното в преписката и изложените в жалбата доводи са неотносими към съдържащото се в делото постановление. Приел е, че след като не се сочат доказателства, оборващи приетата от административнонаказващия орган фактическа обстановка и не са налице съществени процесуални нарушения, то наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007 година на Заместник началника на ДНСК София е законосъобразно.

         Тези изводи на съда по същество не представляват мотиви към съдебно решение и не се споделят от касационната инстанция.

Очевидно е, че в жалбата е допусната техническа грешка при изписване номера на атакуваното наказателно постановление. Не отговаря на действителността твърдението на съда, че оплакванията в жалбата са неотносими към наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007г. Щом приема, че наказващият орган е комплектовал преписка с друго наказателно постановление, районният съд е бил длъжен да изясни действителната воля на жалбодателя. Това не само не е направено, но и не са обсъдени възраженията на жалбоподателя за нарушени срокове при иницииране на административнонаказателното производство, както и за явна несправедливост на наложеното наказание. Не е изискан и приобщен по делото като доказателство по съответния ред цитираният в наказателното постановление доклад за съответствие от 15.08.2006г, каквото искане е направено с жалбата.

В този смисъл решението е постановено при съществено нарушение на процесуалния закон, изразяващо се в непроявена активност от страна на съда за изясняване на фактическата обстановка по делото. Допуснал е нарушение като при направено оспорване относно извършването на нарушението се е произнесъл без да събере относимите и допустими по казуса доказателства, както го задължават правилата на наказателния процес, визирани в чл.13, ал.1 и 2 от НПК. Той не е изчерпил всички процесуални способи за изясняване на фактическата обстановка по делото, а се е произнесъл по законосъобразността на процесното наказателно постановление без да посочи на какви доказателства се основава преценката му.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено. Предвид допуснатите съществени процесуални нарушения при постановяването му делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, при което да се съберат и обсъдят всички допустими и относими към предмета на спора доказателства с оглед направените в жалбата оплаквания за незаконосъобразност на наказателното постановление.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 222, ал.2 т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 14и/28.02.2008 година, постановено по НАХД № 1197  по описа за 2007 година на Казанлъшкия  районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007 година на Заместник началника на ДНСК София.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания по прилагането на закона.

Решението е окончателно и не подлежи  на обжалване и протестиране.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

                                                                              2.