РЕШЕНИЕ

№244                                                         03.11.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорски административен съд                                 на двадесет и трети октомври

две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав

Председател: Р.Р.

Членове: 1.   Г.Д.

2. Д.Д.

 

Секретар З.Д.

Прокурор Д.Д.

като разгледа докладваното от съдия Д.Д. КАНД 157 описа за 2008 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на "ДИЕС" ЕООД със седалище и адрес на управление с. Малка Верея, общинг Стара Загора, против решение №59/17.05.2008г., постановено по а.н.д. №325 по опис; за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено Н П №0156535/24.01.2008г. ш Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв. на основание чл.261 ал.1 от ЗКПО за нарушение начл. 51 ал.2 отЗКПО

С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че от показанията на разпитаните свидетели -актосъставителя и свидетеля при съставянето му се установява, че нарушителя е би; известен преди повече от три месеца преди образуване на администрзтивнс наказателното производство, с което е нарушена разпоредбата на чл. 34 ал.1 от ЗАНН.

Иска от съда да отмени атакуваното решение и потвърденото с него наказателна постановление като незаконосъобразни.

Ответника по касация - Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стар; Загора, чрез процесуалния си представител депозира писмено становище по същество с което иска жалбата да бъде отхвърлена по съображения за разлика между датата и; извършване и датата на установяване, като последната е 17.01.2008г.

Становището на ОП Стара Загора е за потвърждаване на решението.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

С обжалваното решение Районен съд Стара Загора е потвърдил наказателж постановление № НП №0156535/24.01.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при Т1 на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция*' I размер на 500лв. на основание чл.261 ал.1 от ЗКПО за нарушение на чл. 51 ал.2 о: ЗКПО

Районния съд е обсъдил доводите на касатора, но е пропуснал да констатира, ч< същият притежава пътна книжка и разрешение за извършване на таксиметров прево: към датата на проверката- 13.03.2007г., но не ги е показал, което се санкционира по чл 93 ал.1 т.2 от ЗАП с глоба в размер на 50лв. и е отделно нарушение от това да н< притежава изискуемите по закона и актовете по неговото прилагане документи -последното се санкционира по чл.93 ал.1 т.1 от ЗАП с глоба в минимален размер от 500лв., с доводи за неоснователност на жалбата на наказаното лице и поради ш противоречивите помежду си и кореспондиращи с писмените доказателства показани; на свидетелите.


Този извод на първоинстанционния съд не се подкрепя от доказателствата -писмени и устни по делото. На първо място в акта за установяване на нарушението изрично е посочено, че "нарушението е установено с изх. № 2400075/20.12.2007г.", като едновременно е конкретизирано и кога е подадена ГДД за 2006г. по ЗКПО. В съдебно заседание актосъставителя Нойкова изрично казва, че "още към трети април знаем кой е извършил деянието". При това положение не може да се приеме, че показанията са без противоречиви и съответстват на писмените доказателства. На първо място има не съответствие между посочената дата на установяване на нарушението в АУАН -20.12.2007г., което противоречи на изричното твърдение на актосъставителя, че още към трети април 2007г. са известни юридическите лица, които са задължени по чл.51 от ЗКПО и не са подали декларации. Това противоречие не може да се игнорира, като се приеме, че датата на установяване е 17.01.2008г., както е посочено в наказателното постановление. Същото се издава, дори, когато в АУАН са допуснати нередовности, но в случая такива не са налице. Срокът по чл.34 от ЗАНН - три месеца от установяване на нарушителя са императивни и за тях е длъжен да следи както АНО, така и всяка съдебна инстанция, дори да не са наведени оплаквания в тази посока - за спазването на императивните законови разпоредби съдът следи винаги и служебно, независимо от характера на производството. При допуснатото противоречие относно датата на установяване на извършителя, не може да се приеме за законосъобразно наказателното постановление, тъй като административния орган не е установил безспорно, че са спазени сроковете за ангажиране на административно наказателната отговорност. Нормите, които ги установяват гарантират правото на защита и на еднакво прилагане на закона спрямо всички, поради което всяко тяхно нарушение е съществено и налага отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Предвид изложеното за наличие на касационното основание - неправилно приложение на материалния закон и на основание чл. 221 ал.2 Административен съд Стара Загора

РЕШИ

ОТМЕНЯ решение №59/17.05.2008г., постановено по а.н.д. №325 по описа за 2О08г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №0156535/24.01.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв. на основание чл.261 ал.1 от ЗКПО за нарушение на чл. 51 ал.2 от ЗКПО на "ДИ ЕС" ЕООД с. Малка Верея, община Стара Загора, представлявано от управителя Стефан Раднев И..

Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.