Р Е Ш Е Н И Е  220

 

      гр.Стара Загора 30.10.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         шестнадесети октомври

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                          Членове:            И.Я.

                                                                                       Р.Т.

 

при секретаря  Д.Д.

и в присъствието на  прокурора Д.Д.                                   ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   к.н.а.х.дело    162 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от адвокат А.М.-С. в качеството й на пълномощник на “Бояджиев и син”ЕООД гр.Казанлък, против  решение №  84„ж” от 20.05.2008г., постановено по АНД № 107/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд. С обжалваното решение е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/0060229 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на “Бояджиев и син”ЕООД гр.Казанлък  в качеството му на работодател  на основание чл.416 ал.2 вр.чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000лв., за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ. 

 В касационната жалба са изложени доводи за неправилност  и незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон. Оспорват се направените от съда изводи за извършване на описаното в наказателното постановление административно нарушение като несъответстващи със събраните в хода на съдебното производство доказателства и за липса на процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление. Направено е искане касационният съд да постанови решение, с което да отмени решението на Казанлъшкия районен съд с произтичащите законови последици.   

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответникът по касационната жалба чрез процесуалния си представител я оспорва като неоснователна. Счита постановеното от районния съд решение за законосъобразно, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена, а решението – оставено в сила.  

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора счита, че жалбата е неоснователна и  решението на Казанлъшкия районен съд следва да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след цялостна служебна проверка на АНХД №  107/2008г на КРС, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Казанлъшкият районен съд е потвърдил като законосъобразно наказателно постановление № 24/0060229 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на”Бояджиев и син” ЕООД гр.Казанлък, на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000лв затова, че при проверка  на 20.10.2007г в 00.05ч в обект нощен клуб “Екстази”, находящ се на пл.”Севтополис” № 1 в гр.Казанлък, и довършена на 22.10.2007г в Дирекция “Областна инспекция по труда” Стара Загора е установено, че работодателят е допуснал до работа като сервитьор Златина Георгиева Ангелова без да представи преди постъпването й на работа копие от уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.

Приел е, че не е нарушена от страна на административно-наказващият орган процедурата по издаване на НП, че описаните фактически обстоятелства са установени по несъмнен и категоричен начин и че с оглед на тях жалбоподателят от обективна и субективна страна е осъществил нарушението по 63, ал.2 от КТ.  Не е възприето възражението, че по независещи от работодателя причини, свързани с технически проблеми в ТД на НАП Стара Загора, не е връчено копие от уведомлението на Ангелова. Съдът се е мотивирал, че работодателят е длъжен да допусне до изпълнение на трудовите функции работник или служител само след като му връчи копие от уведомлението, а в конкретния случай на работодателя своевременно е било съобщено, че такова не е изготвено.

 В мотивите към атакуваното решение Казанлъшкият РС е направил задълбочена и съвкупна преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, въз основа на която е приел за установена по делото фактическа обстановка и е направил правни изводи, които настоящата инстанция споделя изцяло. Не са налице съществени процесуални нарушения при издаване на НП, свързани с персонификацията на наказаното лице. Посочени са достатъчно индивидуализиращи белези, позволяващи пълна идентификация на нарушителя. Дори без изрично посочване на собственика на търговското дружество не се накърнява правото на защита на нарушителя, а и видно от доказателствата по делото той се е възползвал от законовите възможности в тази насока.

Възраженията на жалбоподателя против НП, въведени и като касационни доводи, са обсъдени от районния съд и са приети за неоснователни. Касационният съд също счита, че такива възражения не могат да бъдат уважени при наличието на безспорни доказателства, че към момента на проверката на работника Златина Георгиева, изпълняваща реално трудови функции на 20.10.2008г, не е било връчено уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено В ТД на НАП Стара Загора. В такъв смисъл е подписаната от нея и неоспорена декларация, показанията на св.Цанева и данните от справка за приети уведомления от ТД на НАП Стара Загора с дата 22.10.2007г. Работодателят е длъжен преди релевантния момент на допускане до работа да предостави на работника уведомление по чл.62 ал.3 от КТ, заверено  от НАП, независимо от датата на сключване на трудовия договор и на обективната невъзможност в този момент уведомлението на бъде заверено.

С оглед гореизложените съображения  не са налице твърдяните в жалбата касационни основания - обжалваното решение се явява валидно, допустимо и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №  84„ж” от 20.05.2008г., постановено по АНД № 107/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/0060229 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                              2.