Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                   

      221      07.11.2008 година   град Стара Загора

 

                             В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание                          на шестнадесети октомври през  две хиляди и осма година в състав:

                                                                              

                                                  Председател:    Б.Т.

 

                                                 Членове:           И.Я.

                                                                              Р.Т.

 

Секретар:  Д.Д.

Прокурор: Д.Д.

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Т.   КАН дело № 164 по описа  за 2008 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на „МЕВИДА” ООД, със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление ул. “Македония” № 22, представлявано от Недка Тошева Георгиева в качеството й на управител,  против  Решение № 065”а”/ 23.06.2008 година, постановено по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на решението, като по същество изложените доводи са за постановяване му при неправилно приложение на материалния закон -  касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от ЗАНН във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод, че са налице съставомерни деяния, обуславящи ангажирането на административно-наказателна отговорност на санкционираното лице. Изложени са доводи, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че „МЕВИДА” ООД – гр. Казанлък не е извършило посочените в наказателно постановление нарушения. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение № 065”а”/ 23.06.2008 година по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък.

 

Ответникът по касационната жалба – община Казанлък, редовно призован за съдебно заседание, не се представлява и не взема становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение, че решението на Казанлъшкият районен съд като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила. 

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

 

Производството пред Районен съд – Казанлък е образувано по жалба на „МЕВИДА” ООД - гр. Казанлък, против наказателно постановление /НП/ № П - 1785/ 11.04.2008г. на Заместник Кмета на община Казанлък. С наказателното постановление, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 001785/ 24.03.2008г., на основание чл.198 и чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на „МЕВИДА” ООД, са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер на 300 лв. за нарушение на чл.9, ал.1 и чл.11 от ЗЗП и имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.127, ал.2 от ЗЗП. Изложените в АУАН и в съставеното въз основа на него НП обстоятелства, преценени като нарушения на чл.9, ал.1, чл.11 и чл.127, ал.2 от ЗЗП, са следните:  В търговски обект на „МЕДВИДА ООД” -  магазин “Аква +”, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг” №38, на 20.03.2008г. е установено, че в магазина се предлагат за продажба на потребителите стоки /индивидуализирани по вид и брой в АУАН и в НП/, без етикети, прикрепени към тях или по друг начин, с информация за производителя и вносителя, вида на стоката, нейни съществени характеристики, условията на съхраняването им и цената. Установено е и че в обекта не се поддържа регистър на предявени рекламации и в магазина изобщо липсва такъв регистър. Нарушението е констатирано при извършена проверка на 20.03.2008г. в търговския обект, за което е съставен констативен протокол /КП/ № 003905.

С обжалваното решение е потвърдено посоченото по-горе наказателно постановление. При извършената служебна проверка на законосъобразността на административно-наказателния акт Казанлъшкият районен съд е направил извод, че при съставяне на АУАН и издаденото въз основа на него НП не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; правилно е приложен материалния закон и е наложена предвидената в закона санкция в минимален размер за извършените нарушения.

 

Касационната инстанция на съда намира, че направените от въззивния съд  изводи по отношение на нарушението по чл.9, ал.1 и чл.11 от ЗЗП, са правилни и законосъобразни.

           Въз основа на приетата за установена фактическа обстановка, доказана по несъмнен начин от събраните в хода на съдебното дирене писмени и гласни доказателства, обосновано и при правилно приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация Казанлъшкият районен съд е приел, че с описаното в НП деяние санкционираното лице е извършило нарушение по чл.9, ал.1 и чл.11 от ЗЗП,  обуславящо ангажирането на административно-наказателна отговорност на основание чл. 198 от ЗЗП. Неоснователно е възражението на касационния жалбоподател, че от свидетелските показания на работещите в “МЕВИДА” ООД лица - Румяна Папрачева и Сия Христова се установява, че посочените в НП стоки без етикети не са предназначени за продажба, а се ползват от работните групи на фирмата при заявка от страна на клиенти. Не е спорно по делото, че описаните в НП стоки са се намирали в търговския обект – магазин “Аква +”. Обстоятелството, че е имало практика да бъдат предавани на работниците от фирмата да извършат услуги на граждани не може да обоснове извод, че тези стоки са предназначени единствено за други осъществявани от дружеството дейности, а не за продажба. Още повече че това обстоятелство се опровергава от свидетелските показания на актосъставителя Светлана Кирова, която заявява, че в момента на извършване на проверката е реализирана продажба на стока, от вида на посочените в НП такива без етикет с цена, данни за производител и т.н.

 

          По отношение на нарушението  по чл.127, ал.2 от ЗЗП:

         

          В посочената като нарушена разпоредба е регламентирано задължение  за търговеца /респ. упълномощено от него лице/, да поддържа регистър на предявените рекламации.  Визираната законова норма не установява изрично и императивно къде следва да се поддържа този регистър. По аргумент от разпоредбата на чл.127, ал.4 от ЗЗП /предвиждаща, че приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго/, следва извода, че за да е изпълнено задължението по чл.127, ал.2 от ЗЗП необходимо и достатъчно е да се поддържа регистър на предявените рекламации алтернативно или в търговския обект, или в офиса на търговеца. В случая контролните органи са направили констатациите за липса на такива регистри единствено и само въз основа на извършена проверка в един от търговските обекти на санкционираното лице, без да са проверили дали регистри не се водят в  офиса на дружеството. А в административно-наказателното производство в тежест на наказващия орган е да установи и докаже наличието на съставомерните елементи на деянието, квалифицирано като административно нарушение. В случая не е спорно по делото, че в деня на проверката  в търговския обект на касационния жалбоподател – магазин “Аква +”, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг” №38, не е представен регистър на предявените рекламации. Но по делото не само че няма данни такава проверка да е извършена в офиса на санкционираното лице по вписания в търговския регистър адрес на управление, но видно от съставения констативен протокол № 003905/ 20.03.2008г. тези регистри не са сред документите, които е разпоредено на управителя на дружеството да представи в общинска администрация – Казанлък. От друга страна в хода на съдебното производство по АНД  № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд са представени 4бр. регистри на предявените рекламации, за които съдът е констатирал че са надлежно надписани на “Медвида” ООД – гр. Казанлък, от които 2бр. регистри за 2007г. и 2008г. за търговски обект “Аква+”, находящ се на бул. “Ал. Батенберг” № 38 и 2бр. регистри за обект, находящ се на ул. “Македония” 20 за същите години. В този смисъл извършването на административно нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП, за което е санкциониран касационният жалбоподател, се явява недоказано. Ето защо изводът на Казанлъшкия районен съд за наличие на съставомерно от обективна страна деяние е направен при неправилно приложение на закона.

Като основание за претендираната отмяна на обжалваното съдебно решение касаторът е посочил и неговата необоснованост. Следва да се отбележи, че необосноваността на съдебния акт не е касационно основание по чл.348 от НПК и е извън обхвата на касационната проверка. Оплакването за необоснованост може да бъде уважено само ако касационният съд констатира, че са допуснати груби и съществени нарушения при формиране на вътрешното убеждение на съда, в разрез с основните принципи на процесуалния закон и/или когато правните изводи се основават на несъществуващи или изопачени по делото факти и обстоятелства. В настоящият случай относимите обстоятелства са установени с допустими от НПК доказателствени средства с оглед препращащата норма на чл.84 от ЗАНН – писмени доказателства и свидетелски показания, като въззивната инстанция не е нарушила правилата за оценка и проверка на доказателствения материал.  

 

С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък за наложената имуществена санкция за извършено нарушение по чл.127, ал.2 от ЗЗП, като постановено при неправилно приложение на закона следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено наказателното постановление в тази му част. В останалата си част решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 

          Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

                                  Р     Е     Ш     И :

 

           ОТМЕНЯ Решение № 065”а”/ 23.06.2008 година, постановено по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък, за наложената имуществена санкция в размер на 500лв. за извършено нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите и вместо него постановява:

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък в частта, с която на МЕВИДА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Македония” № 22, е наложена на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за нарушение по чл.127, ал.2 от същия закон имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 065”а”/ 23.06.2008 година, постановено по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                            

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

    ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                            

    2.