РЕШЕНИЕ

№245                                                         31.10.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                                 на двадесет и трети октомври                                                            две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: Р.Р.                                                         Членове: 1. Г.Д.                                                                       2. Д.Д.

 Секретар З.Д.  

 Прокурор Д.Д.

 като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КАНД №171 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на И.Д.И. *** против решение №075”а”/09.07.2008г. на РС Казанлък, с което е изменено НП № 1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък.

             С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че съдът без да изложи мотиви и в нарушение на изискването на чл.42 т.5 от ЗАНН приема, че правната квалификация на нарушението и наказанието е възложена на административно – наказващия орган, поради което липсата й или неточността допусната в акта за установяване на нарушение не може да доведе до нарушаване правото на защита. Съдът не правилно е изменил наказателното постановление в частта, с която е наложено наказание по чл. 179 ал.2 във вр. с чл. 179 ал.1 т.5 предл. осем от ЗДвП, като е приложил административно наказващата норма на чл.185 от същия закон. По отношение на наложеното наказание на основание чл. 174 ал.1 предл.1 изразява несъгласие с изводите на съда, че имотното състояние на нарушителя съответства на размера на глобата от 400лв. За този факт липсват писмени доказателства по делото.

            Иска от съда да бъде отменено атакуваното решение и измененото с него наказателно постановление като незаконосъобразно, предвид нарушението на чл.42 т.5 от ЗАНН при съставяне на акта за установяването му – не са посочени достатъчно конкретно нарушените разпоредби, които съдържат няколко предложения.           

Ответника по касация – Началник на РПУ Казанлък не се явява в съдебно заседание и не се представлява.

            Становището на ОП Стара Загора е за потвърждаване на обжалваното решение.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            С обжалваното решение Районен съд Казанлък е изменил наказателно постановление №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък, с което на И.Д.И. са наложени следните наказания: на основание чл. 174 ал.1 предл.1-во от ЗДвП глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС аз срок от 12 месеца, на основание чл.179 ал.2 във вр. с чл.179 ал.1 т.5 предл. осмо от ЗДвП глоба в размер на 100лв. за извършени нарушения на чл.5 ал.2 т.3 и чл. 40 ал.1 предл. първо от закона, като е намалил размера на първото наказание от 500лв. на 400лв. и срокът на лишаване от право от 12м. на 4м., а второто наказание е намалено от 100лв. на 20лв., като съдът е приел, че следва да се приложи административно наказващата норма ан чл. 185 от ЗДвП. Посочената от АНО норма на чл. 179 ал.2 във вр. с чл.170 ал.1 т.5 предл. осмо от ЗДвП не съдържа състав на нарушението, описано в акта за установяването му и в наказателното постановление. При изменение размера на наказанието е взел предвид, че нарушителя е собственик на МПС от типа “SUV” марка “Нисан”, незначителните последици от настъпилото пътно транспортно произшествие, допуснатите други нарушения по същия закон, съгласно справката по делото, установената концентрация на алкохол в кръвта, която е близо до средните съставомерни граници.

            Касационната жалба е основателна относно частта от решението, с което е изменено наказателното постановление за ангажиране отговорността на касатора за извършено нарушение по чл. 179 ал.1 т.5 предл.8 от ЗДвП. Това е така, защото в акта за установяване на нарушението, който следва да съдържа законните разпоредби, които са нарушени и в наказателното постановление, където същите следва да бъдат посочени, а наказанието да им съответства,  е записано, че за движение на заден ход без да се убеди, че пътят е свободен се налага наказание по чл.179 ал.1 т.5 предл.8 във вр. с чл.179 ал.2 от закона. Състава от ЗДвП, който е относим към посочените факти е този на чл. 183 ал.1 т.11, който предвижда наказание за водач, който нарушава правилата за движение назад, които са установени в чл.40 ал.1 предл.1-во от закона. Последната норма е коректно посочена и в акта и в наказателното постановление, поради което оплакванията на касатора за липса на конкретно посочване на хипотезата са неоснователни. Съдът не може да санира порок на наказателното постановление, а е длъжен да установи незаконосъобразността и да постанови решение, с което да го отмени в тази му част.

            Неоснователни са доводите на касатора по отношение наложеното наказание за управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта 0.94 промила, установено с техническо средство алкомер 931 №251632.Нормата на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП съдържа няколко хипотези – водачът на превозно средство е длъжен да не го управлява под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи средства. Изрично е описано в АУАН и в НП, че отговорността се ангажира за управление под въздействието на алкохол на основание чл. 174 ал.1 предл.1- во от закона, която е съответната административно наказваща разпоредба, като съобразно чл.27 от ЗАНН наказанието е наложено в определението от същата граници. Районния съд е приел, че концентрация от 0.94 промила е близо до средната граница / 0.5 до 1.2 на хиляда/ , на нарушителя преди това са наложени пет наказания глоба в различни размери, което е отегчаващо вината обстоятелство, а що се касае до имотното състояние, то за същото не са представени доказателства пред настоящата инстанция в подкрепа на касационното основание за не правилно приложение на материалния закона – чл.27 от ЗАНН. Настоящата инстанция няма основание да приеме, че лицето не е в състояние да заплати глобата, поради което и целите на наказанието няма да бъдат изпълнени. Районния съд е намалил и размера на наказанието лишаване от право да се управлява лек автомобил от 12м. на 4м., като е взе предвид както концентрацията на алкохол, така и незначителните повреди по пострадалия автомобил. Стойността на концентрацията обаче не е смекчаващо вината обстоятелство – това е съставомерен елемент, нито към това наказание са относими размера  на вредите, напротив следвало е да се съобрази състава на нарушенията и момента на влизане в сила на предходните наказателни постановления, съобразно разпоредбите на НК в тази насока.

            По отношение законосъобразността на решението в тази му част обаче, касационната инстанция е обвързано от правилото за не влошаване положението на касатора, при липса на касационна жалба от АНО или протест на прокурора, поради което, макар мотивите на съда за намаляване размера на наказанието по чл. 174 ал.1 предл. първо от ЗДвП да не съответстват на закона, то същото следва да бъде оставено в сила.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 и чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

            ОТМЕНЯ решение №075”а”/09.07.2008г., постановено по а.н.д. №513 по описа за 2008г. на РС Казанлък в частта, с която е изменено НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък за налагане административно наказание глоба в размер на 100лв. за извършено нарушение на чл. 40 ал.1 от ЗДвП на И.Д.И. ЕГН **********  и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

            ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък за налагане административно наказание “глоба” в размер на 100лв. на И.Д.И. ЕГН ********** за извършено нарушение на чл. 40 ал.1 от ЗДвП на основание чл.179 ал.1 т.5 предл. осмо от ЗДвП.

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 075 “а”/09.07.2008г., постановено по а.н.д. №513 по описа за 2008г. на РС Казанлък в частта, с която е изменено НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък и за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП на И.Д.И. ЕГН:********** е определено наказание “глоба” в размер на 400лв. и наказание “лишаване от право да се управлява моторно превозно средство” за срок от четири месеца.

           

               Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                          2.