Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

    255  13.11.2008 година   град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осма година в състав:

 

 

Председател: Р.Р.

 

                                                                      Членове:         Г.Д.

                                                                               Д.Д.

 

 

при секретаря    З.Д.

и в присъствието на  прокурора   Д.Д. ,                                                        като разгледа докладваното от  Г.Д.   КАН дело   № 231 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

            Образувано по касационната жалба на Г.С.Г. ***, против решение № 91/25.06.2008г., постановено по а.н.д. №607 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП № 771/08 от 11.02.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП –КАТ към ОД на МВР Стара Загора, с което е наложено наказание “глоба” в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП..

             С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че районния съд не е констатирал пороци във формата на наказателното постановление, сочещи на неизпълнение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. В подкрепа на касационното основание се поддържа, че не е посочен точен час и дата, както и скорост на движение, които са фиксирани от записващото устройство, снимките от което не са вписани като доказателства. Такива не са представени и в производството пред районен съд Стара Загора. Иска от съда да отмени атакуваното решение и потвърденото с него наказателно постановление.      

Ответникът по касацонната жалба –  Началника на РПУ Стара Загора редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява в с.з. и не изразява становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.            

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните, намира за установено следното:

        

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

           

            С обжалваното решение Районен съд Стара Загора е потвърдил наказателно постановление №771/08 от 11.02.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП –КАТ към ОД на МВР Стара Загора, с което на Г.С.Г. е наложено наказание “глоба” в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП, за това че на 26.01.2008г. около 23.18ч. в гр. Стара Загора на бул. Никола Петков до бар “Лъки” в посока запад-изток, управлява лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. 0СТ 2742АВ със скорост от 101 км./ч при ограничение за населено място от 50 км./ч. Скоростта е фиксирана с радар №ТR4 108 и показана на водача с дата и час. Към Наказателното постановление са приложени доказателства за изправността на техническото средство към датата на установяване на нарушението и за компетентността на АНО.

            С първоначалната жалба са изложени същите доводи за нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, които се поддържат и в касационната, но без конкретни твърдения. В съдебно заседание не са оспорени констатациите по акта, който в производството по налагане на административни наказания за извършени нарушения на ЗДвП има доказателствена сила до установяване на противното. Въз основа на АУАН и приложената заповед за упълномощаване на временно изпълняващия длъжността Началник сектор ПП –КАТ към ОД на МВР Стара Загора, районния съд е извършил проверка на всички изисквания за законосъобразност на наказателното постановление и в съответствие с приложимия материален закон – чл. 182 ал.1, т.5 от ЗДвП е приел, че жалбата е неоснователна.

            Тези доводи се подкрепят изцяло от настоящия състав на АС Стара Загора, поради което не е необходимо да се повтарят, като в отговор на доводите за недопустимо посочване на часа, чрез израза “около”, следва да се  посочи, че начина на изразяване не води до нарушаване правото на защита. Посочен е точен час – 23,18ч., скоростта на движение, датата, посоката и мястото. Наказаното лице не е възразило в АУАН по тези обстоятелства, същият му е предявен по надлежния ред, вписани са свидетели при извършване на нарушението, поради което напълно неоснователни са твърденията за недопустимост на изказа “около”, за липса в наказателното постановление  на пълно описание на нарушението. Последното се определя от административно наказващата норма – чл.182 ал.1 т.5 – водач, който превиши скоростта над 41 км./ч. се наказва с глоба 200лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от два месеца. Необходимото по закон описание на нарушението се определя от състава му и всеки елемент следва да бъде описан. В случая е налице съответствие между фактите и административно наказващата норма от една страна и наказанието, което е наложено от друга, поради което оплакването в тази насока е неоснователно.

        С оглед изложените съображения съдът намира, че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

               

    Р   Е   Ш   И :

 

        ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91/ 25.06.2008г., постановено по а.н.д. № 607 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 771/08 от 11.02.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП – КАТ към ОД на МВР Стара Загора.

 

               Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

                                                                                             

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                  2.