Р Е Ш Е Н И Е  338

 

      гр.Стара Загора 17.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         шести ноември

през      две хиляди и осма година в състав:

 

    Председател:    Б.Т.

 

                                                                      Членове:   И.Я.

                                                                                         Р.Т.

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора  Р.А.                                     ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   к.н.а.дело   233 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба от Ж.Р.Т. *** Загора против  решение № 84/ 17.06.2008 година, постановено по НАХД № 290 по описа за 2008 година на Старозагорския  районен съд. Въззиивният съд е потвърдил  като законосъобразно наказателно постановление № 0157380/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на Ж.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 700лв за нарушение на чл.124, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е незаконосъобразно поради неправилно приложение на материалния закон и нарушения на процесуални правила – касационни основания по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Счита се за  неоснователен извода, че наказателното постановление отговаря на императивните изисквания на чл.57 ал.1, т.5 от ЗАНН . Моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови друго, с което да отмени наказателното постановление.

С писмено становище подателят поддържа жалбата, а ответникът чрез процесуалния си представител я оспорва като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението на АНХД №  290/2008г на СтЗРС, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Старозагорският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 0157380/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на Ж.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 700лв за нарушение на чл.124, ал.3 от ДОПК във връзка с чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК затова, че в качеството си на задължено лице не е представил в ТД на НАП Стара Загора в 14-дневен срок /до 17.30ч на 26.09.2007г/ от връчването на искане за представяне на документи, справки и писмени обяснения от задължено лице с изх.№ 9517/13.08.2007г декларации по чл.124, ал.3 от ДОПК за периода 2002-2006г.

 Съдът е изложил съображения, че при издаване на обжалваното наказателно постановление и предхождащият го акт за установяване на административно нарушение са спазени всички административно-производствени правила. Посочената дата на извършване на нарушението намира за правилно определена, тъй като тя представлява датата, от която нарушението под форма на бездействие се явява довършено. По съществото на спора счита, че законосъобразно поведението на касационния жалбоподател е квалифицирано като нарушение на чл.124, ал.3 от ДОПК и му е наложено наказание по чл.275 от ДОПК взаконоустановения размер. Намира за различно нарушението, за което е съставено наказателно постановление № 0157440/24.01.2007г, тъй като се касае за различни състави и отделна административнонаказателна отговорност.

         Тези изводи на съда се споделят напълно от касационната инстанция. Решението е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Разсъжденията на районния съд се основават на събраните по делото по надлежния ред писмени и гласни доказателства. След обстойна преценка и изложени подробни мотиви съдът е дал отговор на всички релевантни за конкретния правен спор въпроси – дали деянието представлява административно нарушение, спазени ли процесуалните правила при ангажиране на административнонаказателната отговорност, законосъобразно ли е определено наказанието.

         Касаторът поддържа, че с изтичането на определения му срок на 26.09.2007г повече не носи административнонаказателна отговорност, тъй като не му било вменено безсрочно задължение за представяне на документи. Този довод категорично не може да бъде уважен. Изпълнителното деяние на процесното нарушение се изразява в бездействие /чл.275 от ДОПК “Който не представи декларацията по чл. 124, ал. 3 в установения срок…”/, с оглед на което до изтичане на срока задълженото лице, дори да не действа, не извършва нарушение. След този срок деянието му става съставомерно и довършено, както правилно е отбелязал районният съд.

         В случая не е налице и двукратно наказване за едно и също нарушение в хипотезата на обща-специална норма по ДОПК. Предмет на нарушението по наказателно постановление № 0157440/24.01.2007г е непредставянето в срок на документи, справки и писмени обяснения, различни от декларацията по чл.124, ал.3 от ДОПК. Доколкото неизпълнението на задължението за представяне на тази декларация е обявено за самостоятелно административно нарушение, за другите непредставени изискуеми документи с надлежно връченото искане следва да се носи отделна отговорност. Нейните предпоставки са определени в по-общата санкционна норма на чл.273 от ДОПК.

По гореизложените съображения обжалваното решение не страда от визираните в касационната жалба пороци. Подадената касационна жалба се явява неоснователна, а оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/ 17.06.2008 година, постановено по НАХД № 290 по описа за 2008 година на Старозагорския  районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157380/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора.

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                           2.