Р Е Ш Е Н И Е

261                                                  30.10.2008г.                   гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                

на двадесет  и трети октомври                                                      две хиляди и осма година

в публично заседание в състав:     

           

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

                       ЧЛЕНОВЕ:      Г.Д.

 

   Д.Д.

 

Секретар: З.Д.

Прокурор: Д.Д.

разгледа докладваното от съдия Д.Д.

касационно административно наказателно дело №272   по описа  за 2008година на АС Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, образувано по касационната жалба на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр.София против решение N191/18.06.2008г., постановено по АНД №496/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено наказателно постановление на Заместник началник ДНСК гр.София.

В касационната жалба, се твърди неправилност на обжалваното решение, като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на закона.

Ответникът по касация "ЕВН България Електроразпределение" АД гр.Пловдив, не изпраща представител по делото и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура дава становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид  доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна, разгледана по същество е й основателна.

    Производството пред Гълъбовския районен съд се е развило по жалбата на "ЕВН България Електроразпределение" АД гр.Пловдив, против наказателно постановление №105-ДНСК-679/03.12.2007г. на Зам.началник ДНСК гр.София, с което на основание чл.165а, ал.1, т.2 ЗТСУ /отм/, сега чл.237, ал.1, т.1 ЗУТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 100/сто/ лв., за нарушение на чл.55 ЗТСУ /отм/, сега чл.148, ал.1 ЗУТ. От фактическа страна наказващият орган е приел, че "ЕВН България Електроразпределение" АД гр.Пловдив е възложител /собственик/ на строеж, който е извършен без разрешение в периода 1999-2001 г. и се явява незаконен. С обжалваното решение първоинстанционният съд е отменил наказателното постановление, като е приел, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването му.

Решението на районния съд е недопустимо. Същият е разгледал подадена до него жалба, насочена против наказателно постановление, изключено от обжалване по силата на закона, основавайки се на разпоредбите на ЗТСУ /отм/ и чл.120 от Конституцията на РБ, при направено възражение за недопустимостта й, основано на разпоредбата на чл.239, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Административно наказателното производство, чиито краен резултат е обжалваното пред районния съд наказателно постановление се е развило при действието на ЗУТ, по реда и при условията предвидени в него, като единствено размера на санкцията е определен съгласно разпоредбите на ЗТСУ /отм/ при приложение на чл.З, ал.2 ЗАНН от страна на административнонаказващия орган. Последното е с оглед въведения с чл.З ЗАНН принцип за приложение на административнонаказателната норма, която е в сила по време на извършване на нарушението, освен ако са последвали разпоредби, предвиждащи санкции, по-леки от отменените. В случая обаче от значение е приложението на относимите процесуални норми. ЗТСУ е отменен с влизане в сила на ЗУТ / §20 от ЗР/, без последният да регламентира възможност за приложение на процесуални норми от отменения закон. При наличието на нови процесуални норми, каквато е и тази на чл.239, ал.4 ЗУТ, дължимите се процесуални действия по отношение на заварените фактически състави следва да се извършат съгласно тях, което се следва от незабавното им действие. Съгласно разпоредбата на чл.239, ал.4 от ЗУТ наказателните постановления, с които е наложена имуществена санкция на юридически лица до 5000 лв. включително, не подлежат на обжалване. Наложената такава в случая е в размер на 100/сто/ лева, поради което съдебният контрол върху наказателното постановление е недопустим, при изричното му изключване от закона. В този смисъл е и т.З от ППВС №10/1973г, за приложението на особения закон тогава, когато предвижда по-голям необжалваем размер от този в ЗАНН.

С оглед гореизложените съображения съдът намира, че обжалваното решение, като постановено по недопустима жалба следва да бъде обезсилено, а производството по делото прекратено, при посочената необжалваемост пред съд на атакуваното наказателното постановление. Съгласно разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, във вр. с чл.63, ал.1 ЗАНН за допустимостта на обжалваното решение съдът следи служебно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.З, пр.първо АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

 

                ОБЕЗСИЛВА  Решение N191/18.06.2008г., постановено по АНД №496/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.

                ПРЕКРАТЯВА производството   по делото.

                Решението  не подлежи на обжалване. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                   2.