Р Е Ш Е Н И Е  339

 

      гр.Стара Загора 19.11.2008 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         шести ноември

през      две хиляди и осма година в състав:

 

Председател:     Б.Т.

 

                                                                      Членове:     И.Я.

                                                                                          Р.Т.

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора  Р.А.                                     ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   к.н.а.дело   310 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба от Ж.Р.Т. *** Загора против  решение № 84/ 12.06.2008 година, постановено по НАХД № 291 по описа за 2008 година на Старозагорския  районен съд. Въззиивният съд е потвърдил  като законосъобразно наказателно постановление № 01573440/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на Ж.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв за нарушение на чл.13 във връзка с чл.273 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е незаконосъобразно поради неправилно приложение на материалния закон и нарушения на процесуални правила – касационни основания по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Счита се за  неоснователен извода, че наказателното постановление отговаря на императивните изисквания на чл.57 ал.1, т.5 от ЗАНН . Моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови друго, с което да отмени наказателното постановление.

С писмено становище подателят поддържа жалбата, а ответникът чрез процесуалния си представител я оспорва като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението на АНХД №  291/2008г на СтЗРС, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Старозагорският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 01573440/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на Ж.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв за нарушение на чл.13 от ДОПК във връзка с чл.273 от ДОПК затова, че в качеството си на задължено лице не е оказало съдействие на органа по приходите при упражняване на правомощията му при извършване на ревизия  като не е представил в ТД на НАП Стара Загора в 14-дневен срок /до 17.30ч на 26.09.2007г/ от връчването на искане за представяне на документи, справки и писмени обяснения от задължено лице с изх.№ 9517/13.08.2007г изискуемите  документи.

 Съдът е изложил съображения, че при издаване на обжалваното наказателно постановление и предхождащият го акт за установяване на административно нарушение са спазени всички административно-производствени правила. Посочената дата на извършване на нарушението намира за правилно определена. По съществото на спора счита, че законосъобразно поведението на касационния жалбоподател е квалифицирано като нарушение на чл.13 от ДОПК и му е наложено наказание по чл.273 от ДОПК в законоустановения размер. Намира за различно нарушението, за което е съставено наказателно постановление № 0157380/24.01.2007г, тъй като се касае за различни състави и отделна административнонаказателна отговорност.

         Тези изводи на съда се споделят напълно от касационната инстанция. Решението е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон. Разсъжденията на районния съд се основават на събраните по делото по надлежния ред писмени и гласни доказателства. След обстойна преценка и изложени подробни мотиви съдът е дал отговор на всички релевантни за конкретния правен спор въпроси – дали деянието представлява административно нарушение, спазени ли процесуалните правила при ангажиране на административнонаказателната отговорност, законосъобразно ли е определено наказанието.

         Касаторът поддържа, че с изтичането на определения му срок на 26.09.2007г повече не носи административнонаказателна отговорност, тъй като не му било вменено безсрочно задължение за представяне на документи. Този довод категорично не може да бъде уважен. Изпълнителното деяние на процесното нарушение се изразява в бездействие /чл.273 от ДОПК “Който не окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител…” и с оглед конкретното задължение да представи документи в срока по чл.37, ал.5 от ДОПК /, поради което до изтичане на срока задълженото лице, дори да не действа, не извършва нарушение. След този срок деянието му става съставомерно и довършено, както правилно е прието от районния съд.

         В случая не е налице и двукратно наказване за едно и също нарушение в хипотезата на обща-специална норма по ДОПК. Предмет на нарушението по наказателно постановление № 0157380/24.01.2007г е непредставянето в срок на декларацията по чл.124, ал.3 от ДОПК, която е различна от изисканите по надлежния ред документи, справки и писмени обяснения на основание чл.37, чл.53, чл.56 от ДОПК. Доколкото неизпълнението на задължението за представяне на тези документи е пречка за извършване и приключване на възложена ревизия, то е изпълнена първата хипотеза на санкционната норма на чл.273 от ДОПК. Вярно е, че нормата на чл.13 от ДОПК въвежда задължение за участниците в производствата по кодекса да оказват съдействие и да предоставят информация на органите по приходите, но това не означава, че за съставомерността на деянието по чл.273 от ДОПК са кумулативно необходими двата елемента. Неоказаното съдействие може да има различни форми, като в конкретния случай административнонаказващия орган го е обвързал с непредоставяне на информация. Не отговаря на действителността твърдението на касационния жалбоподател, че нарушението, изразяващо се в неоказване на съдействие, не е обосновано с фактически обстоятелства. В наказателното постановление изрично е посочено, че не са предоставени документи за “изясняване на факти и обстоятелства, свързани с извършвана ревизия”.

         Посочването на санкционната норма на чл.273 в правната квалификация на деянието не създава неяснота в административното обвинение доколкото пряко кореспондира с разпоредбата на чл.13 от кодекса. Не представлява съществено процесуално нарушение непосочването на конкретната хипотеза от предвидените две изпълнителни деяния като законов текст. Словесното описание е достатъчно ясно да ориентира дееца в организацията на защитата му и няма разлика в предвиденото наказание за двата случая. Не е необходимо изрично посочване на точния текст от чл.12 от ДОПК, който органът по приходите е изпълнявал с изискването на документацията, тъй като това няма правно значение за съставомерността на деянието, за което е наказано задълженото да я представи лице.

По гореизложените съображения обжалваното решение не страда от визираните в касационната жалба пороци. Подадената касационна жалба се явява неоснователна, а оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/ 12.06.2008 година, постановено по НАХД № 291 по описа за 2008 година на Старозагорския  районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157440/24.01.2008 година на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора.

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                           2.