Р Е Ш Е Н И Е

№ 249                                                     13.11.2008г.                                     гр.Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски Административен съд                                                                  

На двадесети и трети октомври                                                    две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: Р.Р.

                                                                                               Членове: 1. Г.Д.                                                                                                         2. Д.Д.

 Секретар З.Д.  

 Прокурор Д.Д.

 като разгледа докладваното от председателя Р.Р.

 КАН д. №322 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на адвокат З.  П., процесуален представител на  “Метатех” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя Д. Минчев Минчев против решение №89/10.07.2008г., постановено по н.а.д. №760 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157470/02.04.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание имуществена санкция в размер на 200лв. на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл. 86 ал.1 във вр. с чл.82 ал.5, чл.16а и чл.163б ал.1 т.1 от ЗДДС.

 С касационната жалба се излагат доводи за неправилно приложение на закона, а именно, несъответен е извода на съда за липса на нарушение при постановяване на наказателното постановление. Поддържа се, че АНО не е установил и посочил момента на фактическото извършване на услугата “нарязване на метален скраб”, получател, по която е касатора, както и не е взето предвид представеното доказателство за анулиране на фактурата, с която е документирана стопанската операция. В подкрепа на твърденията се релевират подробни доводи за значението на правилото на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което е нарушено с посочения пропуск.  В съдебно заседание не се явява представител, а с в писмено становище се повтарят доводите по касационната жалба.

            Ответникът по касация – Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Теодора Томова представя писмено становище, с което оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

            Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава становище за неоснователност на касационната жалба.

            Административен съд Стара Загора като взе предвид наведените с жалбата доводи, обосноваващи касационно основание – неправилно приложение на материалния закон, съобразно доказателствата и след извършена проверка на основание чл. 218 ал.2 от АПК, намира за установено следното:

С решение № 89/10.07.2008г., постановено по а.н.д. №760 по описа на РС Стара Загора, е потвърдено НП №0157470/02.04.2008г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание имуществена санкция в размер на 200лв. на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл. 86 ал.1 във вр. с чл.82 ал.5, чл.16а и чл.163б ал.1 т.1 от ЗДДС на “Метатех” ЕООД гр. Стара Загора, с адрес на управление ул. “Св. Княз Борис” №61, вх. А, ет.1, представлявано от управителя Д. Минчев Минчев.

За да потвърди атакуваното наказателно постановление съдът е приел, че не са налице нарушения на правилата по постановяването му, нито на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, който е извод е  обосновал с конкретни и подробни мотиви, които настоящата инстанция напълно споделя.

С първоначалната жалба се релевират пороци във формата на правораздавателния акт, а именно фактура № 28/19.07.2007г. не е доказателство за възникване на данъчното събитие – доставка на услуга “нарязване на метален скраб”, а оттам не обоснован е извода на АНО, че е налице задължение за начисляване на ДДС в размер на 100лв. за данъчен период юли 2007г. Твърди се още, че същата фактура е анулирана от доставчика с протокол по чл. 116 ал.3 от ЗДДС, което е отразено в дневника за покупките на “Метатех” ЕООД за данъчен период септември, и е издадена нова от 29.09.2007г., приложена като доказателство по делото.

            Настоящата съдебна инстанция намира, че доводите на касатора и пред районния съд и в касационната жалба са неоснователни, поради следното:

            Фактурата е първичен счетоводен документ, тъй като отразява документално за първи път дадена стопанска операция. За всяка доставка следва да бъде съставен такъв документ и той доказателственото средство за нейното осъществяване. Доводите на касатора за липса на реална доставка са не относими към задължението за начисляване на ДДС. Те се обсъждат при упражняване правото на данъчен кредит, а факта на анулиране на фактурата, извършено в следващи данъчни периоди е от значение за корекцията на приспаднат данък. От значение за законосъобразността на наказателното постановление е въпроса за наличие на всички елементи от посочения от АНО за нарушен състав на законова норма. Конкретно следва да бъдат описани датата на възникване на данъчното събитие със съответните доказателства, законовите правила, които уреждат последиците му и онези, които вменяват задължение на наказаното лице, както и сроковете за тяхното изпълнение. Тези изисквания на чл.57 ал.т.5 от ЗАНН са изпълнени, поради което и като е достигнал до тези изводи, съдът не е санирал наказателното постановление. Въззивната инстанция не е събирала за първи път доказателства, които не са посочени в наказателното постановление и правилно е игнорирала представените от жалбоподателя като неотносими към фактическия състав, на чието основание е ангажирана административно наказателната отговорност на касатора.

Предвид изложеното и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК, Старозагорски Административен съд

 

Р Е Ш И

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение №89/10.07.2008г., постановено по а.н.д. №760  по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

              ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                            2.