РЕШЕНИЕ

327                                      11.11.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                               на шести ноември

 две хиляди и осма година                                                  

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                        Членове: 1. Г.Д.                                                          2. Д.Д.

 Секретар Д.Д.   

 Прокурор Р.А.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №324 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на адвокат Господинов, в качеството му на процесуален представител на ЕТ “Радост-Стоян Лалев” гр. Казанлък, ул.”Орешака” №43  против решение №93”е”/16.06.2008г., постановено а.н.д. №550 по описа за 2007г. на РС Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 071633/05.10.2005г. на заместник директора на ТД на НАП Стара Загора и наложената имуществена санкция е изменена от 500лв. на 200лв. В останалата част, с която е отменено наказанието лишаване от право да се упражнява търговска дейност решението не се оспорва.

          С жалбата се иска отмяна  на решението в обжалваната част, като незаконосъобразно – постановено в противоречие на чл.57 от ЗАНН. Неправилно съдът не е констатирал пороците на наказателното постановление относно противоречие в обстоятелствата по извършване на нарушението и основанието за налагане на административно наказание. Сочат се доводи и за нарушение на правилата по установяване на нарушението и налагане на наказанието. В АУАН липсва мястото на извършване на проверката и същият е съставен въз основа на протокол за проверка, който не е основание за образуване на производството и е съставен преди това. Не е доказано извършването на нарушението като  не е ясно и кои норми са нарушени.

         Становището на ОП Стара Загора е за потвърждаване на обжалваното решение.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводи на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         С обжалваното решение районния съд е изменил НП №071633/05.10.2005г. на Заместник директора на ТД на НАП Стара Загора, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.137 ал.1 от ЗДДС отменен, за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №4 на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от 16.02.199г./отменена/, чл.102 ал. 1 от ЗДДС.

         Решението на  РС Казанлък не страда от релевираното основание за отмяна - материална не законосъобразност.

         В настоящия случай с протокол за извършена проверка на магазин “Радост”, стопанисван от ЕТ “Радост- Стоян Лалев”, находящ се в гр. Казанлък, ул. “Дондуков” №7 е  установено, че при покупка на детска количка на стойност 24 лв. не е издадена касова бележка. Въз основа на тези  факти е издаден акт за установяване на административно нарушение № 0716733/01.09.2005г. срещу едноличния търговец, като е прието, че не е изпълнил чл.2 ал.1 от Наредба №4 на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от 16.02.1999г. /отменена/ и чл.102 ал.1 от ЗДДС - отменен, поради което и на основание чл.137 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500лв. Посочената административно наказателна норма предвижда наказание за всяко лице, което не издаде касова бележка, а материално правните норми, предвиждащи такова задължение са чл.2 от Наредбата и чл.102 от ЗДДС. Физическото лице, в качеството му на едноличен търговец може да бъде субект на такава отговорност по разпореждане на чл.83 от ЗАНН, който е отклонение от принципите на чл. 24 от същия закон. Описанието на нарушението и на нормите, установяващи задължения и предвиждащи отговорност е достатъчно ясно и конкретно, поради което не е нарушено правото на защита. Лицето е санкционирано за не издаване на касова бележка, както го задължава чл.2 от Наредбата/подробно описана, дори с дата на влизане в сила/ и чл.102 от ЗДДС. Двете норми не си противоречат – чл.102 изисква отчитане и регистриране, чрез издаване на касова бележка, чл.2 от Наредбата повтаря законовия текст – всяко лице, подлежащо на данъчна регистрация, извършващо продажби на стоки и услуги в търговски обект е длъжно да ги регистрира и отчита, чрез издаване на касова бележка, а чл. 23 установява задължение за издаване на фискална касова бележка за всяка продажба, заплащането по която не се извършва по банков път. В случая е правно релевантно съответствието между чл.137 от ЗДДС /отменен/ и описаните в обстоятелствената част факти, тъй като състава не е бланкетен – лице, което не издаде касова бележка се наказва с глоба или имуществена санкция, в зависимост от качеството си. В случая правилно е посочено, че за едноличния търговец са налице задължения по чл.102 от ЗДДС и чл.2 от Наредбата за издаване на касова бележка, чрез което действие се регистрират и отчитат продажбите в търговския обект. Следователно не са налице релевираните доводи за съществено нарушение на чл.57 от ЗАНН за форма на наказателното постановление, нито на правилата по издаването му, тъй като е неоснователен довода за не яснота по отношение на място и време на извършване на нарушението.

Като е отхвърлил доводите на касатора против законосъобразността на наказателното постановление, районния съд е постановил законосъобразен и допустим съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

         Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93”е”/16.06.2008г., постановено а.н.д. №550 по описа за 2007г. на РС Казанлък 7/04.04.2008г., с което е изменено НП №0716733/05.10.2005г. на Заместник териториалния директор на ТДД гр. Стара Загора, като е наложена имуществена санкция в размер на 200лв. на ЕТ “Радост-Стоян Лалев” гр. Казанлък, представляван от Стоян Петров Лалев ЕГН: **********, на основание чл.137 ал.1 от ЗДДС /отменен/.

            Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.