Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

    328  04.12.2008 година   град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Старозагорският административен съд, в публичното заседание на шести ноември през две хиляди и осма година в състав:

 

 

Председател: Р.Р.

 

                                                                      Членове:         Г.Д.

                                                                               Д.Д.

 

 

при секретаря    Д.Д.

и в присъствието на  прокурора   Р.А. ,                                                        като разгледа докладваното от  Г.Д.   КАН дело   № 330 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

            Образувано по касационната жалба на адв.П.Б.Х. в качеството му на пълномощник на Н.А.Е. ***, против решение № 129/ 14.07.2008г., постановено по а.н.д. №1072 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП № 2853/08 от 12.05.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП –КАТ към ОДП - Стара Загора, с което е наложено наказание “глоба” в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП..

             С жалбата са изложени доводи за неправилно приложение на материалния закон, а именно касаторът твърди, че районния съд не е констатирал пороци във формата на наказателното постановление, сочещи на неизпълнение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. В подкрепа на касационното основание се поддържа, че в наказателното постановление не са посочени доказателствата, които го потвърждават и нарушението е описано непълно.   Иска от съда да отмени атакуваното решение и потвърденото с него наказателно постановление.   

Ответникът по касацонната жалба –  ОД на МВР– Стара Загора, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява в с.з. и не изразява становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.            

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните, намира за установено следното:

        

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

           

            С обжалваното решение Районен съд Стара Загора е потвърдил наказателно постановление НП № 2853/08 от 12.05.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП –КАТ към ОДП - Стара Загора, с което на н.А.Е. е наложено наказание “глоба” в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП, за това че на 10.03.2008г. около 08.14ч. в гр. Стара Загора на бул. “Свети Патриарх Евтимий” в посока север – юг, до жил.дом 30, управлява товарен автомобил с рег.№СТ 0672СК със скорост от 88 км./ч при максимално допустима за населено място от 50 км./ч. Скоростта е фиксирана с радар №ТFR1-М и показана на водача с дата и час. Към Наказателното постановление са приложени доказателства за изправността на техническото средство към датата на установяване на нарушението и за компетентността на АНО.

            С първоначалната жалба са изложени същите доводи за нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, които се поддържат и в касационната, но без конкретни твърдения. В съдебно заседание не са оспорени констатациите по акта, който в производството по налагане на административни наказания за извършени нарушения на ЗДвП има доказателствена сила до установяване на противното. Въз основа на АУАН и приложената заповед за упълномощаване на временно изпълняващия длъжността Началник сектор ПП –КАТ към ОД на МВР Стара Загора, районния съд е извършил проверка на всички изисквания за законосъобразност на наказателното постановление и в съответствие с приложимия материален закон – чл. 182 ал.1, т.4 от ЗДвП е приел, че жалбата е неоснователна. Тези доводи се подкрепят изцяло от настоящия състав на АС Стара Загора, поради което не е необходимо да се повтарят. 

Правилен и законосъобразен е изводът на Старозагорският районен съд, че обжалваното НП съдържа всички изискуеми от ЗАНН реквизити. Неоснователен е доводът на касационния жалбоподател, че НП е незаконосъобразно, като неотговарящо на формалните изисквания на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Смисълът на цитираната законова разпоредба е в НП е да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение.  Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на издаденото наказателно постановление - дали и доколко с фактически установеното и удостоверено по надлежния ред деяние /действие или бездействие/ на административно-наказаното лице, се осъществява определен нормативно регламентиран състав на административно нарушение – т.е за правилното приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация. На следващо място чрез конкретизацията на административното нарушение се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил, за да може да организира защитата си в пълен обем.  Настоящата касационна инстанция намира, че всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административно - наказателната отговорност по чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение по чл. 21, ал.1 от с.з., са установени и удостоверени в наказателно постановление - посочен е точен час – 08,14ч., скоростта на движение, датата, посоката и мястото. Наказаното лице не е възразило в АУАН по тези обстоятелства, същият му е предявен по надлежния ред, вписани са свидетели при извършване на нарушението, поради което напълно неоснователни са твърденията за липса в наказателното постановление  на пълно описание на нарушението. В случая е налице съответствие между фактите и административно наказващата норма от една страна и наказанието, което е наложено от друга, поради което оплакването в тази насока е неоснователно.

С оглед изложените съображения съдът намира, че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

               

Р   Е   Ш   И :

 

        ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/ 14.07.2008г., постановено по а.н.д. №1072 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2853/08 от 12.05.2008г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор ПП –КАТ към ОДП - Стара Загора, като законосъобразно. 

 

               Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                  2.