РЕШЕНИЕ

329                                      12.11.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                               на шести ноември

 две хиляди и осма година                                                  

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                        Членове: 1. Г.Д.                                                          2. Д.Д.

 Секретар Д.Д.   

 Прокурор Р.А.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №331 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на процесуалния представител юрисконсулт Томова на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора против решение №90/10.07.2008г., постановено по а.н.д. №758 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП №0157472/02.04.2008г. за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1008лв. на “Метатех” ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя Димитър Минчев Минчев, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС.    С жалбата се иска отмяна  на решението, като постановено при не правилно приложение на материалния закон. При правилен извод, че протокол от 01.09.2007г. е първичен счетоводен документ за регистрирана за първи път стопанска операция, законът е изтълкуван не правилно. Този протокол е следвало да бъде съставен през данъчен период месец юли 2007г., когато е извършена промяната на предназначението на стоките – акт №4/31.07.2007г. и протокол от същата дата. Оспорва се извода на съда, че не са описани предпоставките на чл.79 ал.3 от ЗДДС, като е приел, че следва да бъде изяснено дали за стоките е налице право на данъчен кредит. Този въпрос касатора счита за правно ирелевантен. От съда се иска да отмени атакуваното решение.

         Ответника по касация не представя становище и не се представлява в съдебно заседание.

         Становището на представителя на ОП Стара Загора е за неоснователност на касационната жалба.

         С обжалваното решение РС Стара Загора е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което се ангажира административно наказателната отговорност на “МЕТАТЕХ” ЕООД за това, че не е изпълнило задължението си по чл.79 ал.3 от ЗДДС в ред. ДВ бр.63/2006г. да начисли ДДС в размер на 1008лв. за данъчен период месец юли. За закупени с фактура №12/30.07.2007г., издадена от ЕТ “Жак-92-Желязко Райчев”, 105 броя перални, на които променя предназначението с акт №4/31.07.2007г.  е следвало да издаде протокол за корекция по чл.66 ал.1 от ППЗДДС. АНО е посочил, че по тази доставка задълженото лице е придобило стоки, негодни за употреба, които нарязва на отпадъчно желязо, с което променя предназначението им. Поради това и на основание чл.79 ал.3 и ал.4 от ЗДДС / в редакция ДВ бр.63 от 2006г/ е следвало да начисли ДДС в размер на 1008лв., колкото е размера на приспаднатия данъчен кредит по същата фактура,  за месец юли. Нарушението е извършено на 14.08.2007г., а е констатирано с ревизионен доклад №907/19.12.2007г.

         Посочено е, че с това са нарушени чл.79 ал.3 и ал.4 от ЗДДС и чл.66 ал.1 , ал.2 и ал.5 от ППЗДДС.

         Районния съд е приел, че описанието на нарушението е не пълно и недоказано, като не е посочено кога и как е приспаднат данъчен кредит в размер на 1008лв. за посочената доставка, не е правилно определен момента на възникване на задължението за начисляване на данъка. Съгласно чл.79 ал.4 от ЗДДС протоколът за промяна на предназначението е счетоводния документ, с който се удостоверява настъпването на обстоятелството – промяна на предназначението. Такъв протокол е съставен на 01.09.2007г., включен е в дневника за продажбите и в справката- декларация за данъчен период септември и лицето е възстановил ползвания кредит. Съдът е посочил, че акт №4 от 31.07.2007г. е първичния счетоводен документ – носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция, но без да направи извод за правното му значение. На следващо място е приел, че елемент от състава липсата на право на приспадане на данъчен кредит за стоките, чието предназначение е променено, което не било посочено в мотивите на наказателното постановление, поради което за този факт е не допустимо съдът да събира доказателства.

         Касационната жалба е основателна, поради допуснато несъответствие на решението със закона – чл.79 ал.3 и ал.4 от ЗДДС в редакцията на ДВ бр. 63 от 2006г. и чл.66 ал.1 от ППЗДДС.

         На първо място с първоначалната жалба не е въведен спор по фактите, а по правото, като констатациите в акта за установяване на нарушението, съставен въз основа на официален документ, какъвто е ревизионния доклад не са оспорени в съдебно заседание. Фактическите основания за издаване на наказателното постановление напълно съответстват на посочената от АНО като нарушена правна норма – чл.79 ал.3 и ал.4 в действащата до край на 2007г. редакция на закона, която не изисква за стоките да не е налице право на приспадане на данъчен кредит. От доказателствата се установява следната фактическа обстановка:

 На  30.07.2007г. са закупени 105бр. перални, които на 31.07.2007г. с акт №4 от същата дата за превръщане от една мярка в друга и с протокол на комисията същите са осчетоводени като 10 000 кг отпадъчно желязо. Съгласно чл.79 ал.4 от ЗДДС и чл.66 ал. 2 от ППЗДДС корекцията на ползвания данъчен кредит / обстоятелство установено с ревизионния доклад и за което страните не спорят/, е следвало да се извърши, чрез съставяне на протокол, най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за тази корекция. От тук и несъответен на закона е извода на съда, че промяната на предназначението се извършва с протокола за корекция на ползван данъчен кредит. Промяната се извършва с акт за превръщане от една мярка в друга, съставен на 31.07.2007г., за чието осчетоводяване е прието решение съгласно представен протокол от същата дата, но не е съставен протокол по чл.79 ал.4 от ЗДДС във вр. с чл.66 ал.1 от ППЗДДС. Такъв е налице от 01.09-2007г., за който данъчен период е начислен и дължимия ДДС в размер на 1008лв. Това са всички относими към състава на чл.180 ал.1 от закон факти, които са описани в наказателното постановление с правилно посочване на нарушените законови разпоредби. Фактическото нарязване е без правно значение и за него не е следвало да се събират доказателства, каквито са налице за всички елементи от състава на чл.180 ал.1 във вр. с чл.79 ал.3 от ЗДДС/отменен/.     

         Като е приел, че състава на чл.79 ал.3 от ЗДДС, действащ от 01.01.2008г. е относим към случая, районния съд е постановил решението си при не правилно приложение на закона. Нормата на чл.79 ал.3 от ЗДДС изисква регистрирано лице, което изцяло е приспаднало данъчен кредит за закупени от него стоки  при промяна на предназначението им да начисли и плати данък в размер на приспаднатия кредит. Корекцията да се извърши по реда и формата на чл.66 ал.1 от ППЗДДС в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства – онези, въз основа на които се прави корекция, чрез въпросния протокол съставен не в установения за начисляване на данъка срок. Не се изисква въведеното от 01.01.2008г. условие за стоките с променено предназначение вече да не е налице право на приспадане на данъчен кредит.  

         Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ №90/10.07.2008г., постановено по а.н.д. №758 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №0157472/02.04.2008г. за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1008лв. на “Метатех” ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Свети княз Борис” №61, ет.1, вх. А, представлявано от управителя Димитър Минчев Минчев, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС.

            Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.