Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                             

                       

                347    24.11.2008 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание                          на  шести ноември през две хиляди и осма година в състав:

 

                                                  Председател:    Б.Т.

 

                                                 Членове:           И.Я.

                                                                              Р.Т.

 

Секретар:  М.П.

Прокурор: Р.А.                                     

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Т.   КАН дело № 361 по описа  за 2008 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Държавно горско стопанство “Казанлък” гр. Казанлък,  против  Решение № 94 „и”/ 18.08.2008г., постановено по АНД № 550/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 123/ 30.04.2008г. на Зам. Директора на Държавно лесничейство гр. Казанлък, с което на Ганчо К.Г. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лв. и отнемане в полза на държавата на два броя въдици. 

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените доводи са за постановяване му при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят твърди, че съдът не е обсъдил обективно всички събрани по делото доказателства и въз основа на неправилна квалификация на фактите и в противоречие на материалния закон, е обосновал извод за липса на съставомерно деяние по чл.70, ал.1 във вр. с чл.32, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение № 94 „и”/ 18.08.2008г. по АНД № 550/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Ответникът по касационната жалба – Г.К.Г. ***, чрез пълномощника си по делото в представеното писмено възражение в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и недоказана, с подробно изложени съображения. Счита постановеното от Казанлъшкия районен съд решение за правилно и законосъобразно, поради което моли същото да бъде оставено в сила.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

           Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Казанлък е образувано по жалба на Г.К.Г. против наказателно постановление № 123/ 30.04.2008г. на Заместник директора на Държавно лесничейство гр. Казанлък. С наказателното постановление /НП/, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 123/ 20.04.2008г., на Г. Г. е наложено административно наказание – “глоба” в размер 500 лв. , на основание чл.70, ал.1 от ЗРА, за нарушение на чл. 32, ал.1 от същия закон, като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 2бр. въдици. Изложените в АУАН и в съставеното въз основа на него НП обстоятелства, преценени от административно-наказващия орган като нарушение, са следните: При извършена проверка от служители на Регионално управление на горите гр. Стара Загора на територията на Държавно лесничейство гр. Казанлък – язовир Копринка, на 20.04.2008г., е установено, че лицето извършва любителски риболов през забранено време за риболов – размножителен период.

 

С обжалваното съдебно решение е отменено посоченото по-горе НП. При извършената служебна проверка на законосъобразността на НП Казанлъшкият районен съд е приел за установено, че с оглед неправилното посочване на името на санкционираното лице, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила неотстранимо в съдебната фаза на процеса, опорочаващо административно-наказателния акт. Въз основа на събраните по делото доказателства и установената фактическа обстановка е обосновал и липса на нарушение, обуславящо ангажирането на административно-наказателна отговорност, с оглед на което е направил извод, че наказателното постановление е незаконосъобразно и е постановил неговата отмяна.

 

           Този извод на съда е правилен и се споделя изцяло от касационната инстанция.

Необосновани са доводите на касационния жалбоподател за допуснати от Казанлъшкия районен съд съществени нарушения на процесуалните правила. Не е налице твърдяното необсъждане на събраните по делото писмени доказателства още повече че последните се изчерпват с АУАН, НП и обратната разписка за неговото връчване. Въззивният съд е изследвал всички спорни по делото обстоятелства при осъществения контрол относно спазването на административно-производствените правила при съставянето на АУАН и издаването на НП, както и досежно материалната законосъобразност на административно-наказателния акт -  наличието на нарушение, обуславящо налагането на административно наказание Въз основа на приетата за установена фактическа обстановка, доказана от събраните в хода на съдебното дирене и обсъдени в решението доказателства, КРС е мотивирал извод за липсата на административно нарушение, обуславящо прилагането на санкционната норма на чл.70, ал.1 от ЗРА. Обосновано и при правилно приложение на материалния закон е приел, че действията на Г. Г. не могат да бъдат квалифицирани като риболов по см. на легалната дефиниция, съдържаща се в разпоредбата на § 26, т.1 от ДР на ЗРА и следователно липсва съставомерно от обективна страна деяние, релевиращо извършването на административно нарушение по чл.70, ал.1 във вр. с чл.32, ал.1 от  ЗРА.

Събраните по делото гласни доказателства не водят до друг правен извод, различен от направения такъв от въззивния съд, в какъвто смисъл са изложените от касационния жалбоподател доводи. От  показанията на разпитания в качеството на свидетел актосъставител Т. Заяков се установява фактическа обстановка идентична с възприетата от административно-наказващия орган, а както вече беше посочено въз основа на нея не може да се обоснове извършване на административно нарушение от санкционираното лице - улов на риба през периода  на нейното размножаване. Още повече че доколкото като местоизвършване на твърдяното нарушение е посочен язовир Копринка – обект по чл.3, ал.1 т.2 от ЗРА, за въвеждането на забраната по чл.32, ал.1 от ЗРА ежегодно се изисква нарочна заповед Министъра на земеделието и продоволствието по чл.32, ал.3 от ЗРА.  Такава за 2008г. не е приложена към административно-наказателната преписка, нито е представена и в съдебното производство. Това възпрепятства извършването на преценка дали към датата на проверката е в сила въведена по надлежния ред забрана респ. дали водният обект не попада в изключенията по чл.32, ал.4 от ЗРА. Не може да се възприеме довода, че наличието на такава заповед е ноторно известен факт, оповестен в средствата за масово осведомяване. А и по делото не са представени доказателства за такова публично оповестяване.  

Правилен и законосъобразен е изводът на Казанлъшкия районен съд за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, неотстранимо в съдебната фаза на административно-наказателния процес,  с оглед неправилното изписването името на санкционираното лице.  Последното е от значение за индивидуализиране и еднозначното определяне самоличността на нарушителя – т.е кое е лицето, на което е наложено административно наказание.  

 

С оглед изложените съображения съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 94 „и”/ 18.08.2008г., постановено по АНД № 550/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд. 

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                  2.