РЕШЕНИЕ

363                                      23.12.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                      на единадесети декември

 две хиляди и осма година                                                  

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                        Членове: 1. Г.Д.                                                          2. Д.Д.

 Секретар И.К.

 Прокурор Ю.С.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №364 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на процесуалния представител юрисконсулт Янушев на Комисия за финансов надзор гр. София против решение №103/08.07.2008г., постановено по а.н.д. №846 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП №Р-10-133/15.04.2008г. за налагане административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв. на “ОББ” АД гр. Стара Загора, представлявано от всеки двама от трима изпълнителни директори – Стиилян Петков Вътев, Радка Иванова Тончева и Христос Александрос Кацанис за нарушение ан чл.6 ал.1 т.12 от Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК като незаконосъобразно.

С жалбата се иска отмяна  на решението, като постановено при не правилно приложение на материалния закон. Изводите на съда, че е следвало да бъдат застрашени интересите на всички клиенти на ИП и че задължение на административно наказващия орган е да провери финансовото състояние на клиента, записал за закупуване акции от “Трейс груп холд” на стойност 22 000 000лв. не съответства на ЗППЦК. Оспорва се и мотива на съда, че административно наказващия орган не е обсъдил всички доказателства и фактическата обстановка от АУАН при постановяване на наказателното постановление. Правно релевантен за за осъществяване състава на чл.6 ал.1 т.12 от Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници е факта на изпълнение на задължението на ИП по чл. 4 ал.3 от Наредбата – да изисква информация от своите клиенти за техните финансови възможности. С това да се отнесе професионално към обслужването на заявка от 22 000 000лв. свързана с конкретното публично предлагане на акции от “Трейс груп холд”, като застрашаването на интересите се отнася до онези клиенти, които са записали заявки в тази връзка.

От съда се иска да отмени обжалваното решение и да постанови ново такова, с което да потвърди наказателното постановление.

Процесуалните представители на “ОББ” АД гр. София представят писмено възражение, в което поддържат, че няма задължение за ИП да проверява финансовото състояние на лицата, подали заявки за закупуване на акции, както и да отказва такива, защото е длъжен да третира еднакво всичките си клиенти. Излагат се доводи, че административно наказаващия орган не е обсъдил доказателствата и фактическата обстановка при постановяване на НП, като негова е доказателствената тежест относно финансовата възможност на лицето подало заявка на стойност 22 000 000лв.

Становището на представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора е за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Изводите на първоинстанционния съд са не съответни на материалния закон.

На първо място е разместена доказателствената тежест – тя е на административно наказващия орган за всички случаи, в които нарушението се осъщствява, чрез действие. В случая състава обхаваща следните елементи – ИП няма право да извършва дейност по начин, който застрашава интересите на неговите клиенти. Нормата има предвид конкретни клиенти по конкретни сделки. В случая описанието на нарушението е пълно и ясно – като е приел заявка на стойност, покриваща стойността на всикчи публично предложени акции от лице, на което не е проучило финансовите възможности, а то е служител на банката, ИП е застрашил интересите на всички останали свои клиенти заявили закупуване на акции от “ Трейс груп холд”. В тази връзка са и възраженията на наказаното лице – не по фактическата обстановка, а по тълкуването на закона и доказателствената тежест. Изпълнението на задълженията се установява от лицето, което ги носи, а “ОББ” АД не оспорва, че не е проучило финансовото състояние на лицето Даниела Христова, като освен това се поддържа и липса на такова задължение. Наредба №1 обаче съдържа такова изискване – чл.4 ал.3, а чрез неизпълнението му е извършена посредническа дейност по начин, който застрашава интересите на клиентите, които са записали заявки. В наказателното постановление е посочено и точно как – техните интереси не могат да бъдат удовлетворени съразмерно, както е посочено в одобрения от КФН проспект за конкретното предлагане на ценни книжа. ИП е допуснал свръхзаписване на акции – това е начина, който застрашава интересите – лишава останалите участници от възможността да запишат акции. Лицето дало заявка за всички акции е служител на “ОББ” АД и това е доказано от административно наказващия орган, а за изпълнението на задължението за проверка на финансовото му състояние не са наведени твърдения от наказаното лице, нито доказателства. Напротив – твърди се, че ИП може само да приеме заявки за участие. С нарушението “ОББ” АД е третирала неравностойно клиентите си – обратно на поддържането, че ако извърши проверката по чл.4 ал.3 от Наредбата и откаже такава заявка, ще е налице не равностойно третиране. Поради бланкетния характер на нарушената забрана – да извършва дейност по друг начин, който застрашава, за административно наказващия орган е налице задължение да опише точно начина на действие. Това задължение е изпълнено – дейността е записване на заявки за закупуване на акции от “Трейс груп холд”, по начин – без да извърши проверка на финансовото състояние на заявка на стойност 22 000 000лв., колкото е стойността на всички акции, с което е застрашил – допуснал е свръхзаписване и е ограничил възможносттие за удовлятворяване интересите на останалите участници. Съответна на тази фактическа обстановка е както материално правната норма, така и тази, която установява административно наказание за нейното нарушение – чл.221 ал. 8 т.1 от ЗППЦК.

         Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ решение №103/08.07.2008г., постановено по а.н.д. №846 по описа за 2008г. на РС Стара Загора 90/10.07.2008г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 ПОТВЪРЖДАВА НП №Р-10-133/15.04.2008г. на Комисията за финансов надзор гр. София, с което на “ОББ” АД гр. Стара Загора, представлявано от всеки двама от трима изпълнителни директори – Стиилян Петков Вътев, Радка Иванова Тончева и Христос Александрос Кацанис, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв. на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК за нарушение на чл.6 ал.1 т.12 от Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК

            Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.