Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 356 ………..….……..……… 09.12.2008 Година.…….…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ..…………………………………………………. На двадесети ноември …………..…..………….…………...… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: Г.Д.

                 

                                                                                                         Д.Д.

 

Секретар А.А. ….………………………..................................……………....

Прокурор Юлиана С. …..……………………......…..................................  разгледа докладваното от председателя ……………….. П.П. касационно административно наказателно дело номер 370 по описа за две хиляди и осма година.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на “Еко - 93” ЕООД гр.Казанлък против решение N110”и”/19.09.2008г., постановено по АНД N628/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №24/0060078 от 18.03.2008г. на директора на Дирекция “Областна дирекция по труда” /Д”ОИТ”/ Стара Загора.

 

В касационната жалба се правят доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено при допуснати нарушения на закона.

 

Ответникът по касация Дирекция “Областна дирекция по труда” Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и следва атакуваното решение да бъде оставено в сила.

 

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че жалбата е неоснователна, а решение на районния съд счита за законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата основания, намира за установено  следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството пред Казанлъшкия районен съд се е развило по жалбата на “Еко – 93” ЕООД гр.Казанлък против наказателно постановление №24/0060078 от 18.03.2008г. на директора на Д”ОИТ” Стара Загора, с което на основание чл.416, ал.2 във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение на чл.128, т.2 във вр. с чл.245, ал.1 КТ. От фактическа страна наказващият орган е приел, че жалбоподателят, в качеството си на работодател не е изпълнил задължението си ежемесечно да изплаща на работника си – Стоянка Димова /счетоводител/ дължимото се трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното такова, но не по малко от минималната установена за страната заплата, за периода м.01.2007г. до м.09.2007г. С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че не са допуснати нарушения на процесуални правила при издаването му, както и че е налице неизпълнение на задължението по чл.128, т.2 от КТ от страна на жалбоподателя, към което нарушение е й относима санкционната норма на чл.414, ал.1 КТ.

 

Решението на районния съд е правилно. Наложената от административнонаказващия орган санкция се основава на разпоредбата на чл.414, ал.1 от КТ, съгласно която работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство, извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание се наказва с имуществена санкция или глоба в размер на от 1500 до 5000 лева.  Установено е по делото, че жалбоподателя, като работодател, в нарушение на разпоредбата на чл.128, т.2 КТ не е изплащал дължимото се трудово възнаграждение на свой работник, включително гарантираното такова в размера по чл.245, ал.1 КТ.

 

Неоснователно се твърди в касационната жалба незаконосъобразност на решението на районния съд, основана на допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в неупражняване на косвен съдебен контрол и прогласяване недействителността на сключения трудов договор с работника, за неплатените на когото трудови възнаграждения е наложена имуществена санкция. Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета от КТ /”Трудови спорове”/ съгласно чл.74, ал.2 КТ, а разпоредбата на чл.75, ал.5 КТ сочи, че страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор докато тя не бъде обявена и решението за обявяването и не бъде връчено на страните. Такова обявяване в производство по КТ в случая не е налице.

 

Несъстоятелен е и довода, че дружеството жалбоподател няма качеството на работодател. Съгласно §1, т.1 от ДР на КТ “Работодател” е и юридическо лице, което самостоятелно наема работници и служители по трудово правоотношение. Това обстоятелство в случая е установено от представените по делото ведомости на дружеството жалбоподател, в които фигурира лицето работник посочено в наказателното постановление с начислена, но неизплатена заплата за конкретния период. По надлежния ред /удостоверение на Старозагорския окръжен съд/ е установено и това, че “Еко – 93” ЕООД, гр.Казанлък не е прекратено, не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация. При това положение твърденията, че дружеството е прекратено, основани на решение на Общински съвет Казанлък от 31.07.2007г. са несъстоятелни. Не е налице надлежно вписване на това обстоятелство въз основа на решение на съда съгласно изискването на чл.491 ГПК /отм/, нито такова по реда на Закона за търговския регистър, съответно твърдението, че трудовото правоотношение е преминало към друг работодател е недоказано.  

 

 С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, атакуваното с нея решение на районния съд е правилно, при постановяването му не са допуснати нарушения обуславящи отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение N110”и”/19.09.2008г., постановено по АНД N628/2008г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №24/0060078 от 18.03.2008г., на директора на Дирекция “Областна инспекция по труда” Стара Загора, с което на “Еко – 93” ЕООД гр.Казанлък в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.