РЕШЕНИЕ

Номер 366.................................... 19.12.2008 Година......................... Град Стара Загора

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Старозагорският  административен   съд   .................................................................................

На единадесети декември............................................................ Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р. ЧЛЕНОВЕ: Г.Д.Д.Д.

Секретар И.К.................................................................................................................................

Прокурор    Юлиана    С.         .......................................................................................................

разгледа докладваното от съдията............................................................ Д. Драгева

касационно административно наказателно дело номер 376 по описа за 2008г.

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

Образувано е по касационната жалба на "Анжел 69" ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, против решение N144/03.10.2008г, постановено по АНД 1М1051/2008Г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление 0157604/30.05.2008г. на Началник Отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 520.16 лв., основана на чл.180, ал.1 ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 във вр. счл.151, ал.З от същия закон.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и в противоречие с процесуалните правила.

Ответникът по касация ТД на НАП Стара Загора не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че атакуваното решение на районния съд е законосъобразно.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалбата на "Анжел 69" ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, против наказателно постановление 0157604/30.05.2008г. на началник Отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 520.16лв., основана на чл.180, ал.1 ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 във вр. с


чл.151, ал.З от с.з. От фактическа страна наказващият орган е приел, че като регистрирано по ЗДДС лице жалбоподателят не е изпълнил задължението си да начисли ДДС в предвидения в закона срок, в размер на наложената санкция, за данъчен период м.март 2007г. Същият извършил облагаема доставка на стоки втора употреба - лек автомобил, по издадена фактура, при неправилно начислен ДДС на база несъответна данъчна основа, съгласно изискванията на ЗДДС.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че от страна на административнонаказващия орган не са допуснати процесуални нарушения при издаване на обжалваното НП, налице е правилно приложение на съответстващата правна норма към момента на извършване на нарушението.

Решението на районния съд е правилно. Наложената от административнонаказващия орган санкция се основава на разпоредбата на чл.180, ал.1 от ЗДДС, съгласно която регистрирано лице, което като е задължено, не начисли данък, се наказва с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. Установено е по делото, че от страна на жалбоподателя в нарушение на разпоредбата на чл.86, ал.1 ЗДДС, не е начислен дължим се данък, при извършена доставка на стока втора употреба - лек автомобил, като за него е предвидена санкция в чл.180, ал.1 ЗДДС, наложена с атакуваното пред районния съд наказателно постановление.

Неоснователно се твърди в касационната жалба незаконосъобразност на решението на районния съд, основана на допуснати процесуални нарушения. Районният съд е изложил надлежни мотиви, като е обсъдил събраните по делото доказателства и именно въз основа на преценката на събраните такива е стигнал до извода за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, като не е допуснато ограничаване на процесуалните права на жалбоподателя. Пред него са въведени доводи за допуснати нарушения на процесуални правила при издаване на обжалваното наказателно постановление, същите са обсъдени, като е прието, че наказателното постановление отговаря на изискванията на чл.57, ал.1 ЗАНН, което е отразено в мотивите на съдебния акт.

Пред касационната инстанция се обосновава неправилност на решението при твърдяно неправилно тълкуване и приложение на закона в него. Изложените в тази насока доводи не могат да бъдат споделени. Фактическият състав по придобиването на лекия автомобил е осъществен преди 01.01.2007г. - съответно при влизането в сила на ЗДДС е налице реализиран внос и подвеждането от страна на жалбоподателя на хипотезата към понятието "внос" по смисъла на новия закон не съответства на приложението му. Както правилно е прието от районния съд, действащия към момента ЗДДС не преурежда с обратна сила възникналите и приключили правоотношения към момента на влизането му в сила. А последното е надлежно установено по делото. Несъстоятелно се твърди в касационната жалба неприложимост на разпоредбата на чл.151, ал.З ЗДДС основана на това, че жалбоподателят не притежава качеството на "дилър" по смисъла на ;1, т.23 от ДР на ЗДДС. Облагаемата доставка на стока втора употреба е реализирана при новоустановения режим, като извършваната дейност е именно продажба на придобити стоки втора употреба - леки автомобили, което е несъмнено установено по делото. При това положение не е налице твърдяната неправилна квалификация на фактите при извършеното разграничаване на осъществения и наличен внос на автомобили и приложимостта на ЗДДС относно фактическия състав по извършване на облагаемата доставка. След като от страна на жалбоподателя е приет общия ред за облагане по смисъла на чл.151, ал.1 ЗДДС, то същия е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл.151, ал.З с.з. и


начисли дължимия се ДДС върху данъчната оценка към момента на осъществения внос.

Задължението за начисляване на данък е законоустановено към момента на извършване на деянието, нарушено е от жалбоподателя, същото правилно е подведено под санкционната норма на чл.180, ал.1 ЗДДС. Посочено е в наказателното постановление, установено е и от доказателствата към него, че е налице регистрирано по ЗДДС лице, документа, установяващ данъчното събитие, пораждащо задължението, срока в който е следвало да се изпълни, дължимият размер и действията по начисляването му. При установената фактическа обстановка правилно е приложен материалния закон, при установено извършено административно нарушение, подлежащо на санкция по възприетата от административнонаказващия орган разпоредба.

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, атакуваното с нея решение на районния съд е правилно, при постановяването му не са допуснати нарушения обуславящи отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение N144/03.10.2008г, постановено по АНД М1051/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление 0157604/30.05.2008г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.