РЕШЕНИЕ

369                                     23.12.2008г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                      на единадесети декември

 две хиляди и осма година                                                  

  В открито заседание, в състав                                   

                            Председател: Р.Р.                                        Членове: 1. Г.Д.                                                          2. Д.Д.

 Секретар И.К.

 Прокурор Ю.С.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 КНАД №382 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационната жалба на Й.С. *** против решение №139/30.09.2008г., постановено по а.н.д. №1413 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №4828/04.06.2008г. за налагане административно наказание “глоба” в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП.

С жалбата се иска отмяна  на решението, като постановено при не правилно приложение на материалния закон и извършено процесуално нарушение – не са събрани доказателства за компетентността на административно наказващия орган, както и за актосъставителя, като не са изложени мотиви относно формалната законосъобразност на наказателното постановление.

От съда се иска да отмени обжалваното решение и да постанови ново такова, с което да отмени наказателното постановление.

Ответния адмнистративен орган не се представлява и не представя становище по жалбата

Становището на представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора е за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима, а разгледана по същество е не основателна.

Изводите на първоинстанционния съд са съответни на материалния закон – този за движение по пътищата, като сочената от жалбоподателя наредба е неотносима към случая. Административното наказание е наложено за конкретно нарушение на закона, установено посредством записващо техническо средство. Фактическата обстановка не е оспорена, а се твърди, че разрешената скорост не се определя от закона. В рамките на населеното място обаче скоростта е до 50 км. в час. В обжалваното решение не липсват мотиви относно формаланата законосъобразност на наказателното постановление – изрично е посочено, че при извършване служебна проверка на правилността на постановлението е спазена процедурата по ЗАНН. При липса на доводи относно нарушения във формата и правилата по издаване на постановлението, съдът не следва да излага подробни мотиви – същите няма предмет. Необходимо и достатъчно е да посочи, че след проверка не е установил липса на задължителен реквизит по чл.57 от ЗАНН, както и нарушения в процедурата по установяване на нарушението и налагане на наказанието. Тези мотиви са достатъчни, за до позволят касационен контрол върху първоинстанционното решение при липса на спор относно процедурата по налагане на наказанието. Съдът не е извършил и съществени процесуални нарушения, изразяващи се в не събиране на доказателства за компетентността на органите, при наведени изрично оплаквания в тази насока.

Със Заповед № Із-837/11.05.2007г. е създадена точка втора на раздел първи на Заповед №Із-189/08.02.2007г. на Министъра за определяне на длъжностни лица от МВР да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления по ЗДвП,  по силата на окято държавните служители заемащи длъжността автвоконтрольор и младши автоконтрольор имат компетентността да съставят АУАН. Изискването за проверка на компетентността по ЗДвП и заповед на Директорите на ОДП се отнася за полицейските инспектори. Няма спор, че актосъставителя е държавен служител на длъжността младши автоконтрольор. По отношение компетентността на административно наказващия орган – в случая това е Началник сектор ПП-КАТ, независимо кое лице изпълнява в момента тази длъжност. Различни лица могат да бъдат административни органи, а законът изисква именно последните да притежават компетентност да налагат административни наказания. За нея са налице доказателства  - посочената министерска заповед, по силата на която началниците на структурните звена “ПП” към ОД на МВР. Не е необходимо да бъде представена заповедта, по силата на която Славов изпълнява длъжността или с други думи – доказателствата които се събират и при издаване на наказателно постановление от постоянно изпълняващия длъжността и от временно изпълняващия са едни и същи. Означанието – временно изпълняващ не обуславя необходимост от приобщаване на заповед за назначаване. Противното би означавало във всеки един случай да се събират като доказателства заповедите за назначаване на административно наказващите органи. Ясно е посочен издателя на наказателното постановление – началника на сектор КАТ – ПП, която длъжност временно се изпълнява от Делян Славов. По друг начин би стоял този въпрос ако постановлението бе подписано със запетая -  от името на титуляра се издава акта, но друг се подписва за него. В случая това не е така.  

Съдът е отговорил на всички доводи по жалбата, извършил е служебна проверка за съответствие с изискванията на ЗАНН, а за да приеме за установено извършването на нарушението се е позовал на доказателствата събрани в хода на административно наказателното производство, които безспорно сочат на фактическия състав на чл.182 ал. 1 5 от ЗДвП. Следователно не основателни са оплакавнията за наличие на касационни основания за отмяна.

         Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №139/30.09.2008г., постановено по а.н.д. №1413 по описа за 2008г. на РС Стара Загора.

 

            Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.