Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 383 ………..….…….…… 19.12.2008 Година....……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ..…………………………………………………. На единадесети декември  …….....………….……..….… Година две хиляди и осма

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: И.Я.

                 

                                                                                                         Р.Т.

 

Секретар М.П. ……..………………………..................................……………....

Прокурор Юлиана С.  …………….….......................................................  разгледа докладваното от председателя ……………….. П.П. касационно административно наказателно дело номер 392 по описа за 2008г.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на ”Авто-Лукс 2000” ООД гр.Стара Загора, против решение N124/30.09.2008г., постановено по АНД N1095/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157476/09.04.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 814 лв., основана на чл.180, ал.1 ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 от с.з.

 

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и в противоречие с процесуалните правила.

 

Ответникът по касация ТД на НАП Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на обжалваното с нея решение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното решение на районния съд е законосъобразно.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, но разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалбата на ”Авто – Лукс 2000” ООД гр.Стара Загора, против наказателно постановление №0157476/09.04.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 814 лв., основана на чл.180, ал.1 ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 във вр. с чл.151, ал.3 от с.з. От фактическа страна наказващият орган е приел, че като регистрирано по ЗДДС лице жалбоподателят не е изпълнил задължението си да начисли ДДС в предвидения в закона срок, в размер на наложената санкция, за данъчен период м.януари 2007г. Същият извършил облагаема доставка на стоки втора употреба – лек автомобил, по издадена фактура, при неправилно начислен ДДС на база несъответна данъчна основа, съгласно изискванията на ЗДДС.

 

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че от страна на административнонаказващия орган не са допуснати процесуални нарушения при издаване на обжалваното НП,  налице е правилно приложение на съответстващата правна норма към момента на извършване на нарушението.

 

Решението на районния съд е правилно. Наложената от административнонаказващия орган санкция се основава на разпоредбата на чл.180, ал.1 от ЗДДС, съгласно която регистрирано лице, което като е задължено, не начисли данък, се наказва с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер на неначисления данък, но не по-малко от 200 лв.  Установено е по делото, че от страна на жалбоподателя в нарушение на разпоредбата на чл.86, ал.1 ЗДДС, не е начислен дължим се данък, при извършена доставка на стока втора употреба – лек автомобил, като за него е предвидена санкция в чл.180, ал.1 ЗДДС, наложена с атакуваното пред районния съд наказателно постановление.

 

Неоснователно се твърди в касационната жалба незаконосъобразност на решението на районния съд, основана на допуснати процесуални нарушения. Районният съд е изложил надлежни мотиви, като е обсъдил събраните по делото доказателства и именно въз основа на преценката на събраните такива е стигнал до извода за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, като не е допуснато ограничаване на процесуалните права на жалбоподателя. Пред него са въведени доводи за допуснати нарушения на процесуални правила при издаване на обжалваното наказателно постановление, същите са обсъдени, като е прието, че наказателното постановление отговаря на изискванията на чл.57, ал.1 ЗАНН, което е подробно отразено в мотивите на съдебния акт.

 

Пред касационната инстанция се обосновава неправилност на решението при твърдяно неправилно тълкуване и приложение на закона в него. Изложените в тази насока доводи не могат да бъдат споделени. Фактическият състав по придобиването на лекия автомобил, предмет на облагаемата доставка е осъществен преди 01.01.2007г., съответно при влизането в сила на ЗДДС е налице реализиран внос което е й изрично установено с §15 от ПЗР на ППЗДДС. Действащия към момента ЗДДС не преурежда с обратна сила възникналите и приключили правоотношения. Налице е въведена преди този момент стока, което е надлежно установено по делото. Несъстоятелно се твърди при това положение в касационната жалба неприложимост на разпоредбата на чл.151, ал.3 ЗДДС основана на това, че възможността за определяне на данъчната основа е дадена алтернативно. В случая не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона, а осъществен внос и налице една единствена възможност относно определяне данъчната основа. След като от страна на жалбоподателя е приет общия ред за облагане по смисъла на чл.151, ал.1 ЗДДС, то същия е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл.151, ал.3 с.з. и начисли дължимия се ДДС върху данъчната основа към момента на осъществения внос.

 

Задължението за начисляване на данък е законоустановено към момента на извършване на деянието, нарушено е от жалбоподателя, същото правилно е подведено под санкционната норма на чл.180, ал.1 ЗДДС. Посочено е в наказателното постановление, установено е и от доказателствата към него, че е налице регистрирано по ЗДДС лице, документа, установяващ данъчното събитие, пораждащо задължението, срока в който е следвало да се изпълни, дължимият размер и действията по начисляването му. При установената фактическа обстановка правилно  е приложен материалния закон, при установено извършено административно нарушение, подлежащо на санкция по възприетата от административнонаказващия орган разпоредба.

 

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, атакуваното с нея решение на районния съд е правилно, при постановяването му не са допуснати нарушения обуславящи отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение N124/30.09.2008г., постановено по АНД N1095/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157476/09.04.2008г., на началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.