Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                               

                            

         103    13.04.2011 година   град Стара Загора

 

 

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на седми април през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                              

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Чл                                                                 Членове:            РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                              МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря  И.А.    

и с участието на прокурор Нейка Тенева                                        

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 97 по описа за 2011 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.         

 

Образувано е по касационна жалба на „БОБЪР” ЕООД - гр. Стара Загора, подадена чрез адв. А. А. ***, против Решение № 16/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1002/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касационният жалбоподател твърди че е била налице абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33 от ЗАНН за образуване и водене на административнонаказателното производство в т.ч. за издаването на наказателното постановление, тъй като  деянието, за което е санкционирано „БОБЪР” ЕООД е идентично с деянието, за което управителят на дружеството е привлечен като обвиняем по образувано досъдебно наказателно производство. Поддържа, че в нарушение на процесуалните правила, Старозагорският районен съд не е разгледал и подложил на преценка всички събрани по делото доказателства, както и че не е изложил мотиви защо не възприема като основателни въведените с жалбата възражения досежно незаконосъобразността на наказателното постановление. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени Наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

.  

 

Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП – Пловдив, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че постановеното от Старозагорския районен съд решение е правилно и законосъобразно.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата поради което счита, че съдебното решение следва да бъде оставено в сила.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

            

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

 Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на  „БОБЪР” ЕООД – гр. Стара Загора, представлявано от управителя Еманоил Тошев Минчев, против наказателно постановление № 0158304 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, с което, въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0158304/ 23.11.2009г., на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 40 026.60лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС. Изложените в наказателното постановление обстоятелства, преценени от административнонаказващия орган като нарушение, са следните: „БОБЪР” ЕООД като регистрирано по ЗДДС лице не е изпълнило задължението си да начисли ДДС в размер на 40 026.60лв. в предвидения в ЗДДС срок за данъчен период 01.12.2008г. – 31.12.2008г., за извършена облагаема доставка с място на изпълнение на територията на Република България, с дата на възникване на данъчното събитие – 26.12.2008г. /датата на прехвърляне на собствеността/.  

 При осъществения контрол за законосъобразност, след извършена преценка на събраните в хода на съдебното следствие и обсъдени в решението доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка, Старозагорският районен съд е приел, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура, като са изложени и мотиви досежно неоснователността на направеното от жалбоподателя възражение за наличие на абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН за образуването и воденето на административнонаказателното производство. Установил е, че санкционираното дружество, в нарушение на чл.86, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС, не е изпълнило задължението си да начисли ДДС за извършена облагаема доставка в законово предвидения срок, което сочи на съставомерно от обективна страна деяние, правилно квалифицирано като административно нарушение по чл.180, ал.1 от ЗДДС, за което е наложена имуществена санкция в законово предвидения размер. С оглед на което е направен извод че наказателното постановление, с което по така фактически и правно обоснованото административно обвинение е ангажирана отговорността на „БОБЪР” ЕООД, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

Решението на Старозагорския районен съд е правилно.

           

          Основният довод на жалбоподателя, с който обосновава наличието на касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК е, че при неправилно приложение на закона Старозагорският районен съд е приел, че липсва идентичност на деянието, за което е повдигнато административнонаказателното обвинение и това, във връзка с което е образувано и се води досъдебно наказателно производство и съответно че няма процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН за издаването на НП № 0158304 от 21.12.2009г.

От събраните по делото доказателства се установява, че управителят на „БОБЪР” ЕООД - Еманоил Минчев, е привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 463/ 2009г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. Съгласно писмо изх. рег. № 5186/ 27.08.2010г. на ОП – Стара Загора, фактура № 1000000009/ 26.12.2008г. за извършена вътреобщностна доставка /ВОД/ на 478 бр. мобилни телефони не е предмет на повдигнатото обвинение, а е предмет единствено на назначената по досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза.

          Правилен е извода на Старозагорския районен съд че деянието, във връзка с което се води досъдебното наказателно производство и за което на управителя и едноличен собственик на капитала на „БОБЪР” ЕООД – гр. Стара Загора е повдигнато обвинение, е различно от деянието, за което е образувано административно-наказателното производство. Нещо повече – по делото няма никакви данни че повдигнатото на Е.Минчев обвинение за използване на документи с невярно съдържание включва и посочената в наказателното постановление фактура № 1000000009/ 26.12.2008г. Но дори и тази фактура да беше включена в предмета на обвинението по ДП № 463/ 2009г., това не би довело до друг правен извод от направения от въззивния съд за липса на абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН. Деянието, за което е повдигнато административното обвинение с издаденото НП № 0158304 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и е наложена имуществена санкция на „БОБЪР” ЕООД, е за неначисляване на ДДС в законово установения срок за извършена облагаема доставка – т.е за административно нарушение по чл.180, ал.1 от ЗДДС. Очевидно не е налице идентичност както от гл.т. на изпълнителното деяние, така и от гл.т. на другите съставомерни от обективна страна елементи на престъплението, за което Минчев е привлечен като обвиняем и на нарушението, за което е санкционирано регистрираното по ЗДДС дружество. А нормите на чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, както и разрешението, дадено с ТР № 51/1978г на ОСНК, целят недопускане едновременно да се носи административна и наказателна отговорност за едно и също деяние – т.е деяние, с което се нарушават едновременно наказателни и административни норми. В случая обаче наказателно преследване не е за деянието, предмет на административно-наказателната преписка, което да е обуславяло прекратяване на административно-наказателното производство. Допуснатото нарушение по чл. 86, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС /за което е издадено наказателното постановление/, се изразява не в неначисляване на ДДС в размер на 40 026.60лв. по фактура № 1000000009/ 26.12.2008г. „БОБЪР” ЕООД е санкциониран за това, че доколкото е установено, че документираната с тази фактура ВОД на 478 бр. мобилни телефони не е извършена, е прието че извършена облагаема доставка на територията на РБългария, за която не е издаден данъчен документ /фактура/, не е начислен ДДС и данъкът не е включен при определяне на резултата за данъчен период 01.12.2008г. – 31.12.2008г. в справка- декларация по ЗДДС вх. № 2400-1046305/ 13.01.2009г. подадена в ТД на НАП – Стара Загора. Липсата на идентичност между елементите от фактическия състав на престъплението, за което е водено досъдебно производство № 463/ 2009г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора и фактическия състав на административното нарушение, във връзка с което е издадено наказателното постановление, изключва прилагането на чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН. Ето защо правилен и законосъобразен е изводът на Старозагорския районен съд, че не е съществувала абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33 от ЗАНН за издаване на Наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и съотв. за административното санкциониране на „БОБЪР” ЕООД,  на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС.

 

           Не е налице и твърдяното касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК - допуснато от въззивния съд съществено нарушение на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3, т.1 – т.4 от НПК, като основание за отмяна на обжалваното решение. Съдът е извършил цялостна проверка на законосъобразността и правилността на наказателното постановление. Разгледани, подложени на преценка и отхвърлени като недоказани и неоснователни са възраженията на санкционираното лице, като при спазване изискването на чл. 339, ал.2 от НПК във вр. с чл. 84 от ЗАНН, съдебното решение съдържа мотиви защо не се приемат доводите, изложени в подкрепа на подадената жалба в т.ч възражението за наличие на процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН. Старозагорският административен съд приема за обосновани от гл.т. на доказателствата и установените въз основа на тях обстоятелства и правилни от гл. т. на закона съображенията на районния съд, мотивирали направения извод за допуснато от „БОБЪР” ЕООД – Стара Загора нарушение на чл. 86, ал. 1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС, като основание за налагане на административна санкция по чл.180, ал.1 от ЗДДС. В този смисъл наказателното постановление, с което по така фактически и правно обоснованото административно обвинение е ангажирана отговорността на касационния жалбоподател е законосъобразно и като го е потвърдил, Старозагорският районен съд е постановил решение в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

           С оглед изложените съображения съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1002/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

 

     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                          

        

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                         

 

                                                                                   2.